W jednym ze wcześniejszych wpisów pisałem już o obowiązkach ciążących na upadłym dłużniku w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Do obowiązków tych należy przede wszystkim składanie sądowi corocznych sprawozdań z jego wykonywania. Ponieważ aktualnie sporo upadłości konsumenckich wchodzi w ten etap postępowania, a dłużnicy zasadniczo nie są informowani przez sąd jak dokładnie wywiązywać się z tego obowiązku, dzisiaj napiszę jak powinno wyglądać sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli, a dla ułatwienia zamieszczę jego wzór.

Termin składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli każdorazowo (w jednym egzemplarzu) składa się za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do końca kwietnia, w sądzie upadłościowym, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli. Należy samodzielnie pilnować terminu jego złożenia. Sąd nie wysyła bowiem żadnych wezwań.

Treść sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli

W treści sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli wskazuje się:

osiągnięte przychody (bez względu na ich źródło). Dotyczy to zarówno przychodów z tytułu umowy o pracę, czy też zlecenie, jak i z tytułu otrzymywanej emerytury, czy innych świadczeń z ZUS.

spłacone kwoty. Kwoty i terminy dokonywanych spłat powinny być zbieżne z treścią planu spłaty wierzycieli. Jakiekolwiek rozbieżności na niekorzyść wierzycieli mogą stanowić podstawę do uchylenia planu spłaty wierzycieli, co z kolei oznacza brak umorzenia posiadanych zobowiązań.

nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (aktualnie jest to kwota 4403,78 zł). Dotyczy to zarówno ruchomości (np. samochodów, mebli, urządzeń wyposażenia domowego, biżuterii, papierów wartościowych itp.), jak i nieruchomości. Przez nabycie składników majątkowych należy rozumieć uzyskanie ich prawa własności tak w drodze umowy zakupu, jak i w drodze darowizny, czy też spadkobrania.

Dodatkowo do sprawozdania należy dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego, (oczywiście za rok, którego dotyczy sprawozdanie).

Przepisy nie nakładają na dłużnika obowiązku dołączania do sprawozdań jakichkolwiek dowodów co do wysokości osiągniętych przychodów, jak i spłaconych kwot oraz nabytych składników majątkowych. W związku z powyższym zasadniczo wystarczającym powinno być samo przytoczenie w sprawozdaniu powyższych informacji. Niemniej na chwile obecną nie sposób stwierdzić jaka będzie praktyka. Zapewne w razie wątpliwości sąd będzie wzywał dłużnika do przedłożenia stosownych dowodów, jak i dodatkowych wyjaśnień.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli WZÓR

 

Nie ma żadnego urzędowego formularza, czy też wzoru sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie to należy sporządzić w taki sam sposób jak każde inne pismo kierowane do sądu, przy czym koniecznie musi zawierać wyżej wskazane informacje. Przygotowany przeze mnie wzór sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli można pobrać TUTAJ.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

23 Replies to “Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli”

 1. Panie Michale,
  mam pytanie dot. samego sprawozdania. Postanowienie o planie spłaty sąd wydał w grudniu 2016. Pierwszej spłaty dokonałam w styczniu ze środków zebranych przez syndyka, potem kolejno raty (luty, marzec, kwiecień). Rozumiem, że pierwsze sprawozdanie będe musiała złożyć do końca kwietnia 2018?

 2. Panie Mecenasie,

  Serdecznie dziękuję za Pana Wielkie Serce i pomoc, za wszystkie porady umieszczone na tym blogu. Niech Panu Bóg błogosławi.

 3. Panie Mecenasie pilna sprawa , mam pytanie o wierzyciela który nie został poinformowany o upadłości , zgłaszałam to syndykowi jednak ten powiedział , że nie może wciągnąć wierzytelności na listę bo nie ma dowodu czyli umowy , było tylko wezwanie do zapłaty, mam dowód że go informowałam o tym w postaci korespondencji emailowej. Dostałam od wierzyciela ostateczne wezwanie do zapłaty , wierzyciel mimo że poinformowałam go że jestem w trakcie planu planu chce pieniędzy , zgodził się nawet na stosunkowo niskie raty. Niewiem co robić czy płacić , mam nakaz zapłaty jeśli da go do komornika ten zajmie mi wynagrodzenie.

  • Syndyk może wciągnąć na listę wierzytelności tylko tych wierzycieli, którzy dokonali zgłoszenia wierzytelności, chyba, że mają np. zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości upadłego dłużnika. Nie da się na siłę wciągnąć nikogo na listę. Trzeba zadbać tylko o to, aby dany wierzyciel został poinformowany o ogłoszeniu upadłości. Powinien zrobić to syndyk.

     • A jak to się ma do treści postanowienia stwierdzającego wykonanie planu spłat – bo skoro pisze w nim, że „umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszenia upadłości”? Z treści wynika, że wszystkie – w końcu upadłość nie była tajemnicą i każdy może przeczytać monitor sądowy. Czy to „wszystkie” nie znaczy wszystkie…….?

     • Nie wszystkie. „Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.”

 4. Panie Mecenasie jestem w trakcie planu spłaty jeden z wierzycieli który został ujęty w planie spłaty sprzedał ten sam dług który ja spłacam innemu wierzycielowi , właśnie dostałam informację , że dług przejął inny wierzyciel . Jak możliwe jest sprzedanie długu , który uczestniczy w postępowaniu upadłościowym , przecież to wyłudzenie , na jaki przepisy się powołać , czy kierować sprawę do sądu o wyłudzenie , serdecznie proszę o radę bo mam już kolejny taki przypadek sprzedaży długu , który jest spłacany w planie spłaty. Sprzedaż nastąpiła w listopadzie 2017 a ja spłacam plan spłaty od listopada 2016.

 5. Witam Serdecznie
  Jak przebiega procedura, po spłaceniu ostatniej raty planu spłaty – mój plan spłaty zakończyłem
  w październiku tego roku, wiadomo że muszę złożyć sprawozdanie za te 10 miesięcy, natomiast
  natknąłem się na informację o tym że dodatkowo powinienem złożyć wniosek o umorzenie pozostałych
  wierzytelności, i zakończenie postępowania upadłościowego.
  Czy mógłby Pan się do tego ustosunkować.
  Pozdrawiam

 6. Czy jest wzór wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań

 7. Panie Mecenasie,
  Mam pytanie dotyczące składania sprawozdania.
  Plan spłat mam ustalony dopiero na termin od września 2020 roku. Rozprawa odbyła się w czerwcu 2019. Czy zatem moje sprawozdanie powinnam złożyć dopiero za rok 2020? Czy powinnam również za 2019, kiedy nie dokonywałam żadnych spłat na poczet listy spłat? Syndyk twierdził, że im szybciej zacznę spłaty tym lepiej niemniej termin jeszcze nie minął, a ja nie wiem co zrobić?

  • Sprawozdanie obejmuje nie tylko wykazu dokonywanych spłat zgodnie z planem, ale również informacje co do aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej upadłego. Z tego powodu, w mojej ocenie należy takie sprawozdanie złożyć.

 8. Dzień dobry,

  Panie Mecenasie, czy po wydaniu postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli z mocy prawa zniesiona zostaje rozdzielność majątkowa czy też trwa ona wciąż aż do zakończenia planu spłaty?

  • Znika po zakończeniu postępowania upadłościowego, tj. po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli. Oczywiście o ile wcześniej nie została ustanowiona na mocy umowy małżeńskiej majątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *