Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi zaś samoistną podstawę do oddalenia przez sąd złożonego w późniejszym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckie. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Za sprawą nowelizacji przepisów, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016 r., przedsiębiorcy mają bowiem już zasadniczo takie same możliwości pełnego oddłużenia jak konsumenci.

Aktualnie każdy przedsiębiorca będący osoba fizyczną może w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

Sąd może oddalić rzeczony wniosek jedynie gdy:

 1. dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 2. materiał zebrany w sprawie daje podstawę do stwierdzenia, że zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do pozbawienia upadłego przedsiębiorcy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, tj. w przypadku gdy z akt postępowania upadłościowego wynika, że upadły przedsiębiorca:
  • nie złożył w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczynił się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie;
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała syndykowi majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy;
  • ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości;
  • w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.
 3. upadły przedsiębiorca nie wykonywał rzetelnie obowiązków nałożonych na niego w postępowaniu upadłościowym.
 4. w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przezeń należytej staranności.
 5. w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli został uchylony z powodu nie wykonała ciążących na nim obowiązków.
 6. w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

Dla oddalenia wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań wystarczającym jest zaistnienie przynajmniej jednej z wyżej skazanych okoliczności. Jednakże w przypadkach określonych w pkt 2-6 sąd może uwzględnić wniosek jeżeli umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego przedsiębiorcy będzie uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

O względach słuszności oraz względach humanitarnych dowiesz się więcej TUTAJ

wniosek o upadłość przedsiębiorcy

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *