Pętla kredytowa, czy jak kto woli spirala zadłużenia, jest bardzo powszechnym zjawiskiem wśród dłużników, którzy utracili płynność finansową. Polega ona na zaciąganiu kolejnych zobowiązań celem uregulowania zobowiązań poprzednich i tym samym pogłębianiu zadłużenia. Zaistnienie takiej sytuacji zazwyczaj stanowi podstawę oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Niemniej, jak wskazano w przywołanym poniżej orzeczeniu jednego z sądów odwoławczych, sąd nie może tu działać z automatu i każdy przypadek należy oceniać z osobna, biorąc pod uwagę okoliczności w jakich doszło po zaciągania kolejnych pożyczek/kredytów.

Podstawę oddalenia wniosku o upadłość konsumencką stanowi m.in. doprowadzenie do powstania stanu niewypłacalności, jak i jego istotnego pogłębiania na skutek rażącego niedbalstwa (zwykła lekkomyślność jest dopuszczalna 🙂 ). Za rażące niedbalstwo uważa się zaś zachowanie dłużnika, polegające na niedołożeniu należytej, minimalnej staranności wymaganej w danych okolicznościach, o ile dłużnik mógł zachować się z należytą starannością. W związku z powyższym nie można uznać danego zachowania za akt rażącego niedbalstwa jeżeli np. było ono wynikiem błędnej informacji, na podstawie której dłużnik podejmował decyzję albo dłużnik został do niego przymuszony przez zaistniałe warunki zewnętrzne, w których przyszło mu działać albo też czynniki wewnętrzne.

Jako przykład rażącego niedbalstwa niewątpliwie można przywołać branie kredytu/pożyczki w sytuacji gdy możliwości zarobkowe dłużnika (jego dochody) nie dają mu zdolności płatniczej pozwalającej na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Właśnie dlatego też pętla kredytowa jest negatywnie postrzegana przez sądy upadłościowe. Kolejne zobowiązania, które służą spłacie poprzednich zaciągnę są bowiem już w sytuacji braku zdolności płatniczej i siłą rzeczy pogłębiają jedynie stan niewypłacalności. Jak zauważały jednak Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2015 r. (sygn. akt VIII Gz 139/15), „odmiennie natomiast należałoby ocenić takie zachowanie dłużnika w sytuacji, gdy zaciąga on kolejne zobowiązania z chęci uregulowania zobowiązań poprzednich, licząc na to, że jego sytuacja majątkowa się poprawi.”

W związku z powyższym spirala kredytowa niekoniecznie musi skazywać wniosek o upadłość konsumencką na niepowodzenie. W przypadku zaistnienia pętli kredytowej sąd nadal może ogłosić upadłość konsumencką jeżeli:

– zaciąganie kolejnych zobowiązań motywowane było założeniem, iż sytuacja majątkowa dłużnika poprawi się i będzie on w stanie uregulować zadłużenie
lub
– do zaciągania kolejnych zobowiązań dłużnik został zmuszony niezależnymi od niego okolicznościami.

Oczywiście to dłużnik musi przekonać sąd (uprawdopodobnić), że w sprawie zachodzą wyżej wskazane okoliczności usprawiedliwiające spirale zadłużenia.

Przywołane powyżej postanowienie do pobrania TUTAJ

Pętla kredytowa spirala zadłużenia upadłość knsumencka

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *