upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – WZÓR
Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką 2020 – WZÓR
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – INSTRUKCJA


Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosowanego wniosku na urzędowym formularzu (do pobrania TUTAJ).

Wniosek o upadłość konsumencką 2020, dla swej skuteczności, musi oczywiście zawierać niezbędne dane i spełniać wszystkie przewidziane przepisami wymogi.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać m.in. następujące elementy:

1)    OZNACZENIE SĄDU – rubryka 1

We wniosku o upadłość konsumencką 2020 należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany poprzez wskazanie nazwy i rodzaju sądu, nazwy oraz numeru jego wydziału, a także miejscowości, w której znajduje się jego siedziba.

Link do listy funkcjonujących w kraju sadów upadłościowych TUTAJ.

2)    DANE IDENTYFIKUJĄCE DŁUŻNIKA – rubryka 2

Należy wskazać imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL i NIP, jeżeli takowy dłużnik posiadała na przestrzeni ostatnich 10 lat.

3)     ŻĄDANIE WNIOSKU – rubryka 3

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do sądu, powinno zawierać osnowę wniosku, czyli merytoryczną treść wskazującą na zamiar osoby go składającej. 

Przy wypełnianiu formularza sprowadza się to do zakreślenia pola przy „TAK”

4)    AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU – rubryka 4

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników oraz wskazaniem miejsca jego położenia oraz ustanowionych zabezpieczeń.

5)    SPIS WIERZYCIELI – rubryk 5

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wszystkich wierzycieli dłużnika. Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć ze wskazaniem wysokości przysługującego mu zobowiązania oraz terminu zapłaty.

6)    SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH – rubryka 6

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć listę wszystkich wierzytelności spornych, z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

7)    INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH – rubryka 7

Dłużnik obowiązany jest wskazać wszelkie źródła przychodu osiągniętego w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy licząc od daty złożenia wniosku.

8)    INFORMACJE O KOSZTACH UTRZYMANIA – rubryka 8

Należy podać informację o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

9)    INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH PRANYCH  – rubryka 9 I 10

Wniosek powinien zawierać informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.

Ponadto należy podać informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

10)    UZASADNIENIE WNIOSKU – rubryka 11

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien oczywiście zawierać uzasadnienie. Jego treść powinna wskazywać zaistnienie wszystkich przesłanek warunkujących jego pozytywne rozpoznanie. Zatem w uzasadnieniu wniosku należy wskazać istnienie przynajmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest już wymagalna oraz przedstawić okoliczności, których zaistnienie przyczyniło się do powstania stanu niewypłacalności.

11)    DOWODY  – rubryka 12

Należy wymienić dowody, które wskazują na zaistnienie okoliczności przywołanych w treści wniosku, a zwłaszcza w uzasadnieniu, a przynajmniej je uprawdopodobniające

12)    ZAŁĄCZNIKI – rubryka 13

Wymienienie załączników polega na wskazaniu każdego z nich z osobna poprzez ich nazwanie w sposób pozwalający na szybka identyfikację.

13)    OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH – rubryka 14

Oświadczenie to należy podpisać osobno, niezależnie od podpisu złożonego pod samym wnioskiem w rubryce 15.

14)    PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ WNIOSEK –  rubryka 15

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi oczywiście zawierać podpis dłużnika albo jego przedstawiciela ustawowego.

15)    ODPIS WNIOSKU

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć jego odpis, który trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości. Przepisy nie określają sposobu jego sporządzania, a co za tym idzie istnieje tu dowolność.

16)    OPŁATA SĄDOWA

Od wniosku o upadłość konsumencką należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 zł.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?”

  1. Czy od nowego roku (2020), kiedy zacznie obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego, trzeba będzie we wniosku o upadłość konsumencką, wskazywać nadal okoliczności jak doszło do powstania zadłużenia, skoro sąd nie będzie już na podstawie tych okoliczności rozważał czy istnieją negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości. Czy okoliczności te trzeba będzie opisywać dopiero w ewentualnym wniosku o umorzenie zadłużenia, składanym na późniejszym etapie postępowania upadłościowego?

    • Nic mi nie wiadomo aby ustawodawca miał w planach zmieniać wzór formularza. Jeżeli go nie zmieni, to formularz musi zawierać wszelkie wymagane dotychczas informację. W przyszłym roku wprawdzie nastąpi zmiana formularza wniosku o upadłość konsumencką, ale dopiero od 01.12.2020 r. i w związku z wejściem w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (link do ustawy TUTAJ). Dopiero wejście w życie tej ustawy spowoduje uchylenie rozporządzenia, które dotychczas określało wzór formularza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *