Zobowiązania nie podlegające umorzeniuWedług nowych przepisów, celem postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumentów będzie również umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Umorzenia zobowiązań konsumenta ma umożliwić mu „nowy start” i funkcjonowanie bez dotychczasowych obciążeń nakręcających spiralę zadłużenia.

Ustawodawca wprowadził jednak pewna szczególną kategorię wierzytelności, które niezależnie od okoliczności sprawy, nie podlegają umorzeniu.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Do zobowiązań niepodlegających umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej należą:

  1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;
  2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;
  3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  4. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
  5. zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
  6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, jeżeli powodem Twojej niewypłacalności są wyłącznie ww. zobowiązania, a nie posiadasz majątku i dochodów pozwalających na ich spłatę, składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niecelowe. Jedynym sposobem pozbycia się ww. zobowiązań jest bowiem ich pełna spłata.

Przepisy dotyczące nowej upadłości konsumenckiej znajdziesz TUTAJ

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *