Sporządzanie środków zaskarżenia

Sporządzam przewidziane prawem środki zaskarżenia na rozstrzygnięcia sprzeczne z interesem upadłego konsumenta, a w szczególności:

  • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką,
  • sprzeciw do listy wierzytelności,
  • zarzuty do planu podziału funduszów masy upadłości,
  • zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego,
  • zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli,
  • zażalenie na postanowienie w przedmiocie uchylenia planu spłaty wierzycieli,
  • zażalenie na postanowienie o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli.