Cesja wierzytelności nie jest niczym nadzwyczajnym. Obrót długami jest bowiem powszechną praktyką zarówno wśród banków, jak i funduszy skupujących wierzytelności. Z tego też względu większość dłużników miała już z nią do czynienia jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Samo ogłoszenie upadłości i ustalenie planu spłaty wierzycieli nie stanowi jednak przeszkoda do dalszego obrotu wierzytelnościami. Praktyka dokonywania cesji zadłużania w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli wprawdzie nie jest nagminna, niemniej nie należy do rzadkości. Stąd też dostaje coraz więcej zapytać od czytelników bloga jaki wpływ ma ona na treść i sposób wykonywania ustalonego i wykonywanego już planu spłaty wierzycieli.

Czym jest cesja wierzytelności?

Najprościej rzecz ujmując cesja wierzytelności to przeniesienie zadłużania – zmiana podmiotu uprawnionego do żądania spłaty zadłużenia. W jej wyniku zmianie ulega wierzyciel, czyli podmiot któremu dłużnik zobowiązany jest spłacić swój dług.

Jak wynika z treści przepisów art. 509 Kodeksu cywilnego dokonanie przelew wierzytelności co do zasady nie wymaga zgody dłużnika. Niemiej dłużnik musi zostać poinformowany o jej dokonaniu. Zgodnie bowiem z przepisami art. 512 Kodeksu cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o cesji, spełnienie świadczenia (spłata zadłużenia) do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o cesji.

Dopuszczalność cesji wierzytelności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli

W przypadku ustalania przez sąd planu spłaty wierzycieli umorzenie zadłużenia następuje dopiero na skutek wydania przez sąd postanowienia stwierdzającego jego wykonanie i umorzenie pozostałych zobowiązań.

Oznacza to, że w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli dług nadal istnieje, z tym że nie może być dochodzony na drodze postępowania egzekucyjnego. Natomiast tak długo jak dług istnieje może być przedmiotem obrotu – cesji wierzytelności.

Wpływ cesji wierzytelności na treść planu spłaty wierzycieli

Nowy wierzyciel (tj. podmiot, który nabył dług) wchodzi w miejsce dotychczasowego wierzyciela. Tym samym jest on związany skutkami postępowania upadłościowego, a zwłaszcza treścią ustalonego już planu spłaty wierzycieli. Nie może on żądać od upadłego dłużnika więcej aniżeli należało się dotychczasowemu wierzycielowi.

Reasumując cesja wierzytelności nie ma żadnego wpływu treść planu spłaty wierzycieli. Zmianie ulega jedynie podmiot, na rzecz którego należy dokonywać dalszych spłat.

Przy czym należy zaznaczyć, że sąd upadłościowy nie dokonuje już jakichkolwiek zmian w treści planu spłaty wierzycieli, tj. nie wpisuje nowego wierzyciela w miejsce poprzedniego.

Co należy zrobić po otrzymaniu informacji o zmianie wierzyciela?

Zazwyczaj zbywca wierzytelności (cedent) nie informuje nowego wierzyciela (cesjonariusza) o fakcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika, nie wspominając już o ustaleniu dlań planu spłaty wierzycieli. Dlatego też zaraz po zgłoszeniu się nowego wierzyciela trzeba wystosować do niego pismo, w który należy:

  1. poinformować o ogłoszeniu upadłości i ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Wskazane jest przy tym załączenie kserokopii postanowienia ustalającego plan spłaty wierzycieli;
  2. wezwać do wskazania nr rachunku, na który należy dokonywać dalszych spłat.

Wykonywanie planu spłaty wierzycieli po dokonaniu cesji

Od momentu powzięcia informacji o dokonaniu przelewu wierzytelności dalsze spłaty muszą być już dokonywane na rzecz nowego wierzycieli. Toteż do czasu uzyskania odpowiedzi na pismo zawierające prośbę o wskazanie numeru rachunku bankowego należy powstrzymać się z dalszymi płatnościami.

Sprawozdanie z wykonywania planu spłaty wierzycieli

Wierzyciele nie informują sądu upadłościowego o dokonaniu cesji wierzytelności. Nie mają bowiem takiego obowiązku.

W związku z powyższym w corocznym sprawozdaniu z wykonywania planu spłaty wierzycieli należy wyjaśnić dlaczego dane spłaty dokonywane są na rzecz innego podmiotu, aniżeli określonego w treści postanowienia sądu. Wskazanym jest załączenie do sprawozdania kserokopii pisma otrzymanego od wierzyciela z informacją o dokonaniu przelewu zadłużenia.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Cesja wierzytelności po ustaleniu planu spłaty wierzycieli”

  1. Ja mam problem bo wierzyciel zmienił nazwę firma pożyczkowa Yolo jest w fazie restrukturyzacji zmieniła adres i sprzedała wierzytelności nie informując o tym.Ja dokonałam przelwów na konto jakie otrzymałam od syndyka a przelewy się wróciły.Ja nie dostałam żadnej informacji od podmiotu który kupił dług ani od firmy Yolo która zmieniła nazwę i nie wiem kto dług kupił .I czy mój został sprzedany.Nie mogę się skontaktować bo adres telefon i email jest nieaktualny

    • W takiej sytuacji, jeżeli nie da się wyjaśnić zaistniałej sytuacji i uzyskać numeru rachunku do dalszych spłat, należy wpłacać pieniądze na depozyt sądowy. Oczywiście wcześniej trzeba złożyć w sądzie stosowny wniosek przedstawiając powstały problem z wykonywaniem planu spłat.

  2. Dzień dobry, czy sprawa wygląda tak samo jeżeli do cesji wierzytelności doszło przed ustaleniem planu spłat? I w planie spłat widnieje inny podmiot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *