Przepisy prawa upadłościowego wyraźnie odróżniają zmianę syndyka od odwołania syndyka. Nie są to pojęcia równoznaczne. Odwołanie syndyka zawsze związane jest z negatywną oceną jego pracy. Natomiast zmiana syndyka następuje w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce pozą samym postępowaniem upadłościowym. Czyli Czytaj dalej Zmiana syndyka masy upadłość

>>

Odwołanie syndyka

adw. Michał Hajduk
komentarze: brak

Odwołanie syndyka stanowi najwyższy wymiar „kary” jaki może otrzymać syndyk za nieprawidłowe prowadzenie postępowania upadłościowego. Przy czym instytucja ta jest stosowana wyjątkowo. Najczęściej sięga się po nią gdy już zawiodą wszystkie inne środki dyscyplinujące, takie jak zwrócenie uwagi na popełnione Czytaj dalej Odwołanie syndyka

>>

Ulga z tytułu wychowania małoletnich dzieci, jak i każdy inny zwrot nadpłaty podatku stanowi dla wielu osób wyczekiwany zastrzyk gotówki. Dlatego też również po ogłoszeniu upadłości wielu dłużników liczy, że otrzymany zwrot podatku pozwoli choćby doraźnie podreperować domowy budżet nadszarpnięty Czytaj dalej Zwrot podatku po ogłoszeniu upadłości

>>

Skarga na czynności syndyka to nowa instytucja wprowadzona do prawa upadłościowego przepisami ostatniej nowelizacji. Do tej pory ani upadły, ani wierzyciele w zasadzie nie posiadali żadnego formalnego instrumentu, który dawałby możliwość zwrócenia sądowi uwagi na uchybienia popełniane przez syndyka. Komu Czytaj dalej Skarga na czynności syndyka

>>

Czy zmiana alimentów przez syndyka jest realnym zagrożeniem? Czy syndyk może zmniejszyć ich wysokość, albo co gorsza, uchylić? Zobowiązania alimentacyjne korzystają bowiem ze szczególnego uprzywilejowania, zarówno w postępowaniu egzekucyjnym, jak i postępowaniu upadłościowym. Ta uprzywilejowana pozycja w stosunku do innych Czytaj dalej Zmiana alimentów przez syndyka

>>