Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obecnie może zostać złożony wyłącznie przez dłużnika. Stan ten ma jednak ulec zmianie 01 stycznia 2016 r. Począwszy od tej daty upadłość konsumencką będzie bowiem mogła zostać ogłoszona również na wniosek wierzyciela.

Przy czym również w przypadku wniosku wierzyciela ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będzie mogło nastąpić w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przeszkody nie będzie natomiast stanowić już fakt zaistnienia względnych przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej określonych przepisami art. 4914 ust. 2–4 p.u.n., o których pisałem już na blogu m.in. TUTAJ, choćby nawet nie zachodziły żadne względy słuszności lub względy humanitarne.

Jednakże ogłoszenie upadłości konsumenckiej na wniosek wierzyciela nie zawsze będzie z korzyścią dla dłużnika. Zgodnie bowiem z treścią obowiązujących od przyszłego roku przepisów art. 49114a p.u.n., w przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów regulują kwestię planu spłaty wierzycieli oraz umarzania zobowiązań dłużnika niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, jak i jego kosztów (tj. art. 49114–49121 p.u.n.) nie stosuje się, jeżeli zachodzą wspomniane względne przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co więcej, treść nowych przepisów wskazuje, że powyższego nie zmienia nawet fakt zaistnienie względów słuszności oraz względów humanitarnych. W związku z powyższym w pewnych sytuacjach dłużnik koniecznie powinien uprzedzić wierzyciela ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  W przeciwnym razie traci bowiem zasadniczo szanse na pełne oddłużenie.

Należy również wskazać, że zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem będzie mógł złożyć również każdy z wierzycieli. Układ zaś będzie mógł zostać przyjęty również bez zgody upadłego dłużnika.

Upadłość konsumencka Poznań
Upadłość konsumencka Poznań

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

5 Replies to “Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela?”

  1. Nie za bardzo rozumiem planu spłaty wierzycieli. Jeżeli mam 300tys. długu i żadnego majątku. Mogę jedynie przeznaczyć 2000zł miesięcznie z mojego wynagrodzenia, pozostałe 2000zł to wynajem mieszkania, rachunki i jedzenie (4os. rodzina)
    Logiczne jest to, że nie jestem wstanie w 3 lata spłacić całego długu. Czy to oznacza, że sąd oddali mój wniosek?

    • Będzie Pan spłacał jedynie kwotę ustaloną w planie spłaty przez Sędziego Komisarza przez okres do 36 miesięcy a w szczególnych przypadkach 54 miesięcy, natomiast pozostała część zadłużenia zostanie umorzona po wykonaniu Planu spłaty na koniec postępowania upadłościowego.

  2. Panie Mecenasie czy wniosek o upadłość złożony jeszcze w starym roku będzie rozpatrywany już na nowych zasadach a przede wszystkim czy sąd będzie wzywał z nowym rokiem o złożenie na nowym formularzu(jeśli zostanie złożony w starym roku na starych zasadach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *