Zgłoszenie wierzytelności jest warunkiem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i tym samym uzyskania zaspokojenia swoich należności w jego toku. Ponieważ jest ono prawem, a nie obowiązkiem, zaś szanse na uzyskanie zaspokojenia z masy upadłości są często iluzoryczne, wielu wierzycieli rezygnuje z jego dokonania. Doprowadza to czasem do sytuacji, gdy żaden z wierzycieli wskazanych przez dłużnika nie zgłasza wierzytelności. Ponieważ ustawodawca nie uregulował wprost takiego przypadku rodzi się wiele wątpliwości jak należy wtedy dalej procedować, a zwłaszcza, jak powinno się postąpić w kwestii planu spłaty wierzycieli.

Odpowiedzi na powyższe można znaleźć w postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 maja 2016 r. (sygn. akt XIX Gz 233/16). Zostało ono wydane na skutek zażalenia wniesionego od postanowienia sądu upadłościowego umarzającego konsumenckie postępowanie upadłościowe właśnie na skutek braku jakichkolwiek zgłoszeń wierzytelności.

Jak można wyczytać w uzasadnieniu rzeczonego postanowieni:

„Konsekwencje braku zgłoszonej wierzytelności i ich uznania na liście wierzytelności są takie, że plan spłaty powinien stwierdzać, że upadły nie jest zobowiązany do spłacenia zobowiązań powstałych przed datą ogłoszenia upadłości. W takim razie po uprawomocnieniu postanowienia o planie spłaty wierzytelności, Sąd na podstawie art. 491 (21) ust. 4 pun powinien wydać postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.”

W uzasadnieniu wyżej wskazanego postanowienia ponadto wskazano, że:

 „W razie braku zgłoszeń wierzytelności lub podstaw do ujęcia na liście wierzytelności z urzędu syndyk winien sporządzić listę wierzytelności, która w swej treści nie będzie obejmowała żadnych wierzytelności. Innymi słowy, lista wierzytelności winna obejmować stwierdzenie syndyka, że suma uznanych wierzytelności wynosi „zero złotych” ze względu na brak zgłoszeń wierzytelności, jak również brak podstaw do umieszczenia wierzytelności z urzędu.”

Reasumując, brak zgłoszeń wierzytelności nie może stanowić podstawy do umorzenia postępowania upadłościowego, a co za tym idzie nie stanowi przeszkody na drodze do jego pozytywnego zakończenia i oddłużenia.

Pełna treść uzasadnienia postanowienia do pobrania TUTAJ

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *