Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza formalne zakończenie postępowania upadłościowego. Jednakże skutek w postaci umorzenia zobowiązań powstaje dopiero z chwilą prawidłowego wykonania planu spłat wierzycieli. W okresie jego obowiązywania na dłużniku ciążą bowiem jeszcze obowiązki, których uchybienie może zniweczyć całe postępowanie. Ponadto w tym czasie dłużnika obowiązują ograniczenia w zakresie zarządu jego majątkiem.

Obowiązki dłużnika w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest oczywiście terminowe dokonywanie spłat na zasadach określonych w planie spłaty wierzycieli. Ponadto na dłużniku ciąży obowiązek składania sądowi corocznie (do końca kwietnia) sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje się:

 1. osiągnięte przychody – przepisy wprawdzie tego nie precyzują niemniej w mojej ocenie należy przyjąć, że chodzi tu o wskazanie łącznej sumy wszelkiego rodzaju przychodów, ze wszelkich źródeł, przy czym przepisy nie wymagają wskazania źródła ich osiągani;
 2. spłacone kwoty;
 3. nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – przepisy nie wymagają wskazania sposobu nabycia danego składnika majątkowego.

Do rzeczonego sprawozdania obowiązkowo należy dołączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego (PIT).

Ograniczenia w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli

W okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli dłużnik nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby ujemnie wpłynąć na możliwość dokonywania spłat. Czynności takie mogą zostać podjęte jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą sądu, którą sąd wydaje na wniosek dłużnika. W naglących sytuacjach dłużnik może dokonać takiej czynności bez uprzedniej zgody sądy a następnie wystąpić o jej zatwierdzenie.

Wyrażenie zgody na dokonanie czynności, jej zatwierdzenie, jak i oddalenie wniosku w tym przedmiocie  następuje w drodze postanowienia. Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu, a co za tym idzie nie wymaga uzasadnienia.

Ograniczenia w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

19 Replies to “Obowiązki i ograniczenia w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli”

 1. Dzień dobry, Panie Mecenasie, jak rozumieć dokładnie pkt nr 3? Jeśli nastąpi poprawa sytuacji majątkowej, wynikająca z pracy zarobkowej, w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli to każdy zakup powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy zgłosić sędziemu? Tj np. ruchomość przekraczająca kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia? Czy nie można dokonywać takich transakcji w czasie obowiązywania planu spłaty wierzycieli?

  I co oznacza dokładnie i w praktyce „dłużnik nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby ujemnie wpłynąć na możliwość dokonywania spłat”?

  • Obowiązek ten nie ma nic wspólnego z możliwościami zarobkowymi dłużnika. Jak najbardziej można dokonywać takich transakcji, jeżeli dłużnika na to stać. Jedynie należy wskazać na ten fakt w sprawozdaniu i to wszystko. Nie ma tu żadnej filozofii.

   Co do drugie pytania, to przykładowo dłużnik nie powinien zaciągać kredytu, którego miesięczna rata wynosiłaby tyle, że nie pozwalałaby mu na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb oraz dokonanie spłat ustalonych planie spłaty wierzycieli.

   • To rozumiem że wartość nabywanych przedmiotów nie ma znaczenia o ile mnie na nie stać i nie wpływają negatywnie na plan spłaty? Nabyty majątek należy podać w momencie nabycia czy w rocznym sprawozdaniu finansowym? Jeszcze mam pytanie co dzieje się po ustaleniu i zatwierdzeniu przez sąd planu spłaty gdy jeden z wierzycieli się z nim nie zgadza? Czy plan spłaty jest wtedy wstrzymany, czy jest to odrębną sprawa i jakie są wtedy procedury i co dzieje się z majątkiem? Dziękuję za odpowiedź.

    • Jeżeli Pana stać na dany zakup bez uszczerbku dla spłat dokonywanych na rzecz wierzycieli to nie ma problemu.
     Tak jak już napisałem w artykule fakt dokonania nabycia takiej rzeczy Dłużnika wskazuje się w corocznych sprawozdaniach.
     Jeżeli wierzycielowi nie podoba się plan spłaty wierzycieli to przysługuje mu zażalenie. Plan spłaty wierzycieli może być wykonywany dopiero po jego uprawomocnianiu się. Ponadto od postanowienia wydanego na skutek zażalenia przysługuje skarga kasacyjna. Nie wstrzymuje ona jednak wykonywania planu spłaty wierzycieli. Jedynie na wniosek wierzyciela może zostać wstrzymane postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu pozostałych zobowiązań.
     Nie bardzo rozumiem pytanie dotyczące majątku. Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego Dłużnik z zasadny nie posiada już majątku. A nawet jeżeli cokolwiek posiada to nie ma to już znaczenia dla sprawy. Uprawomocnienie się planu spłaty wierzycieli oznacza bowiem formalnie zakończenie postępowania upadłościowego.

 2. Witam,
  proszę o odpowiedź czy w trakcie 3 letniego okresu spłaty można rozpocząć działalność gospodarczą? Działalność wiązała by się z wystawianiem oraz otrzymywaniem faktur z odroczonym terminem płatności. Co wtedy z kredytem kupieckim? Generalnie czy w tym okresie można prowadzić normalnie firmę?
  Pozdrawiam

  • Zasadniczo można, żadne przepis tego wprost nie zakazuje. Przy czym należy mieć na uwadze, że w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli dłużnik nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby ujemnie wpłynąć na możliwość dokonywania ustalonych przez sąd spłat.

    • Znalazłem taka wzmiankę „W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych przekraczających granice zwykłego zarządu.
     Oznacza to, że nie może np. kupować bardzo wartościowych rzeczy czy nieruchomości. Taki konsument może zaciągać zobowiązania niezbędne dla utrzymania swojego i osób, w stosunku do których ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczania środków utrzymania, z wyjątkiem jednak zakupów na raty lub zakupów z odroczoną płatnością.” Jak to się ma do prowadzenia małej firmy gdzie kupujemy oraz sprzedajemy z odroczonym terminem płatności? Czyżby wynikało z tego, że możemy sprzedawać z odroczonym terminem ale kupować możemy tylko za gotówkę? Może jest rozgraniczenie na zakupy do firmy a zakupy prywatne z odroczoną płatnością?

     • Przepisy nie poruszają wprost tej kwestii. I prawdę mówiąc ja bym nie ryzykował z prowadzeniem działalności. Przepisy są niejednoznaczne, każdy przypadek w zasadzie podlega interpretacji, która może być różna. Już choćby sama kwestia składek ZUS. Jestem przekonany, że któryś z wierzycieli chętnie wykorzystałby taką okoliczność i wystąpił ze stosownym wniosku.

     • A zapytam czy można dokonać zakupu samochodu chodzi tu oczywiście o zakup za gotówkę i w niskiej cenie

 3. Witam

  dziękuję za opublikowany artykuł. Mam jeszcze dwa pytania:
  1. Kiedy następuje uprawomocnienie postanowienia sądu w sprawie ustalenia planu spłaty? Czy jest to 14 dni od postanowienia i publikacji w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych? Czy dopiero po pojawieniu się (w wyżej wymienionym portalu) informacji o tym, że postanowienie się uprawomocniło?
  2. Czy po uprawomocnieniu się postanowienia w sprawie ustalenia planu spłaty, upadły może nabyć udziały w sp. z. o.o. oraz czy może być członkiem zarządu/prezesem spółki?

  • Odpowiedź na pierwsze pytanie można znaleźć w ostatnim artykule opublikowanym na blogu dotyczącym właśnie ustalania terminu prawomocności planu spłaty wierzycieli. Link znajduje się TUTAJ.
   Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: tak.

 4. Witam Panie Michale, jestem w trakcie upadłości konsumenckiej,czy to prawda że rok do roku muszę przekładać sądowi dokumenty PIT i dowody wpłat dla wierzycieli?czy wulykonuje to kancelaria która zajmuję się moją sprawą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *