Zasadniczym skutkiem przeprowadzenia procedury upadłości konsumenckiej jest oddłużenie upadłego dłużnika. Jego zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostają bowiem umorzone, tj. przestają istnieć. To z kolei oznacza, że dotychczasowi wierzyciele powinni zaniechać jakichkolwiek dalszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Niestety jak pokazuje praktyka zdarzają się wierzyciele, którzy nie przyjmują powyższego do wiadomości i starają się dochodzić swoich należności także po zakończeniu postępowania upadłościowego. Co można zrobić w takim przypadku?

Naruszenie dóbr osobistych dłużnika

Przede wszystkim należy wskazać, że wierzyciel, który lekceważąc fakt przeprowadzenia postępowania upadłościowego przez dalszy nieuzasadniony kontakt próbuje wymusić na byłym już dłużniku spłatę umorzonego długu dopuszcza się naruszenia jego dóbr osobistych. Taki wierzyciel nie ma już bowiem żadnego chronionego prawem interesu w podejmowaniu tego typu działań, które tym samym są bezprawne.

Zgodnie z przepisem art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego w przypadku naruszenia dóbr osobistych można na zasadach przewidzianych w kodeksie żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Stosownie zaś do treści art. 448 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Odpowiedzialność karna wierzyciela za uporczywe nękanie

Co więcej, próba wymuszenia spłaty umorzonego zobowiązania może skutkować nawet pociągnięciem wierzyciela do odpowiedzialności karnej. W niektórych przypadkach jego działania mogą bowiem stanowić przestępstwo stypizowane w art. 190a Kodeksu karnego, tj. uporczywe nękanie.

Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Należy przy tym zaznaczyć, że rzeczone przestępstwo ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego.

Naruszenie dóbr osobistych dłużnika

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Gdy wierzyciel nie daje za wygraną”

  1. Bardzo, bardzo pomocny wpis. Moją upadłość sąd ogłosił 23 czerwca 2016 r, większość ze wskazanych we wniosku wierzycieli, po prostu się nie zgłosiła. A wczoraj jeden z nich dodał mnie do KRD. Oczywiście, syndyk powiadomił o upadłości, ale wierzyciel swojej wierzytelności nie zgłosił. Podczas rozmowy telefonicznej powiadomił mnie, że ustawa o upadłości konsumenckiej to ściema :). W każdym razie po zakończonych postępowaniu, z pewnością skorzystam z porad Pana Panie Mecenasie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Oczywiście jak to wszystko się skończy, to opiszę na pewno swoją historię w wątku „Okiem dłużnika”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *