Upadłość działalności gospodarczej w przeciwieństwie do upadłości konsumenckiej nie jest uzależniona od woli dłużnika. Wniosek o upadłość przedsiębiorcy może złożyć nie tylko sam dłużnik, ale również wierzyciel. Niemniej lepiej nie czekać na ruch ze strony wierzycieli. Złożenie wniosku o upadłość przez wierzyciela stanowi bowiem samo w sobie jaskrawy dowód, że dłużnik dopuścił się uchybienia, które może przesądzić o odmowie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Termin na złożenie wniosku o upadłość działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość gospodarcza, czyli o upadłość na zasadach ogólnych, jeżeli tylko stanie się niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza przy tym utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Wniosek o upadłość przedsiębiorca powinien złożyć w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia stanu niewypłacalności. Należy przy tym zaznaczyć, że złożenie wniosku po upływie powyższego terminu nie spowoduje, że sąd go oddali lub odrzuci. Nawet kilkuletnie opóźnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość jego rozpoznania przez sąd. Spóźnione złożenie wniosku o upadłość gospodarcza stanowi jednak podstawę do oddalenia późniejszego wniosku o upadłość konsumencką (więcej na ten temat TUTAJ). Dlatego też nie warto na siłę składać wyraźnie spóźnionego już wniosku, o czym pisałem już TUTAJ.

Przesłanki ogłoszenia upadłości gospodarczej

Aby ogłosić upadłość przedsiębiorcy sąd musi ustalić, że dłużnik:

– posiada wymagalne zobowiązania pieniężne w stosunku do co najmniej dwóch wierzycieli;
– nie posiada zdolności do ich spłaty;
– posiada majątek, który pozwoli na coś więcej niż tylko pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Ponieważ upadłość gospodarcza to nie przywilej a obowiązek, sąd w zasadzie nie bada samych okoliczności powstania stanu niewypłacalności. Mają one znaczenie jedynie przy upadłości konsumenckiej.

W związku z powyższym treść wniosku o upadłość przedsiębiorcy w sposób istotny odbiega od treści wniosku o upadłość konsumencką. Przy jego rozstrzyganiu sąd co do zasady bazuje jedynie na załączonych doń dokumentach dotyczących stanu zadłużenia i sytuacji majątkowej dłużnika.

Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli wniosek o upadłość zostanie złożony w terminie, to bez znaczenia jest już czy sąd ogłosi upadłość, czy też nie. Podstawą odmowy ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bowiem samo nieterminowe złożenie wniosku o upadłość gospodarczą, nie zaś jego oddalenie.

Jak powinien wyglądać wniosek o upadłość przedsiębiorcy

Poza samym oznaczeniem dłużnika wniosek o ogłoszenie jego upadłości na zasadach ogólnych powinien zawierać:

 1. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek jego podstawowej działalności;
 2. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek;
 3. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 4. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 i 685).

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. W przypadku przedsiębiorcy nieprowadzącego pełnej księgowości wystarczy zwykłe zestawienie przychodów i wydatków;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. wszelkiego rodzaju umowy oraz inne dokumenty wskazujące na fakt zaciągnięcia i istnienia zobowiązań np. umowy kredytu/pożyczki, decyzja w sprawie podatkowej, faktury itp.;
 5. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 6. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnik wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 7. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych;
 8. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa powyżej, to powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości zawartych w nim danych.

Opłaty od wniosku o upadłość przedsiębiorcy

Opłata sądowa od wniosku o upadłość gospodarczą wynosi 1.000 zł.

Dodatkowo należy uiścić zaliczkę na wydatki w toku postępowania w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – aktualnie to kwota 4.821,80 zł.

Dowody uiszczenia wyżej wskazanych kwot należy załączyć do wniosku.

Dłużnik może wnosić o zwolnienie z obowiązku ponoszenia powyższych wydatków.

Zwrot wniosku o upadłość przedsiębiorcy

Jak już pisałem powyżej oddalenie wniosku nie stanowi przeszkody na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Problemem będzie już natomiast zwrócenie wniosku z powodu braków formalnych. Zwrócony wniosek traktuje się bowiem tak, jakby nigdy nie był składany. 

Wniosek zostanie zwrócony jeżeli nie spełnia wyżej wskazanych wymogów, które to na wezwanie sądu nie zostaną uzupełnione w terminie.

upadłość działalności gospodarczej

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *