Prace nad projektem nowelizacji przepisów regulujących upadłość konsumencką są już wysoce zaawansowane i można liczyć, że nowe przepisy wejdą w życie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Niemniej nie wszyscy muszą czekać na wejście w życie nowych regulacji upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumenckaZgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez sąd w stosunku do osoby fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zamieszkuje lub stale przebywa na terytorium Polski;
  2. nie prowadzi działalności gospodarczej tzn. nie jest przedsiębiorcą indywidualnym lub przestała prowadzić działalność gospodarczą co najmniej rok przed złożeniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  3. stała się niewypłacalna, tj. utraciła trwale zdolność do spłacania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
  4. nie ponosi winy za stan swojej niewypłacalności, tj. nie doprowadziła umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa do stanu niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia;
  5. w okresie 10 lat przed złożeniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej żadna z dokonanych przez nią czynności prawnych nie została prawomocnie uznana przez sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Chodzi tu o uciekanie z posiadanym majątkiem przed wierzycielami np. poprzez zawieranie umowy darowizny nieruchomości na rzecz członka rodziny.
  6. w okresie 10 lat przed złożeniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie prowadzono w stosunku do niej postępowania upadłościowego.

Ponadto jest jeszcze jeden dodatkowy warunek, który odnosi się do osoby fizycznej, która były przedsiębiorcą. Mianowicie sąd bada czy wnioskodawca, mając taki obowiązek jako przedsiębiorca, złożył w terminie wniosek o ogłoszenie upadłość. Jednakże sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma możliwość pominięcia tego warunku, jeżeli uzna, że przemawiają za tym zasady współżycia społecznego. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki, możesz złożyć do właściwego sądu wniosek o ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nie czekając na uchwalenie i wejście w życie nowych przepisów. Niemniej musisz pamiętać, że na możliwość uzyskania oddłużania w ramach postepowania upadłościowego rzutuje również Twoje postawa w toku postępowania upadłościowego.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *