Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką O tym czy Twój wniosek o upadłość konsumencką zostanie rozpoznany pozytywnie decydują przede wszystkim przyczyny wywołania lub pogłębienia stanu niewypłacalności. Sąd oddali bowiem wniosek o upadłość konsumencką jeżeli stan niewypłacalności lub jego istotne zwiększenie jest następstwem umyślnego działania konsumenta lub jego rażącego niedbalstwa. Nie jest to jednak jedyna przyczyna oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Przepisy regulujące upadłość konsumencką przewidują bowiem dodatkowo pięć przesłanek negatywnych, których zaistnienie w dziesięcioletnim okresie przed dniem zgłoszenia wniosku będzie skutkowało jego oddaleniem.

Zgodnie z treścią art. 4914 p.u.n. sąd upadłościowy oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem jego zgłoszenia:

1)w stosunku do Ciebie prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na Twój wniosek,
2) plan spłaty wierzycieli – ustalony dla Ciebie we wcześniej prowadzonym konsumenckim postępowaniu upadłościowym – został uchylony na skutek niewykonywania określonych w nim obowiązków
3) mając taki obowiązek, wbrew przepisom nie zgłosiłeś w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dotyczy to osób, które były w przeszłości przedsiębiorcami (tj. prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą) lub osobami uprawnionymi do reprezentowania przedsiębiorców (np. prezesem spółki z o.o.),
4) dokonana przez Ciebie czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
5) w stosunku do dłużnika Ciebie prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część Twoich zobowiązań.

Powyższe przesłanki negatywne nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że nawet w przypadku ich zaistnienia sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Będzie to miało miejsce jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że przeprowadzenie Twojego postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Dodatkowo w odniesieniu do przesłanki oznaczonej w pkt 5, sąd może przeprowadzić postępowanie upadłościowe jeżeli do niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez Ciebie należytej staranności.

W związku z powyższym, jeżeli w Twoim przypadku zachodzi przynajmniej jedna z wyżej wskazanych przesłanek, obowiązkowo musisz dodatkowo umotywować swój wniosek, wskazując jakie to dokładnie względy słuszności lub względy humanitarne przemawiają za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego i najlepiej przedstawić dowody na zaistnienie konkretnych okoliczności.

Użyte przez ustawodawcę pojęcia „słuszności”, „humanitaryzmu” oraz „należytej staranności” są pojęciami nieostrymi, a co za tym idzie w każdym przypadku powołania się na nie we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd ma obowiązek dokonać ich wykładni i odnieść do okoliczności danej sprawy.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

82 Replies to “Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką”

 1. Witam,
  Zastanawiam się czy ewentualny wniosek o upadłość w moim przypadku jest zasadny. W 2009 r. korzystając z dofinansowania UE otworzyliśmy wraz z partnerką działalność gospodarczą na jej nazwisko. Wynajęliśmy lokal, w którym zrobiliśmy remont finansowany ze środków UE. Po trzech miesiącach prowadzenia DG zamknięto i remontowano ulicę przy której działała nasza firma. Klienci zniknęli a został do płacenia czynsz za najem. Nie mogliśmy się wyprowadzić bo warunkiem dofinansowania było prowadzenie firmy przez dwa lata. Z uwagi na pieniądze włożone w remont i wyposażenie nie mogliśmy zmienić lokalu. Ja pracuję na umowę o pracę więc dostałem kredyt, który wydaliśmy na czynsze itp. Remont się przedłużał i w końcu straciłem możliwość bieżącej spłaty kredytu. Mam zajęcia komornicze za kredyt, telefon. Mamy dwójkę dzieci, nie jesteśmy w formalnym związku. Czy Sąd może uznać moje postępowanie jako rażące niedbalstwo albo z jakiejś innej przyczyny odrzucić mój wniosek?
  Bardzo proszę o odpowiedź

  • Nie jestem w stanie przesądzić w jaki sposób sąd podejdzie do sprawy i jakie wnioski wyciągnie. Niemniej w mojej ocenie jest spora szansa pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką, jeżeli nie zachodzą inne przeszkody, o których pisałem w powyższym artykule.

   • Witam. Sąd oddalił mój wniosek o upadłość konsumencką. Mogę się teraz odwołać ? Apelacja? Najpierw wniosek o uzasadnienie wyroku?

    • Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką jest tygodniowy. Termin ten biegnie od dnia doręczenia postanowienia, jeżeli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie takie z urzędu jest doręczane wraz z uzasadnieniem. Jeżeli postanowienie zostało wydane po rozprawie, to uzasadnienie jest sporządzane na wniosek złożony w terminie 7 dni licząc od daty jego ogłoszenia i termin do wniesienia zażalenia zaczyna biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 2. Witam,
  Panie Mecenasie, czy punkt 3 (mając taki obowiązek, wbrew przepisom nie zgłosiłeś w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dotyczy to osób, które były w przeszłości przedsiębiorcami (tj. prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą) lub osobami uprawnionymi do reprezentowania przedsiębiorców (np. prezesem spółki z o.o.), odnosi się również do spółki cywilnej w skład której wchodzili 3 wspólnicy?

  • Spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej (uchwale Sądu Najwyższego z 6 listopada 2002 r., III CZP 67/2002), natomiast zdolność upadłościową mają jej wspólnicy, jeżeli są przedsiębiorcami.

   • Panie Mecenasie,
    Czy w takim razie wspólnicy spółki cywilnej powinni najpierw wystąpić o upadłość przedsiębiorcy przed wystąpieniem o upadłość konsumencką? Spółka jest wyrejestrowana w listopadzie 2014 r.

     • A co w przypadku kiedy zakończyłam działalność w 11.2014 r- spłacałam zaległości związane z działalnością gospodarczą ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie ich wszystkich dalej spłacać.

     • Nie ma znaczenie zakończenie, a wyrejestrowanie działalności. Jeżeli działalność gospodarcza nie została wyrejestrowana, to podlega Pani pod przepisy dotyczące upadłości dla przedsiębiorców. Wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć dopiero po upływie roku licząc od dnia wyrejestrowania działalności gospodarczej.

 3. Panie Mecenasie
  Czy istnieje rozróżnienie pomiędzy 'obowiązkiem alimentacyjnym’ a długiem alimentacyjnym istniejącym w Funduszu Alimentacyjnym. Od dwóch lat moje dzieci utrzymują się same i obowiązek został ze mnie zdjęty. W czasie kiedy alimenty płaciłem, nawet 60% pensji nie wystarczało na ich pełne pokrycie. Brakującą część dopłacał Fundusz i stąd dług. Obecnie jestem bezrobotny i od roku lat nie mam żadnego dochodu. Czy wobec powyższego istnieją przesłanki do ubiegania się o upadłość konsumencką.

  • Zgodnie z przepisami p.u.n. „zobowiązania o charakterze alimentacyjnym” nie podlegają akurat umorzeniu. To czy do „zobowiązań o charakterze alimentacyjnym” zaliczamy zobowiązania względem Funduszu Alimentacyjnego, to już kwestia interpretacji. W mojej ocenie, z uwagi na wyjątkowy charakter kategorii wierzytelności niepodlegających umorzeniu ich katalog nie powinien on być rozszerzany w drodze wykładni, a co za tym idzie nie powinien obejmować zobowiązań względem Funduszu Alimentacyjnego.

 4. Panie Michale,

  Czy w takim razie jeśli nie powiodło się w jednoosobowej działalności, a złożony wniosek w terminie został odrzucony ze względu na brak majątku, to po roku od zamknięcia działalności mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencka? Jeśli tak, to:
  * co robić przez ten rok z dużymi długami, aby sąd nie uznał niedbalstwa, z mojej strony?
  * czy nadal sąd nie odrzuci wniosku, jeśli nadal nie mam majątku?
  * czy nie zostanie odrzucony jeśli minie tak dużo czasu od powstania pierwszej niewypłacalności, tj. jeszcze kiedy była prowadzona działalność?

  • Tak, jeżeli wniosek został złożony w terminie i oddalony tylko z przyczyny tzw. ubóstwa masy upadłości, to nie stoi to na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Oczywiście jeżeli inne przesłanki są spełnione. Brak majątku przy upadłości konsumenckiej nie stanowi już problemu, ponieważ wyłączone jest tu zastosowanie art. 13 i 361 p.u.n.
   Przez czas oczekiwania na możność złożenia wniosku o upadłość konsumencką nie należny pogłębiać swojego zadłużenia.
   Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest Pana prawem, a nie obowiązkiem. W związku z tym nie ma znaczenia po jakim czasie od powstania stanu niewypłacalności zostanie on złożony.

 5. Witam,wobec mnie oraz mojej małżonce prowadzone są egzekucje komornicze,z powodu braku spłat rat kredytowych. Wieżycielem jest bank,w którym pożyczka(konsumencka) została zaciągnięta,jeszcze w chwili kiedy posiadałem zdolność kredytową.Kłopoty z regularna spłatą wraz do jej całkowitego przerwania doszło w momencie utraty pracy(niezawinionej).Koszty utrzymania bytowego plus inne zobowiązania finansowe przerastały nasze możliwości do regulowania długu.Obecnie jestem osoba bezrobotna,nie mającą dochodów.Żona pracuje,a jej wynagrodzenie wynosi 1750 brutto.Nie posiadamy własnej ruchomości,ani innego majatku materialnego.Czy taka sytuacja może byc zaakceptowana jako upadłość???….pozdrawiam

 6. Witam panie mecenasie jestem w zwiazku malzenskim mamy trojke dzieci na utrzymaniu moj dochod to1350zl netto maz jest bezrobotny mamy kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim rata 1600zl plus inny kredyt konsumenki rata500zl do tego miesieczne zobowiazania jak rachunki za gazprad wode. Problemy ze splatami juz sie zaczely. Czy mamy szanse na ogloszenie upadlosci konsumenckiej?

  • Wszystko zależy od tego co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Jeżeli stan niewypłacalności jest następstwem utraty pracy przez męża i niemożność znalezienia zatrudnienia, to w mojej ocenie są szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Duże znaczenie mają okoliczności w jakich dochodziło do zaciągania zobowiązań.

 7. Witam Panie Mecenasie,
  Mój mąż miał wraz z dwoma wspólnikami spółkę cywilną.Obecnie zbierają dokumentację do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy, a potem będą występować o upadłość konsumencką. Byli podwykonawcą dużej firmy, która upadła i stąd nasze bardzo poważne kłopoty. Niestety ja też w nie wpadłam, ponieważ poręczałam kredyty i podpisałam weksle w hurtowniach. Mam komornika na wynagrodzeniu . I tu rodzi się moje pytanie- czy mogę już teraz złożyć wniosek o upadłość konsumencką, czy też muszę czekać aż mąż i jego wspólnicy pozałatwiają sprawy i złożymy wtedy razem.

 8. Witam
  Mam zobowiązanie kredytowe opiewające na kwote 3000 zł w mojej sprawie odbyło sie postępowanie bez mojej obecnoći, od 2 lat jestem bez środków do życia samotnie wychowuje 3 letniego synka i walczę w sądzie o alimenty z byłym partnerem szukam juz wszędzie pomocy może choć tu ktoś bedzie wstanie doradzić mi czy mam możliwosc wnioskowania o rozłożenie zobowiązania na raty albo czy moge wnioskować o cokolwiek co pomoże mi wyjść z długu

   • Witam Panie Mecenasie właśnie w tej kwestii jest problem bo zwracałam się z taką prośba do banku przedstawiłam sytuacje i moją propozycja rat i kwotę w jakiej mogę spłacac zadłuzenie i nie otrzymałam żadnej odpowiedzi zwrotnej mało tego zostałam poinformowana z sądu o wszczęciu postępowani i w konsekwencji otrzymałąm łaczną kwotę do zapłacenia wraz z terminem, pojawia się zapytanie czy mogę wnioskować do sądu o rozłożenie zadłużenia na raty gdyż nie stać mnie na jednorazową spłatę całości kwoty

    Pozdrawiam serdecznie

    • Tak, może Pani wnioskować o rozłożenie zobowiązania na raty. Podstawę prawna stanowi tu art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie, z treścią którego „w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie”.

 9. Witam
  Mam ogromne dlugi siegajace 600000zl wynikajace z roznych powodow ktore nie sa wynikiem mojego zaniedbania. Posiadam 14000zl i auto warte 7000tys czy majac taka gotowke jest mozliwosc ze sad przychyli sie do upadlosci? Jaki jest koszt mecenasa za zajecie sie taka sprawa?

  • Jest możliwe, ze przy takim majątku i przy takiej kwocie zadłużenia sąd pozytywnie rozpatrzy Pana wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli chce Pan dowiedzieć się jaka jest stawka za moje usługi proszę napisać do mnie na maila wskazując gdzie ma Pan miejsce zamieszkania.

 10. Złożyłam wniosek w połowie lutego 2015 roku 11.03.2015 otrzymałam z sądu informację że odrzucają mój wniosek bo sprawdzili że moja firma od 01.02.2013 roku jest zawieszona a nie zamknięta 🙁 od 2013 roku nie odwieszałam działalności nie wystawiałam faktur ani nie miałam kosztów byłam zatrudniona na umowę o prace !!!! ratunku czy mogę coś jeszcze zrobić?! czy muszę czekać do lutego 2016 roku zeby ponownie złożyć wniosek!!!!!!! 🙁

  Mam jeszcze jedno pytanie skoro nie mogę złożyć ponownie wniosku o upadłość konsumencką ( ponieważ miałam zawieszoną działalność a nie zamkniętą z niewiedzy ) ani upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność to czy jest jakaś inna opcja bym mogła ratować siebie i moja rodzinę ?! Upadłość konsumencka ogłaszam bo nie otrzymuję macierzyńskiego z tego tytułu sądzę się z ZUS o przywrócenie świadczeń. Będę wdzięczna za pomoc

  • Wniosek o upadłość konsumencką został odrzucony ponieważ nie nabyła jeszcze Pani zdolności do upadłości konsumencką. Nastąpi to dopiero po upływie roku od daty wyrejestrowania działalności. Dopiero wtedy może Pani złożyć wniosek o upadłość konsumencką.
   Na chwile obecna posiada Pani zdolność do upadłości ale na zasadach ogólnych (tj. dla przedsiębiorców) i tylko wniosek o taką upadłość może obecnie przejść przed sądem.

   • Mecenasie dziekuję za odpowiedź.
    A jeśli złożę wniosek o upadłośc jako przedsiębiorca to czy jest to prawdą iż w skład upadłości nie wejdzie moj kredyt hipoteczny bo nabyłam mieszkanie jako osoba nie prowadząca działalność?!
    Czy z doświadczenia Mecenas może potwierdzić że jeśli wygram sprawę z ZUS w sądzie że o bezpodstawnie odebrane świadczenia macierzyńskie przez które moj świat runą to jest duża szansa że mój wniosek o upadłośc będzie pozytywnie rozpatrzony przez sąd?! jedynie to trzyma mnie na nogach by walczyć. Dziekuję za odpowiedz

 11. Witam i proszę Pana o odpowiedź na poniższe pytanie. Czy mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jeśli nasza sytuacja wygląda następująco: W marcu 2010roku zamknęłam firmę /była właścicielką jednoosobowej spółki cywilnej/ i znalazłam pracę na etacie. Długi, które powstały w czasie wykonywania działalności gospodarczej, starałam się cały czas spłacać w miarę możliwości, z przerwami kiedy zmieniałam miejsce pracy. W 2014 r., kiedy mąż utracił pracę i z powodów zdrowotnych przebywał najpierw na zwolnieniu lekarskim, a następnie na zasiłku rehabilitacyjnym /obecnie ma przyznaną umiarkowaną grupę o niepełnosprawności/, skontaktowałam się z Panią Komornik, która prowadzi nasze sprawy.Zależało mi na określeniu kwoty jaka pozostała do spłaty poszczególnych zobowiązań. Okazało się, że pomimo spłaty przez ok. 3-4 lata, długi zamiast zmniejszyć swoją wartość, są wyższe niż w 2010 roku. Podpowiedziano mi, abym udała się do jednego z banków, aby ustalić plan spłat bezpośrednio do banku. Jednak po tejże wizycie „siadłam z wrażenia”. Pani Dyrektor powiedziała, że zajęcie komornicze może cofnąć pod warunkiem, że będziemy miesięcznie wpłacać co najmniej kwotę 5500,00zł, a poza tym cyt.: „Kto Państwu dał taki kredyt?”( był to kredyt debetowy w koncie firmowym). Kwoty takiej nie osiągaliśmy z naszych wspólnych dochodów, a poza tym jest to jedno z kilku spraw, które są u Pani Komornik. Czy w takiej sytuacji, gdy w grudniu 2014roku straciłam pracę /obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim i niedługo będę miała operację/, a mąż jest w trakcie poszukiwania pracy /ma zasiłek dla bezrobotnych/ jest możliwość rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką pozytywnie? Nadmieniam jeszcze, że nie posiadamy żadnego majątku /mieszkamy w mieszkaniu, u moich rodziców/. Z góry dziękuję za odpowiedź, ponieważ od 2-mcy waham się, czy jest sens składania takiego wniosku?

  • W mojej ocenie są szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Niemniej musi się w nim Pani powołać na względy słuszności i względy humanitarne, albowiem zachodzi jedna z przesłanek oddalenie wniosku o upadłość konsumencką, a mianowicie brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców. Chyba, że stan niewypłacalności powstał dopiero po zakończeniu działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o męża, to w odniesieniu do niego nie widzę większych przeszkód.

 12. witam
  Moja historia jest dość banalna i typowa
  W 2005 r rozpoczęłam działalność gospodarczą profil budowlany prowadziłam ją przez 2 lata z dużymi zyskami jednak pod koniec 2007 roku musiałam się przebranżowić i rozpoczęłam działalność transportową , podpisałam 4 umowy leasingowe i od tego czasu zaczęły się moje kłopoty . Rok 2008 był początkiem kryzysu w branży transportowej. Długi rosły w zastraszającym tempie, umowy zostały mi wypowiedziane nałożono kary ze zerwanie umów plus długi wynikające z innych umów. W 2012 roku zamknęłam działalność. Na dzień dzisiejszy moje długi wynoszą około 800 000 zł , nie posiadam żadnego majątku , mieszkam u rodziców, nie pracuje , nad mienie jeszcze że prowadzone było wobec mnie postępowanie o ujawnienie majątku na wniosek Urzędu skarbowego,
  Czy w mojej sytuacji są przesłanki do złożenia wniosku o upadłość konsumencką?
  Z góry dziękuje za odpowiedź

  • Wcześniejsze prowadzenie działalności gospodarczej ogranicza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeżeli już wówczas postał stan niewypłacalności. Każdy przedsiębiorca ma bowiem obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 14 dni od daty powstania stanu niewypłacalności. Brak wcześniejszego i terminowego złożenia takiego wniosku stanowi bowiem podstawę do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką. Sąd w takim przypadku może przeprowadzić postępowania jedynie jeżeli przemawiają z tym „względy słuszności” lub „względy humanitarne”. Są to pojęcia nieostre i niestety na chwile obecna trudno powiedzieć jak sądy będą je dokładnie interpretować.

   • bardzo dziękuje za odpowiedź ,
    czyli w mojej sytuacji już nic sie nie da zrobić bo na spłatę tych długów nie mam szans a chciałabym normalnie żyć bez ciągłego strachu że dziecku nie zostawię nic po śmierci

    • Nie do końca. Trzeba tylko jeszcze „trochę” poczekać ze złożeniem wniosku. Powyższa okoliczność skutkująca oddaleniem wniosku będzie brana przez sąd pod uwagę jedynie jeżeli miała ona miejsce w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto od 01 stycznia 2016 r., w związku z planowaną kolejną nowelizacją upadłości konsumenckiej, otworzy się dla takich osób furtka.

 13. Witam mam pytanie odnośnie upadłości a mianowicie czy do majątku(oprócz mieszkania komunalnego i telewizora 10 letniego i starego radia nic nie posiadam) jaki muszę wypisać we wniosku będzie wymagane podanie sprzętu i rzeczy należących do syna i jego rodziny którzy są zameldowani. W związku z moimi długami i i pożyczkami pozabankowymi które staram się jakoś łatać jesteśmy na osobnym gospodarstwie. Czy syn też bedzie w to wplątany skoro mieszkamy pod jednym adresem? Mam też od prawie 2 lat komornika a renty po zajęciu zostaje mi 770 zł

 14. Panie Mecenasie. Czy na dzień dzisiejszy znane są Panu już jakieś precedensowe sprawy jeśli chodzi o kwestie nowej upadłości konsumenckiej? Chodzi o typowe „ludzkie sprawy” ( spłacane kredyty, utrata pracy, komornik i w konsekwencji raty większe niż pensja). Pozdrawiam Wojtek

 15. Dzień dobry

  Panie mecenasie 31 marca otrzymałam informację z Sądu o wyznaczonej rozprawie dnia 30 kwietnia 2015 roku, oczywiście stawię się na nią z radcą prawnym, myślę, że będzie mi łatwiej i w razie potrzeby może radca pomoże, moje pytanie jest następujące i na pewno zaciekawi inne osoby, które złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o upadłość, a mianowicie o co może lub na pewno zapyta Sąd na rozprawie i dlaczego w ogóle została wyznaczona rozprawa, skoro ustawa mówi o posiedzeniu niejawnym? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedz.

  • Zgodnie z przepisami sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, niemniej może wyznaczyć rozprawę, jeżeli uzna to za konieczne. W prowadzonych przeze mnie sprawach sam o to wnoszę. Daje to bowiem możliwość doprecyzowania pewnych twierdzeń zawartych we wniosku, co do których sąd może mieć wątpliwości, albo opatrzenie zrozumieć.
   To o co będzie pytał sąd zależy od treści wniosku o upadłość konsumencką. Sądy czasami bardzo skrupulatnie dosłuchują wnioskodawców i w niektórych moich przypadkach takie przesłuchanie potrafiło trwać nawet ponad 2 godziny.

 16. Witam. Mam pytanie kilka lat temu zaciagnelem kredyty na umeblowanie mieszkania i wyposazenie w sprzet agd i rtv. Pracowalem wraz z malzonka. Jednak po pewnym czasie stracilem prace na skutek wypadku. Zona mnie zostawila zagarniajac wszystko. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim po przebytej operacji. Mam zajecie pensji z tytulu alimentow, a na utrzymaniu mam mala corke i partnerke ktora jest tez po wypadku. Czy sad moze oglosic upadlosc konsumencka w mojej spr.

 17. Pingback: Względy słuszności oraz względy humanitarne - Upadłość konsumencka

 18. Witam Pana – mam takie pytanie – właśnie wyszedłem z zakładu karnego,do którego trafiłem za drobne wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu-na taką chorobę leczyłem się w zakładzie karnym.Jestem po rozwodzie,mam do spłaty zaległe i bieżące alimenty,jestem bez pracy i dachu nad głową.Ponadto mam kilka niespłaconych kredytów konsumenckich na kwotą ok.50000zł.zaciągniętych w bankach przed pobytem e zakładzie karnym.Chciałbym wyjść z tych zadłużeń i zacząć nowe życie ale boję się,że sąd odrzuci moją prośbę-nie wiem jak to zrobić i czego się spodziewać.Posiadam małą działkę na wsi i zabudowania gospodarcze na niej – proszę o pomoc.

  • To zależy co było przyczyną zaprzestania spłacania zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli pobyt w zakładzie karnym, to może być problem. Sąd może uznać bowiem, że niewypłacalność jest wynikiem Pana zawinionego działania lub choćby rażącego niedbalstwa. Zaznaczam przy tym, że umorzeniu nie podlegają zobowiązania alimentacyjne.

 19. Witam ja już mam ogłoszoną upadłość , mimo , że zamknęłam działalność w 2013 . Stan niewypłacalności powstał po zakończeniu działalności ale okazało się , że w zus mam błędy w składnych deklaracjach i w związku z tym zaległości , czy sąd może oddalić wniosek. W momencie zamykania działalności byłam w zagrożonej ciąży i leżałam w szpitalu , spotykam się pierwszy raz z syndykiem i mam zamiar mu o tym powiedzieć . Ponadto mam problem ze spisem majątku co tak właściwie wchodzi w jego skład czy syndyk może mi zabrać szafę na ubrania , lodówkę ….

  • A pytanie do Pani Eli czy wcześniej Pani ogłosiła upadłość firmy? i Czy miała Pani rozprawę? Jesli tak to czy Sąd pytał Panią o dzialalnosc gospodarcza?

  • Jak najbardziej należny powiedzieć o tym syndykowi. Niemniej nie stanowi to większego problemu. Aby zachodziła podstawa do ogłoszenia upadłości w okresie prowadzenia działalności konsumenckiej muszą być co najmniej dwaj wierzyciele. Ponadto w owym czasie nie miała Pani o tym wiedzy. Wykaz majątku załączyła już Pani do wniosku o upadłość, po co sporządzać go jeszcze raz? O tym co wchodzi w skład masy upadłości w pierwszej kolejności decyduje syndyk, przy czym wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego.

 20. Panie Mecenasie czy jeśli na rozprawie Sąd zapyta o cel zaciągnięcia danego zobowiązania to czy mogę podać, iż celem był ślub i wesele, moje kredyty właśnie poszły na to przedsięwzięcie?

   • Ja też uwazam, ze przeciez wiele osob tak robilo czy robi, jednakze pewna osoba zasugerowala mi, dodam ze jest po ogloszeniu upadlosci pozytywnym, ze nie powinnam tego mowic w sadzie, ze to sa przyjemnosci, ze Sad przekonuja tylko sprawy zwiazane z chorobami dziecka itp. Przeciez nie bede klamac, a ta osoba zasugerowala mi, abym sie zastanowila czy mam wlasnie mowic o weselu. Przeciez to prawda, wiec dlaczego mam klamac? dzieci mam zdrowe na szczescie:) Panie mecenasie czy moze się Pan jakos ustosunkowac do mojej wypowiedzi?

    • W mojej ocenie nie ma to większego znaczenia czy kredyt/pożyczka był zaciągnięty na wesele, luksusową wycieczkę, czy też jakiekolwiek inne „przyjemności”, o ile w chwili zaciągania zobowiązań dłużnik miał zdolność do ich spłaty. Jeżeli natomiast osoba z problemami finansowymi bierze dodatkowo tzw. chwilówkę, tylko po to żeby sobie na wakacje do Tunezji pojechać, to jest to już okoliczność, która będzie działać niekorzystnie.

     • też tak myślę Mecenasie, ja zaciagając kredyty miałam zdolność i płaciłam raty na bieżąco, aż do pewnego momentu

 21. Witam serdecznie,

  Mam pytanie czy Pana zdaniem istnieje szansa na ogłoszenie upadłości w moim przypadku. Razem z mężem mamy zaciągnięte zobowiązania w różnych bankach na ogólną kwotę około 500.000 zł. Wpadliśmy w typową spiralę zadłużenia – kolejnym kredytem próbując ratować swoją sytuację. Jednak ja od stycznia jestem chora i przebywam na zwolnieniu lekarskim co spowodowało jeszcze spadek moich dochodów, ulegną one obniżeniu jeszcze bardziej w najbliższym czasie. Właściwie poza samochodem osobowym wartym ok. 5000 zł nie posiadamy większego majątku. Jestem jednak w stanie z pomocą rodziny zgromadzić środki na ewentualne koszty postępowania. Czy w takim przypadku jest w ogóle szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sądu?

  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Katarzyna

  • Szansa zawsze jest. Niemniej zaciągnie zobowiązań celem pokrycie posiadanych już długów nie przemawia na Państwa korzyść. Niemniej słyszałem już o pozytywnym rozstrzygnięciu podobnych spraw. Dużo zależy o oceny sądu, której nie sposób przewidzieć.

 22. A jak wyglada sytuacja gdy zażalenie Sad II instancji cofnie i skieruje do ponownego rozpatrzenia? Cały proces rusza od nowa w Sadzie Rejonowym? Jak to wyglada w rzeczywistości ? Sad okręgowy ogłasza upadłość ?

   • Czyli należy jeszcze raz złożyć wniosek i opłaty dokonać ? Czyli należy przejść całą procedurę od nowa? Ile taki Sad ma czasu na ponowne rozpatrzenie – Panie Mecenasie z góry dziękuje za odpowiedz

     • Z artykułu wyczytałem, ze jeżeli SR oddali wniosek, złożymy zażalenie do SO, to SR ponownie musi go rozpatrzyć. Mam rozumieć , ze wtedy cała procedurę przechodzimy od nowa w SR tak jak przy pierwszym złożonym wniosku tj. wykaz majątku , ewentualne przesłuchanie itd. Dlatego pytam jak wyglada procedura po cofnięciu wniosku przez SO do SR w celu ponownego rozpatrzenia.

     • Chodzi mi głownie o to czy musimy ponownie cała procedurę przechodzić ponownie gdy SO cofnie pierwsza decyzje SR i sportem cofnie wniosek do ponownego rozpatrzenia.

    • Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy. Chodzi Panu o sytuację gdy wniesiono zażalenie na postanowienie sąd rejonowego, które zostało uwzględnione przez sąd okręgowy?
     Jeżeli tak, to jak już napisałem: „Sprawa wraca do Sądu Rejonowego, który musi już ogłosić upadłość”. Nie składa się żadnego dodatkowego wniosku. Nie przechodzi się żadnej dodatkowej procedury.

     • Czyli to jest już czysta formalność i nie musimy pokrywać dodatkowych kosztów dla Sadu i Kancelarii?

     • Panie Mecenasie bardzo się cieszę, że na Pana blogu znalazłem niniejszy post, który mnie dotyczy. Mianowice we Wtorek byłem w Sądzie Okręgowym w Katowicach związku z moim zażaleniem dotyczącym oddalenia wniosku przez Sąd Rejonowy. Zrobiłem zgodnie ze wskazówkami jakie otrzymałem na Pana blogu i udało się!!! Jestem bardzo Panu wdzięczny i szczęśliwy. Uwolniłem się od kredytu we frankach!! Dzięki Panu dobremu sercu i zaangażowaniu niesienia pomocy dłużnikom! Wszędzie będę Pana polecał! Natomiast na koniec mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie jeżeli Sąd Okręgowy we wtorek oddalił postanowienie Sądu Rejonowego i skierował go ponownie do niego w celu ogłoszenia mojej upadłości (tak powiedział Sędzia) proszę o informacje jak to będzie wyglądało dalej? Ile muszę czekać na uprawomocnienie się postanowienia lud wydania nowego postanowienia przez Sąd Rejonowy? Czy może się decyzja jeszcze zmienić lub Sąd Rejonowy całkowicie odstąpić od ogłoszenia mojej upadłości pomimo, że Sąd Okręgowy we wtorek uchylił wcześniejsze postanowienie i uwzględnił moje zażalenie? Na co mam się przygotować? Dodam, że nie było mowy o licytacji majątku ponieważ go nie posiadam, również o ewentualnym planie spłaty (próby) Sąd Okręgowy nic nie wspomniał we wtorek podczas zamykania posiedzenia. Mam czekać na wezwanie Sądu Rejonowego?

     • Dziękuje bardzo za wyrazy uznania i gratuluje.
      Teraz sąd rejonowy, do którego wraca sprawa powinien wyznaczyć posiedzenie, po zamknięciu którego jedyne co może zrobić to już wydać postanowienie o ogłoszeniu Pana upadłości konsumenckiej. Jest to już czysta formalność. To ile będzie Pan czekał na wydanie przez sąd rejonowy postanowienia zależny od jego obłożenia sprawami. Nie ma tu żadnych sztywnych terminów, które by były wiążące. Wszelkie terminy dla sądów są zasadniczo terminami instrukcyjnymi. Niemnie w moich sprawach to zawsze była kwestia paru tygodni.
      Mam gorącą prośbę o kontynuowanie dyskusji i udzielanie odpowiedzi zainteresowanym na forum http://www.upadlosckonsumencka.org .

     • Janusz – gratulacje! Gratulacje, ale… to dopiero POCZĄTEK (końca) drogi! 🙂 I trochę to potrwa…
      Niemniej – ten krok jest niezbędny i podlegający gratulacjom! :))

 23. Również się cieszę, natomiast czekam na dalszy rozwój wydarzeń ponieważ nie wiem czego się mam spodziewać. Ale dziękuję wszystkim za poruszenie tego tematu na forum, ważne jest aby człowiek mógł z innymi porozmawiać na dany temat i czegoś się nauczyć. Teraz czekam na Sąd Rejonowy (ponownie) i co dalej? Zobaczymy…

  • Ja również gratuluję i chciałabym zapytać ile Pan czekał na Wyrok Sądu Okręgowego od momentu złożenia zażalenia? Oraz czy był Pan wzywany na rozprawę, czy odbyło się to na posiedzeniu niejawnym?

   Pozdrawiam

   • Niestety czekałem od 27.10.2015 (data złożenia dokumentów w SO) do ubiegłego wtorku i byłem wzywany do SR jak również SO. Pozdrawiam

 24. Witam
  W styczniu złożyłem wniosek o upadłość konsumencką. Sędzia zażądał dodatkowych dokumentów m.in część umów kredytowych. Nie byłem w stanie tego załatwić w terminie 7 dni jakie miałem wyznaczone. Złożyłem wniosek o umorzenie postępowania. Sędzie przychylił się do tego wniosku. Teraz mam już wszystkie dokumenty, które były potrzebne. Czy mogę jeszcze raz złożyć taki wniosek? Dodam, że wniosek złożyłem przed pierwszą rozprawą.

 25. Witam, moj chlopak mial wczoraj ogloszenie o upadłosc konsumencka i sad tlumaczac sie ze wziecie ostatniego kredytu przewazylo na tym ze juz nie byl w stanie splacac kredytow i oddalil wniosek o upadlosc. Czy jest jaka kolwiek szansa na odwolanie przy fakcie ze moj chlopak zarabia ok 2000 – 2200 z tego idzie na alimenty i zostaje mu minimalna a dlug osiaga okolo 300 tys. Czy mozna probowac wpisujac we wniosek o czesciowa splate tych najmniejszych zadluzen czy i tak to nic nieda.

 26. Witam
  Mam pytanie. Mam długi w wysokości około 150000 wraz z mężem pracujemy . Ale niestety po opłaceniu wynajmowanego mieszkania i rachunków zostaje nam mało na życie . Nadal płacę raty bankowe w kwocie około 1400 miesięcznie . Mamy 3 dzieci . Przestałam płacić pozabankowe kredyty że względu na brak finansów. Od października zeszłego roku pozbawiono mnie około 1500 zlotych (alimentów , jednego 500+ oraz rodzinnego ) bo przekroczyła dochodem . Przez ten czas rodzina starała nam się pomoc ale to poglebilo pogorszenie stanu zdrowia rodziny . I nie mają jak nam pomóc . Proszę powiedzieć czy mogę starać się o upadłość

  • Tak, jeżeli powstanie wymagalne zadłużenie, to jak najbardziej można starać się o upadłość konsumencka. Przy czym sąd będzie interesowało przede wszystkim to jaka byłą sytuacja finansowa w chwili zaciągania zobowiązań, tj. czy posiadali Państwo wówczas zdolność płatniczą. Ponadto będzie dociekał z jakich powodów ta zdolność została utracona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *