Zgłoszenie wierzytelności stanowi co do zasady warunek uczestnictwa w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Wierzyciel, który chce zostać uwzględniony przy podziale funduszów masy upadłości oraz w ewentualnym planie spłaty wierzycieli musi dokonać zgłoszenia przysługującej mu należności. Zgłoszenie to powinno nastąpić w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Niestety w praktyce ów termin jest nagminnie przekraczany – czasami nawet o wiele miesięcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się co czeka spóźnionych wierzycieli zapraszam do lektury.

Termin zgłoszenia wierzytelności

Termin na zgłoszenie wierzytelności w każdym przypadku wynosi 30 dni. Jest to termin ustawowy, wynikający z art. 4915 ust. 1 Prawa upadłościowego. Oznacza to, że nie może on zostać ani wydłużony, ani przywrócony.

Swój bieg rozpoczyna on od daty obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Ponieważ mało kto śledzi na bieżąco obwieszczenia publikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, często zdarza się, że wierzyciel uzyskuje informacje o ogłoszeniu upadłości przez swojego dłużnika już po upływie powyższego terminu. Szczęśliwie dla wierzycieli nie stanowi to jednak większej przeszkody na drodze do skutecznego dokonaniu zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności można bowiem dokonać nawet wiele miesięcy, czy też lat po ogłoszeniu upadłości. Możliwość taka istnieje prawie aż do zakończenia postępowania upadłościowego. Wszystko zależy od specyfiki danego postępowania upadłościowego.

Spóźnione zgłoszenia wierzytelności podlega takiej samej weryfikacji przez syndyka, jak zgłoszenia dokonane w terminie. Ustawodawca nie przewidział dla nich jakiegoś szczególnego trybu rozpoznawania.

Negatywne konsekwencje spóźnionego zgłoszenia wierzytelności

Spóźnialscy wierzyciele muszą jednak liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Ich opieszałość przedłuża bowiem czas trwania postępowania upadłościowego i często rodzi konieczność ponoszenia przez masę upadłości dodatkowych kosztów.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie rodzi różne konsekwencje, w zależności skali opóźnienia oraz od tryby w jakim prowadzone jest dane konsumenckie postępowanie upadłościowe.

Konsekwencje finansowe

Niezależnie od tego w jakim trybie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, spóźnionego wierzyciela czekają dodatkowe koszty.

Zgodnie z przepisami art. 235 Prawa upadłościowego będzie on zmuszony ponieść zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze spóźnionego zgłoszenia. Dotyczy to nawet tych wierzycieli, którzy dokonali spóźnionego zgłoszenia wierzytelności nie ze swojej winy.

Wysokość rzeczonych kosztów odpowiada równowartości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualnie jest to kwota 1.010,49 zł.

W związku z powyższym dokonywanie spóźnionego zgłoszenia „drobnej” wierzytelności, nie mającej większych szans na zaspokojenie z masy upadłości lub w ramach ewentualnego planu spłaty wierzycieli, staje się oczywiście nieopłacalne.

Postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych

W konsumenckiemu postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (tj. na zasadach ogólnych), spóźniony wierzyciel musi liczyć się z tym, że bez względu na przyczynę opóźnienia, jego zgłoszenie nie ma wpływu na złożone wcześniej przez syndyka plany podziału funduszów masy upadłości. Spóźnioną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach sporządzonych już po jej uznaniu (art. 252 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Uproszczając, spóźniony wierzyciel bierze udział w podziale tylko tych środków znajdujących się w masie upadłości, które nie zostały rozdysponowane do czasu dokonania spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.

Jeżeli natomiast wierzytelność zostanie zgłoszono już po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, to jest ona pozostawiana bez rozpoznania.


Postępowanie upadłościowe w trybie uproszczonym

Większość konsumenckich postępowań upadłościowych prowadzona jest w trybie uproszczonym. W postępowaniu upadłościowym prowadzonym w tym trybie nie sporządza się osobnej listy wierzytelności, ani planu podziału funduszy masy upadłości.

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi pismo zawierające projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem. Ewentualnie informację, że zachodzą przesłanki do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli albo do odmowy ustalania planu spłaty wierzycieli (co równa się odmowie oddłużenia).

Zgodnie z przepisami art. 49114 ust. 6 Prawa upadłościowego, zgłoszenie wierzytelności dokonane po złożeniu przez syndyka powyższych pism pozostawia się bez rozpoznania.

Podsumowanie

Reasumując, nawet kilkumiesięczne spóźnienie nie wyklucza wierzyciela z uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym. Rodzi jedynie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Dopiero w przypadku znaczniejszego opóźnienia wierzyciel musi liczyć się z ewentualnym pozbawieniem się szans na jakiekolwiek zaspokojenie w ramach postępowania upadłościowego. Wszystko zależy stopnia zaawansowania danego postępowania upadłościowego.

Niniejszy wpis stanowi uaktualnienie artykułu „Zgłoszenie wierzytelności po terminie”

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Zgłoszenie wierzytelności po terminie – konsekwencje”

  1. Jestem już po planie spłaty wierzycieli. Jeden z banków się nie zgłosił mimo że był wymieniony we wniosku o upadłość. Teraz ten bank złożył pozew do sądu i byłam już na pierwszej rozprawie i sędzina powiedziała że będę musiała to spłacić? Czy to jest możliwe? Przecież po to właśnie ogłaszałam upadłość i wymieniłam wszystkich wierzycieli, żeby się oddłużyć, a to nie moja wina że akurat ten wierzycieli się nie zgłosił. Co robić?

    • W sądzie wszystko jest możliwe, ale nie powinno to mieć miejsca? To byłoby jawne naruszenie przepisów. W jakim sądzie się dzieje sprawa? Sąd wyznaczył drugi termin rozprawy? Zażądał od Pani jakichś dokumentów? Proszę zadzwonić bezpośrednio do mnie pod nr 601 153 747. Chętnie pomogę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *