Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia działalności gospodarczej sam w sobie nie stanowi podstawy do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Niemniej mając na uwadze przesłanki jego ustanowienie, jest on dla sądu upadłościowego wskazówką, że w sprawie danego dłużnika zachodzą inne okoliczności, które mogą już skutkować oddaleniem wniosku.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być bowiem orzeczony w stosunku do osoby, która m.in.:

  1. ze swojej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  2. stałą się niewypłacalna w następstwie swojego celowego działania lub rażącego niedbalstwa;
  3. już co najmniej raz miała ogłoszoną upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Sąd upadłościowy oddala natomiast wniosek o upadłość konsumencką m.in.:

  1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  2. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  3. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Jak widać wyraźnie wskazane powyżej przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej zasadniczo pokrywają się z przesłankami oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Tym samym Dłużnik z przedmiotowym zakazem ma znacznie utrudnione zadanie. Wprawdzie nie ma obowiązku informowania sądu upadłościowego o jego ustanowieniu (oświadczenie dłużnika obowiązkowo składane przy zgłaszaniu wniosku nie obejmuje takiej informacji), niemniej jest sporę prawdopodobieństwo, że okoliczność ta będzie znana sądowi z urzędu. Zazwyczaj bowiem wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany będzie w tym samym sądzie upadłościowym, w którym ów zakaz został ustanowiony. Co więcej, nie wykluczone, że może on nawet trafić do rozpoznania przez tego samego sędziego.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a upadłość konsumencka

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *