upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja


Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosowanego wniosku. Wniosek o upadłość konsumencką, dla swej skuteczności, musi spełniać wszystkie przewidziane przepisami wymogi. Jakie one są?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać następujące elementy:

1)    OZNACZENIE SĄDU

We wniosku o upadłość konsumencką należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany poprzez wskazanie nazwy i rodzaju sądu, nazwy oraz numeru jego wydziału, a także miejscowości, w której znajduje się jego siedziba.

2)    DANE IDENTYFIKUJĄCE DŁUŻNIKA

Należy wskazać imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL.

3)    OZNACZENIE RODZAJU PISMA

Oznaczenie rodzaju pisma to nic innego jego zatytułowanie, które pozwala na wstępne określenie celu jego złożenia i wskazuje na zawartą w nim merytoryczną treść.

4)     OSNOWA WNIOSKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do sądu, powinno zawierać osnowę wniosku, czyli merytoryczną treść wskazującą na zamiar osoby go składającej.

5)    WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ WNIOSEK I ICH UPRAWDOPODOBNIENIE

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien oczywiście zawierać uzasadnienie. Jego treść powinna wskazywać zaistnienie wszystkich przesłanek warunkujących jego pozytywne rozpoznanie. Zatem w uzasadnieniu wniosku należy wskazać istnienie przynajmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest już wymagalna oraz przedstawić okoliczności, których zaistnienie przyczyniło się do powstaniastanu niewypłacalności.

6)    WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ MAJĄTEK DŁUŻNIKA

We wniosku o upadłość konsumencką powinno się wskazać dokładny adres położenia składników majątku dłużnika.

7)    AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników.

8)    SPIS WIERZYCIELI

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wszystkich wierzycieli dłużnika. Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć ze wskazaniem wysokości przysługującego mu zobowiązania oraz terminu zapłaty.

9)    SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć listę wszystkich wierzytelności spornych, z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

10)    LISTA ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Do wniosku o upadłość konsumencką dłużnik zobowiązany jest załączyć listę zabezpieczeń ustanowionych na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

11)    OŚWIADCZENIE O BRAKU NEGATYWNYCH PRZESŁANEK OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki jego oddalenia wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

12)    PODPIS

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi oczywiście zawierać podpis dłużnika albo jego przedstawiciela ustawowego.

13)    ODPIS WNIOSKU

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć jego odpis, który trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości. Przepisy nie określają sposobu jego sporządzania, a co za tym idzie istnieje tu dowolność.

14)    OPŁATA SĄDOWA

Od wniosku o upadłość konsumencką należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 zł.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 thoughts on “Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

  1. Czy od nowego roku (2020), kiedy zacznie obowiązywać nowelizacja prawa upadłościowego, trzeba będzie we wniosku o upadłość konsumencką, wskazywać nadal okoliczności jak doszło do powstania zadłużenia, skoro sąd nie będzie już na podstawie tych okoliczności rozważał czy istnieją negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości. Czy okoliczności te trzeba będzie opisywać dopiero w ewentualnym wniosku o umorzenie zadłużenia, składanym na późniejszym etapie postępowania upadłościowego?

    • Nic mi nie wiadomo aby ustawodawca miał w planach zmieniać wzór formularza. Jeżeli go nie zmieni, to formularz musi zawierać wszelkie wymagane dotychczas informację. W przyszłym roku wprawdzie nastąpi zmiana formularza wniosku o upadłość konsumencką, ale dopiero od 01.12.2020 r. i w związku z wejściem w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (link do ustawy TUTAJ). Dopiero wejście w życie tej ustawy spowoduje uchylenie rozporządzenia, które dotychczas określało wzór formularza.