Upadłość firmy, będąca potocznym określeniem upadłości jednoosobowej dzielności gospodarczej, po ostatniej nowelizacji została w zasadzie zrównana z upadłością konsumencką (więcej na ten temat TUTAJ). Dotyczy to zwłaszcza możliwości i warunków uzyskania oddłużenia. Niemniej są pewne niuanse, o których należy pamiętać, aby nie przekreślić swoich szans na umorzenie zobowiązań w tej procedurze.

Umorzenie zobowiązań w upadłość firmy

Upadłość firmy, podobnie jak upadłość konsumencka, daje możliwość ubiegania się zarówno o ustalenia planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, jak i umorzenia całości zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzyciel. Ponadto sąd może warunkowo umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Co istotne przy wyborze jednej z wyżej wskazanych form oddłużenia sąd kieruje się dokładnie tymi samy przesłankami co w przypadku upadłości konsumenckiej. W związku z tym w dzisiejszym wpisie nie będą dokładniej opisywał przesłanek poszczególnych rozstrzygnięć, a jedynie zamieszczę odesłanie do moich wpisów poruszających ten temat w kontekście upadłości konsumenckiej.

 • Ustalenie planu spłaty wierzycieli w upadłości przedsiębiorcy

Plan spłaty wierzycieli co do zasady ustalany jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata). Jednakże w wyjątkowych przypadkach okres ten może wynosić nawet 84 miesięcy (7 lat). Więcej na ten temat TUTAJ.

Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę:

 • możliwości zarobkowe upadłego
 • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu
 • potrzeby mieszkaniowe upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu
 • wysokość niezaspokojonych wierzytelności
 • stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Więcej na ten temat TUTAJ.

 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzyciel w upadłości firmowej

Sąd umorzy niezaspokojone zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Więcej na ten temat TUTAJ.

 • Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli w upadłości gospodarczej

Sąd warunkowo umorzy zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego. Więcej na ten temat TUTAJ.

Zobowiązania są umarzane pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia upadły ani żaden z jego wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała już niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Przy czym należy zaznaczyć, że sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie rzeczonych pięciu lat, o ile sam wniosek upadłego lub wierzyciela w tym przedmiocie zostanie złożony w terminie pięciu lat.

Upadłość firmy – zakres umorzenia zobowiązań upadłego przy upadłości firmowej

Co do zasady umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania upadłego przedsiębiorcy powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Należy przy tym zaznaczyć, że dotyczy to nawet zobowiązań wynikających ze stosunku pracy (zobowiązań wobec pracowników) oraz zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracowników.

Podobnie jak w przypadku upadłości konsumenckiej nie podlegają umorzeniu jedynie:

 • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd
 • zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wniosek w przedmiocie planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań

Jak już powyżej upadłość firmy daje możliwość uzyskania umorzenia zobowiązań pozostałych po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym. Przy czym nie następuję to z urzędu. Niezbędna jest tu inicjatywa samego zainteresowanego, czyli upadłego przedsiębiorcy. Musi on bowiem złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań albo wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Co ważne wniosek ten musi zostać złożony we właściwym terminie. Jego niedochowanie będzie skutkowało odmową rozpoznania spóźnionego wniosku, czyli de facto odmową oddłużenia. W takim przypadku, aby pozbyć się pozostałego zadłużenia niezbędnym będzie ponowne ogłoszenie upadłości -tym razem upadłości konsumenckiej.

Rzeczony termin wynosi trzydziestu dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. Obwieszczenie to publikowane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowy udostępnianym bezpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link TUTAJ

Podstawy oddalenia wniosku

Sąd nie jest związany treścią wniosku i może przyjąć inne zasady oddłużenia niż proponowane przez upadłego przedsiębiorcę. Co więcej sąd może wniosek w całości oddalić.

Sąd oddali wniosek w przedmiocie planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań jeśli ustali, że:

 • upadły doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień celowo, w szczególności przez trwonienie swojego majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań

lub

 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do niego prowadzono już postępowanie upadłościowe, w którym umorzono mu całość lub część zobowiązań

Przy czym nawet w przypadku zaistnienia powyższych przesłanek sąd musi uwzględnić wniosek, jeżeli będzie to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (więcej na ten temat TUTAJ).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy upadłość firmy jest w czymś gorsza od upadłości konsumenckiej zajrzyj pod poniższy link:
Upadłość przedsiębiorcy gorsza od upadłości konsumenckiej? 

Upadłość firmy

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *