Umorzenie planu spłaty wierzycieli było już przedmiotem moich dwóch wpisów z 2015 r. Z uwagi na znaczny upływ czasu oraz pewne drobne zmiany, które od tego czasu zostały wprowadzone, postanowiłem poświęcić temu tematowi dzisiejszy wpis. Dodatkowo przygotowałem wzór wniosku o umorzenie planu spłaty wierzycieli z umorzeniem zobowiązań.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli z umorzeniem zobowiązań

Na podstawie przepisów art. 49119 ust. 2 Prawa upadłościowego, jeżeli upadły utracił zdolność do wywiązywania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane dotychczas zobowiązania.

Przy czym utrata zdolności do wykonywania plany spłaty wierzycieli musi mieć charakter trwały i wynikać z okoliczności niezależnych od upadłego. W przeciwnym razie można jedynie wnosić o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Z oczywistych względów postępowanie w przedmiocie uchylenia planu spłaty wierzycieli wszczynane jest wyłącznie na wniosek upadłego. Rozstrzygnięcie zapada po uprzednim wysłuchaniu wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Przy czym sąd nie jest on związany ich stanowiskiem, tak samo jak nie wiąże go treść wniosku upadłego.

Oczywiście upadłemu przysługuje zażalenie na postanowienie oddalające jego wniosek. Tak samo wierzyciele mogą skarżyć postanowienie uchylające plan spłaty wierzycieli. Na postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje natomiast skarga kasacyjna.

Wniosek o umorzenie planu spłaty wierzycieli WZÓR

Uchylenie planu spłaty wierzycieli bez umorzenia zobowiązań

Zgodnie z przepisami art. 49120 ust. 1 Prawa upadłościowego niewykonywanie obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli może stanowić podstawę jego uchylenia.

Poza samym wykonywaniem planu spłaty wierzycieli, na upadłym ciążą pewne dodatkowe obowiązki oraz ograniczenia (więcej na ich temat TUTAJ), których bezwzględnie należy przestrzegać. Uchybienie im bowiem również stanowić podstawę uchylenia planu spłaty wierzycieli, nawet jeżeli sam plan spłaty wierzycieli był sumiennie wykonywany.

Stosowanie do treści przepisów art. art. 49120 ust. 2 Prawa upadłościowego sąd może uchylić plan spłaty wierzycieli, gdy dłużnik:

– nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli (więcej na ten temat TUTAJ),

– w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, do ujawnienia których był zobowiązany (więcej na ten temat TUTAJ),

– dokonał bez uzyskania zgody sądu czynności prawnej dotyczącej jego majątku, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty albo czynność ta nie została zatwierdzona przez sąd po jej dokonaniu (więcej na ten temat TUTAJ),

– ukrywał majątek lub jedna z dokonanych przez niego czynności prawnych została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W razie nierealizowania planu spłaty wierzycieli lub wystąpienia pozostałych uchybień sąd może odstąpić od uchylenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (więcej na ten temat TUTAJ).

Sąd wszczyna postępowanie w przedmiocie uchylenia planu spłaty wierzycieli z urzędu lub na wniosek wierzyciela. Przed wydaniem rozstrzygnięcia obowiązany jest on wysłuchać upadłego oraz wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli.

Co istotne w razie uchylenie planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. Oznacza to, że wierzyciele mogą ich dochodzić w pełnym wymiarze wraz z odsetkami za czas po ogłoszeniu upadłości. Przy czym kwoty uiszczone w ramach dotychczasowego wykonywania planu spłaty wierzycieli podlegają zaliczeniu na poczet istniejących wierzytelności.

Upadłemu przysługuje zażalenie na postanowienie uchylające plan spłaty wierzycieli.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *