ponowny wniosek o upadłość konsumenckąOkoliczność prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej nie stanowi dla osoby fizycznej przeszkody uniemożliwiającej jej ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niemniej faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności samo w sobie nie przesądza jeszcze o nabyciu zdolności do upadłości konsumenckiej. Dodatkowo niezbędnym jest bowiem dokonanie wykreślenie działalności z właściwego rejestru oraz upływ roku od tego zdarzenia. Dlaczego? O tym przeczytasz poniżej.

Przepisy regulujące „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (tzw. upadłość konsumencką) nie definiują, ani nawet nie odwołują się do pojęcia konsumenta. Zakres podmioty upadłości konsumenckiej został określony poprzez odwołanie się do przepisów części ogólnej prawa upadłościowego i naprawczego regulujących zdolność do ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców. Jak wskazuje bowiem treść art. 4911 p.u.n. „przepisy niniejszego tytułu stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części  pierwszej.” Tym samym zdolności do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie posiadają wszystkie osoby fizyczne objęte przepisami art. 5-9 p.u.n. Taki stan rzeczy powoduje, że zakres obu upadłości (tj. upadłości dla przedsiębiorców oraz upadłości konsumenckiej) jest rozłączny i w żadnym przypadku nie krzyżuje się. Wykluczona jest możliwość dwutorowości postępowania i konkurencyjnego stosowania przepisów regulujących upadłość dla przedsiębiorców oraz upadłość konsumencką.[1] Zatem tak długo jak dana osoba fizyczna posiada zdolność do ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców, tak długo nie posiada ona zdolności do ogłoszenia upadłości dla konsumentów.

W związku z powyższym, o tym czy i kiedy osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą ma zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej decydują w zasadzie przepisy art. 8 p.u.n. Zgodnie z treścią ust. 1 rzeczonego artykułu: „Można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.” Zdolność do ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców zachowuje zatem osoba fizyczna, która „prowadziła działalność gospodarczą i zaprzestała jej dowolnie dawno, pod warunkiem, że od chwili jej wykreślenia z rejestru do chwili złożenia wniosku nie minął więcej jak rok.” Taką osobę fizyczną, choć z formalnoprawnego punktu widzenia nieprowadzącą już działalności gospodarczej, nadal traktuje się jak przedsiębiorcę. Należy przy tym zaznaczyć, że zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie z właściwego rejestru (chodzi tu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej) to dwa różne zdarzenia, o odrębnym charakterze – pierwsze ma charakter faktyczny, zaś drugie prawny. Roczny termin, o którym wyżej mowa rozpoczyna zaś swój bieg od daty, kiedy decyzja o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stał się ostateczna w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. [2]

Biorąc pod uwagę przytoczoną powyżej treść przepisów art. 4911 oraz 8 ust. 1 p.u.n., zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej „przedsiębiorca” nabywa dopiero po wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i to pod warunkiem, że od tego zdarzenia upłynął rok. Nie ma zatem znaczenia okoliczność, że osoba fizyczna pomimo widnienia w CEIDG faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, jak również fakt zawieszenia prowadzenia działalność gospodarcze. Osoba taka, pomimo zaistnienia powyższych okoliczności, nadal posiada bowiem zdolność do ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców. Zaś tak długo jak osoba fizyczna będzie posiadać zdolność do upadłości dla przedsiębiorców, tak długo nie ma mowy o nabyciu zdolności do upadłości konsumenckiej.

[1] S. Gurgul w „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” 9 wydanie; str. 922
[2] P. Zimmerman w „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” 3. Wydanie; str. 19

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

69 Replies to “Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy??”

 1. Bardzo cenny artykuł! Przecież mnóstwo osób zadłużonych po szyję, to właśnie przedsiębiorcy. I to niekoniecznie przedsiębiorcy z własnej, nieprzymuszonej woli i inicjatywy, ale np. ludzie wpędzeni w samozatrudnienie przez eks-pracodawcę, dla którego stosunek firma-firma zawsze wygodniejszy niż etat. W końcu taki układ to zero praw pracowniczych, a fakturka od „pracownika” wygodnie wpuszczana w koszta.

  • Niestety mało kto z „samozatrudnionych” wie, że mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych w przypadku ich niewypłacalność. Brak złożenie takiego wniosku może zaś skutkować oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ale szerzej napiszę o tym w jednym z kolejnych artykułów.

 2. Czy jeżeli jestem przedsiębiorcą zarejestrowanym w ceidg i mam długi w ZUS oraz w bankach ( kredyty konsumenckie wzięte na osobę fizyczną ) to nie mogę ogłosić upadłości konsumenckiej? Czy jeżeli zamknę działalność i wykreślę się z ceidg to ogłaszając upadłość konsumencką w planie upadłościowym będą również brane pod uwagę długi w ZUS?

  • Tak długo jak jest Pan zarejestrowany w CEIDG, nie ma możliwości wystąpić z wnioskiem o upadłość konsumencką. Dopiero po roku od wykreślenia z rejestru, może Pan złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Przy czym brak wcześniejszego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chyba że zostanie wykazane, iż przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
   Konsumenckie postępowanie upadłościowe obejmuje wszystkie zobowiązania istniejące w dniu upadłości, bez względu na ich rodzaj. Prawo upadłościowe nie wprowadza tu żadnego podziału.

 3. Czy dobrze rozumiem, że przedsiębiorca będący niewypłacalnym wobec wierzycieli niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (np.kredyt hipoteczny na mieszkanie), powinien złożyć wniosku o upadłość na zasadach ogólnych, a dopiero potem wnosić o upadłość konsumencką?

 4. Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zaczęcie „życia z czystą kartą” w przypadku braku jakiegokolwiek majątku, kapitału na rozpoczęcie procedury. i braku możliwości realizowania jakiegokolwiek planu spłaty- planu naprawczego itd? Mowa tu o osobie, będącej obecnie likwiadatorem sp. z o.o. bez majątku( majątek został wyprowadzony przez wspólnika) liczne zobowiązania osobiste tj przede wszystkim banki- kredyty, poręczenia , ZUS US ,oraz inne czy jest szansa na pomyślą upadłość -ogłoszenie niewypłacalności i zaczęćie na „nowo” bez długów ? jak wygląda procedura ?

   • Dzień dobry,
    Panie mecenasie, śledzę Pana bloga od jakiegoś czasu i przeczytałam, że ktoś ktoś kto prowadził działalność gospodarczą (ja zakończyłam w 2012 r) , a nie złożył wniosku o upadłość przedsiębiorcy w określonym terminie, może mieć problem z ogłoszeniem teraz upadłości konsumenckiej. Mój przypadek jest taki, że nie złożyłam wniosku w 2012 roku, ponieważ nie posiadałam wtedy i teraz żadnego majątku na spłacenie wierzycieli. Czy Pana zdaniem teraz mam szansę na to, że sąd wniosku nie odrzuci? Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • Jeżeli uchybił Pan temu obowiązkowi, to wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w swym uzasadnieniu powinien dodatkowo wskazywać na istnienie względów słuszności lub względów humanitarnych, uzasadniających przeprowadzenie postępowania. Brak majątku w owym czasie w świetle obowiązujących przepisów nie stanowi usprawiedliwienia.

 5. Witam mam zobowiązania wobec Firm ,Banków ,Osub fizycznych .US.ZUS.Prowacdze dziąłalność gospodarczą jestem od długiego czasu niewypłacaln w jaki sposub mogę ogłosić upadłość i czy to jest mozliwe aby zacząć od nowa.

 6. Wszystko super i chylę czoła nad wiedzą Pana Mecenasa, ale – prowadzę działalność gospodarczą. Co mi ta ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i dlaczego MUSZĘ to zrobić (pewnie nic mi to nie da w praktyce), dlaczego nie mogę po prostu zamknąć firmy (nie mam długów jako firma, a TYLKO I WYŁĄCZNIE jako konsument, prywatnie!), odczekać rok i złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

  • Niestety wynika to z przepisów. Prawo upadłościowe nie rozróżnia bowiem długów na te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz konsumenckie. Jeżeli przedsiębiorca trwale nie reguluje jakichkolwiek zobowiązań, to powstaje stan niewypłacalności. W przypadku powstania stanu niewypłacalności pojawia się zaś obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie ma tu znaczenie, że wniosek taki zostałby oddalony np. z powodu braku w masie upadłości środków potrzebnych na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Wniosek musi być i koniec – tak wynika z przepisów.
   Z kolei przepisy regulujące postępowanie upadłościowe dla konsumentów, stanowią, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie oddalony m.in. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku konsument, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Zatem ewentualny brak terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych, może stanowić przeszkodę dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

   • To znaczy – „może” ale „nie musi” czy tak? Bo sytuacje typu dzisiaj mam działalność, nie zamierzam upadać, choć mam problemy, a po 1,5 roku od likwidacji działalności – chcę upaść – przecież będą nagminne! Nie wiem czy przepis jest bez sensu czy jego trzymanie się (jeśli sąd by tak chciał), bo 10 lat to kupa czasu, po 1 roku (tak?) od likwidacji firmy nie mogę zgłosić upadłości firmy, a potem… zablokowaną mam upadłość konsumencką? Cokolwiek dziwne by to było. A tak realnie, jak się upada jako 1-osobowa firma, jeśli takowa firma długów żadnych firmowych nie ma? Co to daje i jak to się przeprowadza?

 7. Idźmy dalej w tym temacie – KTO może ogłosić upadłość jako przedsięciorca? Jak stanowi art. 11 ust. 1 u.p.u.n., dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Zobowiązanie jest wymagalne wówczas, gdy zaktualizował się obowiązek świadczenia przez dłużnika, np. gdy nadszedł termin zapłaty sumy pieniężnej. Tylko wymagalne zobowiązania będą zatem brane pod uwagę przy ustalaniu przesłanek upadłości przedsiębiorcy. Jednak w niektórych okolicznościach fakt zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy nie będzie skutkował ogłoszeniem jego upadłości. Jeżeli bowiem opóźnienie w wykonaniu przez przedsiębiorcę jego zobowiązań nie przekroczy trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekroczy 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.
  Czyli – jak mam dzisiaj firmę, WSZYSTKO płacę i to w terminie – ale np. 8 lat temu miałem długi jako konsument, których nie spłaciłem, prywatne długi; dzisiaj zamykam firmę, likwiduję i czekam 1 rok to DALEJ nie mogę ogłosić upadłości jako konsument, bo jako firma tego nie zrobiłem?
  Przecież, skoro wszystko płaciłem jako firma, to NIE MOGŁEM jako firma zbankrutować – czegoś nie rozumiem, przecież to nielogiczne?

  • A czy w przypadku rozpoczęcia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej powstają dwa odrębne podmioty/dwie odrębne masy majątkowe, tj. Pan jako konsument i Pan jako przedsiębiorca? Dla czego długi z działalności gospodarczej mają mięć pierwszeństwo w zaspokajaniu przed długami „konsumenckimi”? W którym miejscu przepisy wprowadzają rozdział miedzy długami z działalności gospodarczej, a długami „konsumenckimi”. Nie ma czegoś takiego jak „ogłoszenie upadłości jako firma”, jest tylko upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą „X”. W przypadku upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą postępowanie nie obejmuje długów z tytułu „działalności prowadzonej jako firma”, ale wszystkie długi osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „X”. Tu nie ma żadnego rozróżnienia na długi danej osoby fizycznej jako przedsiębiorcy i długi osoby fizycznej jako konsumenta. Co więcej nie ma czego takiego jak „upadłość konsumencka”, jest to upadłość osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe bowiem nawet nie posługuje się pojęciem „konsument”, jest ono w zasadzie obce tej gałęzi prawa. Pojęcie „upadłość konsumencka” jest pojęciem z języka prawniczego, a nie pojęciem prawnym.

   • Ja się ze wszystkim zgadzam, Panie Mecenasie. Problem w tym, że prowadziłem działalność jako firma, długów żadnych nie miałem. Ale wiszą nade mną długi z dawnych czasów, prywatne, które dziś urosły do monstrualnych rozmiarów, w zasadzie nie do spłacenia. Założyłem firmę, żeby jakoś utrzymać i wyżywić siebie i rodzinę. Tylko na tyle starczało. Firmę zamknąłem, bo zaczął się zwykły, wysoki ZUS, a na to już mnie nie było stać. I teraz nie mogę upaść jako konsument, bo ustawodawca wymyślił bzdury, że „nie ogłosiłem upadłości jako firma” – to i jako konsument upaść nie mogę? A na jakiejż to podstawie miałem upaść jako firma, skoro z tego żyłem, dochód – mały, ale jednak – był, nie było ani jednej nie zapłaconej faktury? Wedle mojej opinii NIE BYŁO PODSTAW, żeby upaść jako firma. Mylę się?

    • Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie nie oznacza to, że sąd z automatu oddali wniosek o upadłość konsumencką. Nie uczyni tego jeżeli za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego będą przemawiać względy słuszności lub względy humanitarne. Jeżeli sąd będzie patrzył na to zdroworozsądkowe to szanse są.

     • OK – to idźmy dalej. Tak hipotetycznie: dzisiaj zamykam działalność gospodarczą, a jutro składam wniosek o upadłość konsumencką. Z automatu to odrzucą czy NIEKONIECZNIE? I czy jeśliby odrzucił Sąd wniosek (hipotetycznie, bo z pełnym szacunkiem ale wydaje mi się, że taka wymiana poglądów i mnie i Państwu daje do myślenia) – to czy po roku mogę złożyć znowu?

     • Od zamknięcia działalności gospodarczej, a dokładniej od daty wykreślenia z rejestru, musi upłynąć co najmniej rok. Dopiero po upływie roku nabywa się zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed upływem tego okresu zostanie on oddalony z uwagi na brak zdolności upadłościowej konsumenckiej. W mojej ocenie nie powinno to jednak stanowić przeszkody do złożenia kolejnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już po upływie ww. rocznego okresu.

 8. Witam, mam pytanie czy wspólnik spółki cywilnej albo konsument zgłaszając wniosek o ogłoszenie upadłości może ubiegać się o zwolnienie od kosztów na podstawie ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym, czy podstawą będzie art. 102 czy 103 ?

 9. Witam , a co mogę zrobić by ogłosić upadłość . Jeszcze mam zarejestrowaną działalność nie mam długów prywatnych , jedynie takie które powstały z prowadzenia działalności , ZUS US rachunki za biuro i telefon w sumie dość duża kwota , Nie mam żadnego majątku bo już komornicy pozabierali . Ciężko mi utrzymać syna który ma skończone 18 lat ale uczy się jeszcze w technikum , konta są poblokowane nawet alimenty były raz zabrane przez ZUS na poczet długów . jestem już zdesperowany mieszkając w państwie przyjaznym małym przedsiębiorcom .

  • Tak długo jak działalność gospodarcza jest prowadzona i widnieje się W CEIDG, tak długo nie można wnosić o upadłość konsumencką. Zdolność do upadłości konsumenckiej nabywa się dopiero po upływie roku od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z rejestru – trzeba spełnić oba warunki. Jeżeli stan niewypłacalności zaistniał w czasie prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych (dla przedsiębiorców). Brak złożenia takiego wniosku w terminie będzie stanowił przeszkodę dla uzyskania ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z powodu takiego zaniechania, sąd może bowiem oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chyba, że za przeprowadzeniem postępowania przemawiać będą względy słuszności lub względy humanitarne.

   • Mam pytanie
    Chce zgłosic w skutek nie zaleznych odemnie zdarzen losowych i niezdolnosci do pracy upadlosc konsumencka
    Rok czasu prowadzilam dzialalnosc gospodarcza potem przez kolejny rok byla zawieszonas bo nie mialam za co przeprowadzic upadlosci,
    teraz korzystajac z nowelizacji wybieram sie zamknac dzialalnosc ktora rok czasu byla zawieszona
    jak to wtedy z upadloscia konsumencka?
    tez musze rok czekac czy moge sprobowac powolac sie wzgledy sluysznosci lub wzgledy humanitarne
    dodam ze dlugi z dzialalnosci wobec Zus i za ksiegowosc nie przekraczaja 5 tysiecy
    mam tez zajecie komornicze
    na ta chwile jedyny dochod jaki mam zasilek z Zus juz z tytulu pracy ,pare miesiecy pracowalam i nawet czesciowo udalo sie splacic potem jak mialam wypadek w pracy i mam uszkodzony kregoslup wierzyciele reprezentowani przez firme windykacyjna nie chciali slyszec o zmniejszeniu wplat ,sprawy poszly do komornika ,nie mam zadnego majatku wlasnego ani nieruchomosci ani ruchomosci jedynym dochodem i majatkiem bylo wynagrodzenie a obecnie zasilek chorobowy .Bede wdzieczna za odp i podpowiedzi co moge jeszcze zrobic na co sie powolac (np.przepis prawny )

    • formalnie dzialalnosc z 2012 zawieszona w 2014 dzis mija rok od zawieszenia
     oprocz dlugow z dzialalnosci mam dlugi wlasne
     Bylam jednosobowym przedsiebiorstwem
     jeden z dlugow byl 2 razy umorzany ale teraz dostala firma windykacyja intrum
     Mowiono mi ze moge ewentualnie skorzystac z
     zarzutu Przedawnienia gdyz to byl mandat za nieskasowany bilet skm
     i czy upadlosc sklada sie na jakis okreslonych wnioskach ?
     czy z pod juednego adresu moga pojsc dwa wnioski o upadlosc konsumencka
     Mam bowiem pod opieka matke po wypadku jej rowniez wypowiedziano ale jeden kredyt komornikl wszedl na emeryture

     • Wcześniejsze prowadzenie działalności gospodarczej ogranicza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeżeli już wówczas postał stan niewypłacalności. Każdy przedsiębiorca ma bowiem obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 14 dni od daty powstania stanu niewypłacalności. Brak wcześniejszego i terminowego złożenia takiego wniosku stanowi bowiem podstawę do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką. Sąd w takim przypadku może przeprowadzić postępowania jedynie jeżeli przemawiają z tym „względy słuszności” lub „względy humanitarne”. Są to pojęcia nieostre i niestety na chwile obecna trudno powiedzieć jak sądy będą je interpretować.
      Nie ma żadnego urzędowego wzoru/formularzu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy określają jedynie podstawowe wymogi jakie wniosek powinien spełniać i dokumenty jakie muszą zostać do niego załączone.
      Pani mama również może złożyć taki wniosek, nawet jeżeli zamieszkują Panie pod jednym adresem.

     • Otóż, Panie Mecenasie – JEST już wzór i pochodzi z samego ministerstwa, który to wzór jest zawarty w niedawno wydanym poradniku dot. upadłości, w pdf na stronie ministerstwa.

     • Jeżeli ministerstwo wydało poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej wraz z przykładowym wzorem wniosku o ogłoszenie upadłościowi konsumenckiej, to chwał mu za to 🙂 Niemniej pytanie Blanki dotyczyło „określonych wniosków”, przez co rozumiem obowiązujące sztywne wzory wniosku/formularze.

    • Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony dopiero po upływie rocznego okresu liczonego od daty zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej. W tym przypadku nie można powoływać się na „względy słuszności” lub „względy humanitarne”. Dopiero po upływie tego okresu nabywa bowiem Pan zdolności do upadłości konsumenckiej.
     Brak majątku nie stanowi żadnej przeszkody.
     We wniosku powinna Pani wskazać i uprawdopodobnić okoliczności będą ce przyczyna Pani stanu niewypłacalności, np. wypadek przy pracy, na skutek którego Pani możliwości zarobkowe uległy znacznemu obniżeniu.

   • Witam,
    bardzo proszę o rozszerzenie pojęcia względy słuszności i względy humanitarne, jakie sytuacje sąd może mieć na uwadze w tym kontekście.
    Dziękuję i pozdrawiam

 10. Witam
  Będę wdzięczna za informacje odnośnie mojego przypadku.
  W 2011 roku zamknęłam działalność gospodarczą, ponieważ straciłam płynność finansową. Zostały mi same długi nie opłacone rachunki, kredyty, itp. Przed zamknięciem firmy miałam już zajęcia komornicze na samochody. oczywiście w krótkim czasie zostały zlicytowane.Nie ogłosiłam upadłości bo nie miałam nawet za co.
  Czy teraz mam szanse ogłosić upadłość. Dodam, że wyroki komornicze mam już praktycznie od wszystkich wierzycieli. Jednak podpisałam też kilka ugód z firmami które spłacam regularnie. Parę mniejszych wierzytelności spłaciłam. Od kilku msc. mam dość dobrą pracę, jeszcze pensja nie została zajęta. Jednak to kwestia czasu. Jedyny mój majątek to właśnie wynagrodzenie za pracę. Proszę o informacje. Szukam również kancelarii która by mi pomogła w tym procesie.Z góry dziękuje za informacje.

  • Jest szansa na pozytywne rozpatrzenie Pani wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przy czym wniosek taki trzeba odpowiednio, dodatkowo uzasadnić.
   Brak złożenia wniosku o upadłość na zasadach ogólnych gdy prowadziła Pani jeszcze działalność stanowi bowiem podstawę do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką.
   Sąd może jednak pomimo tego ogłosić Pani upadłość konsumencką jeżeli za przeprowadzeniem postępowania będą przemawiały względy słuszności lub względy humanitarne.

 11. Mam pytanie,w grudniu 2012roku zlikwidowalam działalność z długiem w ZUS i kredytami w banku. nie pracuję nie mam z czego spłacać zadłużenia. Jestem w totalnym dołku, co mogę w mojej sytuacji zrobić. Teraz dowiedziałam się o upadłości konsumenckiej. Czy mam możliwość ogłoszenia swojej upadłości? Co powinnam zrobić? Jakie i gdzie dokumenty złożyć? Proszę o pomoc.

  • Nie jestem w stanie tego ocenić, ponieważ nie wiem co było przyczyną powstania Pani stanu niewypłacalności. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona tylko, jeżeli jego powstanie nie jest następstwem Pani zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej należny złożyć stosowny wniosek w sądzie rejonowym-gospodarczym właściwym ze względu na Pani miejsce niemieszkania. Do wniosku takiego należny przede wszystkim dołączyć dokumenty uprawdopodabniające okoliczności, na które będzie się Pani powoływać, a ponadto min. listę wierzycieli, aktualny i zupełny wykaz majątku, listę zabezpieczeń ustanowionych na tym majątku, listę wierzytelności spornych oraz oświadczenie o braku przesłanek uzasadniających oddalenie wniosku.

 12. Panie Mecenasie, czy zechciałby się Pan odnieść do kwestii umorzenia zaległości z tytułu ZUS i podatkowych w upadłości konsumenckiej? Zakładamy sytuację, że były przedsiębiorca poprawnie wykreślił działalność z ceidg i upłynął ponad rok od dnia wykreślenia działalności.

  Podaję link źródłowy do analizy, która twierdzi, że tego typu zadłużenia nie są lub nie będą objęte umorzeniem w upadłościci konsumenckiej.
  http://upadlosckonsumencka–pk.blog.pl/2015/02/02/moim-zdaniem-dlugi-wobec-us-i-zus-nie-zostana-umozone-w-konsumenckim-postepowaniu-upadlosciowym/

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Nie zgadzam się z treścią artykułu, do którego zamieścił Pan link. Twierdzenia jakoby zobowiązania z tytułu ZUS i US nie podlegały umorzeniu w mojej ocenie są błędne. Temat na pewno rozwinę w jednym z kolejnych wpisów.

 13. Proszę bardzo o podpowiedź, czy znajdę u Pana na stronie wzór wniosku o upadłość konsumencką? Jestem z Warszawy i byłam już na wizycie u pani Mecenas, polecanej przez Pana na stronie. Niestety nie stać mnie na całe postępowanie upadłościowe (w 2013 wykreśliłam działalność, teraz mam umowę o pracę i zajęte wynagrodzenie przez komornika, jeden wierzyciel -bank) i muszę to zrobić sama. Obawiam się, że nieodpowiednio napiszę wniosek i sąd mi odrzuci.Proszę o pomoc.

 14. Panie Mecenasie,

  Na początku opis stanu faktycznego.
  Mam z małżonką rozdzielność majątkową. Przez prawie 10 lat prowadziłem działalność gospodarczą wykrawając z tego kapitalistycznego tortu niewielki kawałek dla mnie. Jednak jak to w życiu bywa jeden złożony podpis pod kontraktem i we wrześniu 2014 roku zmuszony byłem zakończyć i wyrejestrować działalność co też się stało. Gdyby tylko to miała miejsce to bym do pana nie pisał. Konieczność zamknięcia działalności wynikała z długów, które narosły w ciągu ostatniego roku. Nie mam na razie komornika jednak z uwagi na toczące się sprawy w sądzie za chwilę może pojawić się ten nie przyjemny pan.
  Chciałbym skorzystać z upadłości konsumenckiej aby rozpocząć „nowe” życie.
  W związku z opisaną sytuacją poniższe pytania:
  1.Warunkiem koniecznym, jak zrozumiałem, jest w pierwszej kolejności złożenie do sądu gospodarczego wniosku o ogłoszenie upadłości jako firmy. Czy tak?
  2.Składając wniosek do sądu gospodarczego z uwagi na mój nikły majątek będę występował o zwolnienie z kosztów sądowych. Jako, że nie będzie możliwe zrealizowanie celu postępowania upadłościowego w postaci zaspokojenia wierzycieli postępowanie przed sądem gospodarczym nie jest prawnie dopuszczalne. Czy tak?
  3.Mając postanowienie sądu gospodarczego o niemożności ogłoszenia upadłości firmy mogę nie zwracając uwagi na fakt iż nie minął jeszcze rok od zakończenia i wyrejestrowania działalności wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy tak?
  4.Występując z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyszczególniam całe swoje zadłużenie. Jako, że jest ono tylko związane z działalnością gospodarczą – nie ma tam żadnych kredytów hipotecznych, pożyczek dla osoby fizycznej, chwilówek – nie stanowi to podstawy do odrzucenia wniosku przez sąd zajmujący się upadłością konsumencką. Czy tak?
  5.Czy poinformowanie sądów przed którymi toczą się obecnie postępowania zainicjowane przez moich wierzycieli o złożeniu wniosku o upadłość przedsiębiorcy a później o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką wstrzymuje/zawiesza te postępowania do czasu ogłoszenia upadłości?
  6.Czy złożenie wniosku o upadłość wstrzymuje postępowanie komornicze?

  Z góry dziękuje, za odpowiedzi na te pytania.

  Galernik

  • Odnosząc się kolejno do Pana pytań:
   1. Tak. W pierwszej kolejności należałoby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców. Brak takiego wniosku, a dokładniej niezłożenie go w terminie (14 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności), co do zasady będzie bowiem skutkował oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką, chyba że sąd dojdzie do wniosku, iż za przeprowadzeniem postępowania przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.
   2. Jeżeli złoży Pan wniosek o upadłość dla przedsiębiorców nie mając żadnego majątku to zapewne zostanie on oddalony na podstawie art. 13 p.u.n., tj. ze względu na bark w masie upadłości środków potrzebnych na pokrycie kosztów postępowania. Niemniej obowiązek złożenia wniosku zostanie spełniony i później pozostaje ewentualnie ocena czy został złożony w terminie.
   3. Nie. Musi minąć rok od zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej.
   4. Rodzaj długu sam w sobie nie stanowi podstawy do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Podstawą oddalenia może być natomiast dojście przez sąd do wniosku, że nie złożył Pan w terminie wniosku o upadłość dla przedsiębiorców i stąd ten dług.
   5,6. Samo złożenie wniosku niczego nie wstrzymuje. Wpływ na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne ma dopiero postanowienie o ogłoszenie upadłości, choćby nieprawomocne.

 15. Panie Mecenasie.
  Proszę o odniesienie się do mojej srawy. 05 września 2014r zamknęłam działalnośc gosp. Miałam transport 2 busy(3,5t. )W czerwcu skradziono mi jednego busa z pod domu kierowcy z dokumentami. Musiałam zamknąc działanośc ponieważ jednym busem nie byłabym w stanie uciągnąc spłaty kredytów ZUS,US. Nie posiadam żadnego majątku, tylko samochód osobowy który już niedługo będzie na pewno zlicytowany. Zadłużenia w ZUS,US nie są duże lecz kredyty wzięte na firmę i jeden jeszcze na otworzenie działalności.Mąż jest na rencie chorobowej,komornik wszedł już na rentę. Kiedy mam złożyc wniosek o upadłośc i czy mój mąż też musi ogłosic jakąś upadłośc. Pozdrawiam Elwira

  • W pierwszej kolejności należałoby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców. Brak takiego wniosku, a dokładniej niezłożenie go w terminie (14 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności), co do zasady będzie bowiem skutkował oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką, chyba że sąd dojdzie do wniosku, iż za przeprowadzeniem postępowania przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.
   Jeżeli mąż również odpowiada za długi, to żeby się z nich „oczyścić” również musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 16. A co z długami które są np w urzedzie skarbowym w którymś z krajów UE . A co np z prowadzeniem działalności czy po upadłości można ją prowadzić nadal od nowa ?

  • Jeżeli ma Pan dług w urzędzie skarbowym jakiegoś państwa należącego do UE i zostanie on wskazany na liście wierzycieli załączonej do wniosku o upadłość konsumencką, to w mojej ocenie taki dług podlega umorzeniu. Przy czym zaznaczam, że nigdy nie miałem takiego przypadku, więc nie wiem jak to wygląda w praktyce.
   Jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, to po zakończeniu całej procedury związanej z przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej nic nie stai na przeszkodzie .

 17. Witam mam pytanie gdy firma ledwo zarabia na siebie ale starcza i wychodzi na przysłowiowe 0 … Ma 7 kred. na samochody które służą do zarabiania pieniędzy w wynajmie. Natomiast mam na sobie jeszcze 3 kred konsumenckie i moje pytanie brzmi następująco.

  Czy można ogłosić upadłość konsumencką a firmę zostawić jako źródło możliwości spłaty tych 7 kred. skoro na nie starcza jak i również na ZUS i US?

  Moja sytuacja jest nieco inna jestem zatrudniony na pełen etat. i nie mam komornika ale to chyba tylko kwestia czasu….

  W sytuacji jak bym nie dał rady płacić to komornicy przejmą samochody i za wyrokiem sądu wejdą mi na pensje.

  Jak bym miał powiedzmy 10 komorników na wypłacie to czy tak dostanę minimalną krajową a wszystko ponad dzieli się na 10komorników?

  Pozdrawiam, dziękuję

  • Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Działalności gospodarczej nie można też rozpocząć w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego.
   Nie ma znaczenia to ilu mam Pan wierzycieli i wszczętych postępowań egzekucyjnych. Z wynagrodzenia po zajęciu musi zostać Panu kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu.

 18. Witam,
  Mam pytanie, prowadziłąm działalność gospodarczą ok 3 lat, od stycznia byłam zmuszona do zawieszenia działalości, nie mogę jej zamknąć bo mam kredyt za samochód i leasing. Po opłąceniu tych zobowiązań zamknę działalność. Kiedy i czy mogę złożyć upadłość działalności, jeśli nie mam żadnego majątku na spłatę wierzycieli, mam kredyt w banku, zaległości w ZUS I US, pracuje na pół etatu, z mężem mam podpisaną przed ślubem intercyzę. Mam jednego komornika z którym podpisałam ugodę, reszta wierzycieli cierpliwie czekają aż zmieni mi się sytuacja, ale szybko to raczej nie nastąpi i boję się że wyląduję z komornikami. Proszę mi doradzić co mogę zrobić w takiej sytuacji?
  z góry dziękuję

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć po roku od dnia wyrejestrowania działalności gospodarczej. Nic nie jest w stanie tego zmienić. Wcześniej można złożyć wniosek o upadłość dla przedsiębiorców i w zasadzie należny to zrobić, jeżeli nie chce się przekreślić swoich szans na upadłość konsumencką. Brak wcześniejszego terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców skutkować będzie bowiem oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką, chyba, że dłużnik wykaże, iż za przeprowadzeniem postępowania przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.

 19. Witam, czy prowadząc działalność gospodarczą mogę ogłosić jej upadłość, nawet jeśli część zobowiązań udaje mi się spłacać?
  W miarę regularnie spłacam kredyt (maksymalnie do dwóch tygodni opóźnienia) oraz karty kredytowe. Jednak spłacając jakąkolwiek część zaległości u jednego dostawcy, zadłużam się u drugiego. Dochodzą „niewielkie” – 2miesięczne zaległości w ZUS i US, chwilówki. Do niedawna zaległości w US, ZUS oraz w kredycie nie było, ponieważ korzystałam właśnie z kart (których łączny limit 12 tys złotych już wykrozystałam), oraz chwiólwek. Aby spłacić jak najpilniejsze zobowiązania zadłużam się u rodziny, dzięki temu starsza mi na zakup towaru na bieżąco, oraz wpłacanie niewielkich kwot do dostawców. Łącznie moje zadłużenia sięgają ok 90 000zł, natomiast jedynym moim majątkiem jest moja działalność (towar, meble itp) na kwotę ok 35 000zł.
  Czy w mojej sytuacji jest podstawa do ubiegania się o ogłoszenie upadłości gospodarczej? Dla mnie moje długi są ogromne, i z powodu niewypłacalności rosną, zamiast się pomniejszać. Ale nie wiem, czy dla sądu, nie jestem jednak wypłacalną, skoro „coś” spłacam jednak.
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Tak, można ogłosić upadłość pomimo spłacania części swoich zobowiązań. Odradzam dalsze pogłębianie zadłużenia, może to stanowić poważną przeszkodę dla późniejszego ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 20. Witam, jestem wspolnikiem w spolce cywilnej. od 3 lat spolka jest niewyplacalna. masa zadluzenia to zobowiazania fv,zus,us. jestem osoba niepracujaca gdzie indziej. na dodatek czesc towaru spolki zostala skradziona (obeecnie dochodzenie ). prywatnie posiadam dom wspolny z bylym malzonkiem na ktory zaciagniety jest kredyt hipoteczny we frankach. Jestem wlascicielka polowy domu pod hipoteka zaciagnieta na 20 lat. Co moge zrobic? czy ogloszenie upadlosci przedsiebiorczej oraz koncumenckiej jest mozliwe?

  • Jeżeli ma Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą, to jedyne co Pan może teraz zrobić, to złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorcy. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć dopiero po wyrejestrowaniu i zakończeniu prowadzonej działalności. Przy czym brak wcześniejszego terminowego wniosku o upadłość dla przedsiębiorcy stanowi jedną z przesłanek oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

 21. Witam. Z końcem 2015 roku zlikwidowałem działalność gospodarczą. Mam zaległości w ZUS i US za te dwa lata. Nie mam możliwości rozpocząć ponownie działalności, nie mam majątku, mam kredyt na dom, w którym też są opóźnienia, nie pracuję. Czy mam możliwość złożenia wniosku o upadłość? Niby mowa jest o rocznym terminie na zgłoszenie wniosku o upadłość a dopiero później wniosek o upadłość konsumencką ale gdzie indziej czytam o miesięcznym terminie kiedy zaprzestano wykonywania wymagalnych zobowiązań. Czy można ewentualnie zawnioskować o przywrócenie terminu? Działalność była jednoosobowa. W US do końca roku spłacałem układ ratalny za 2014 rok a 2015 rok wynika ze złożonej deklaracji za 2015. Proszę o jakieś rady jak mogę z tego wybrnąć. Dziękuję za odpowiedź

  • Nie już „roczny okres przejściowy”. Zniosły go przepisy obowiązujące od 01 stycznia 2016 r. Formalnie wniosek o upadłość konsumencką można złożyć już następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej.

 22. Ja mam pytanie odwrotne – nie prowadzę działalności gospodarczej w tym momencie, ale moja sytuacja finansowa powoduje że będę potrzebował złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Czy po złożeniu wniosku (a jeszcze przed ogłoszeniem upadłości) mogę założyć działalność gospodarczą?

  • Nie, bo składasz wniosek jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. I aż do czasu zakończenia postępowania o działalności gospodarczej zapomnij, nawet jeśli będziesz umierał z głodu. Niestety. Głupie to prawo jest – ale takie jest.

 23. witam serdecznie bardzo prozę o pomoc ponieważ już nie wiem co mam zrobić, prowadzę działalnośc gospodarczą od ponad roku, moje zobowiązania przerosły mnie, kredyty kasty kredytowe oraz chwilówki przerosły moje siły i możliwości, zaciągałąm jeden kredyt by móc spłącic wcześniejszy w tym momencie dostaje same pisma z firm indykacyjnych, czy mogę ogłosić upadłość ? zamknąć działalność i złożyc wniosek o upadłośc czy może lepiej zostawić działalnosc ? dodam ze ZUS iUS również mam nieopłacony nie posadam zadnego majątku, Jestem na skraju załamania nerwowego . Bardzo proszę o poradę co w takiej sytuacji jest lepsze ,

  • Niestety będzie bardzo trudno oddłużyć się w takiej sytuacji. Są dwa zasadnicze problemy:
   1. brak wcześniejszego wniosku o upadłość dla przedsiębiorców. Ów wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od powstania stanu niewypłacalności (od 01 stycznia 2016 r. jest na to już 30 dni). Sam fakt jego niezłożenia, to podstawa dla sądu do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. W takim przypadku należy przekonać sąd, że pomimo tego uchybienia za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne (więcej na ten temat TUTAJ).
   2. zaciąganie kolejnych zobowiązań już po zaistnieniu stanu niewypłacalności, tj. tylko w celu spłaty posiadanego już zadłużenia. Sądy bardzo negatywnie podchodzą do tego typu działań, szczególną awersję mają zaś do tzw. chwilówek. Jeżeli sąd ustali, że po zaistnieniu już stanu niewypłacalności był on pogłębiany kolejnymi pożyczkami/kredytami, to niechybnie uzna, że dłużnik dopuścił się co najmniej rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji nie pomogą natomiast nawet względy słuszności, czy też względy humanitarne.
   W związku z powyższym radzę przyłożyć się przy sporządzaniu wniosku, a zwłaszcza jego uzasadnianiu, ewentualnie udać się do prawnika obeznanego w temacie.
   Ponadto, niezależnie od powyższego, tak długo jak niezostanie zakończona i wyrejestrowana działalność gospodarcza nie ma co składać wniosku o upadłość konsumencką.

 24. Witam

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od marca 2012r. parę razy firma była zawieszana, od dłuższego czasu (ok2-3 lata) posiadam długi prywatne jaki i firmowe, us,zus. Jestem niewypłacalna. Nie posiadam majątku. Czy mogę ogłoscić upadłasc? Co oznacza termin 14 dni? Jeżeli został on przekroczony to oznacza to, że nie można już złożyc wniosku? Proszę o rade? Planuje zamnknąć firmę, ale może warto złożyć wniosek jako przedsiępiorca, aby wrazie czego można była złożyć wniosek jak konsument ?

  • Tak długo jak działalność jest prowadzona albo choćby jedynie zarejestrowana, nie ma możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Można jedynie składać wniosek o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców.
   Termin 14 dni (od 01 stycznia 2016 r. już 30 dni), to termin w jakim powinno się złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców. Termin ten liczy się od daty powstania stanu niewypłacalności. Jego przekroczenie nie jest przeszkodą do złożenia wniosku o upadłość dla przedsiębiorców. Natomiast w przypadku upadłości konsumenckiej jest to już poważny problem. Uchybienie to samo w sobie jest bowiem podstawą do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

   • Rozumiem, że warto złożyć wniosek o upadłośc osoby prowadzącej działalność gospodarczą? Czy mogę po złożeniu wniosku zamknąc firmę, aby nie pogłebiać długów za zus? Czy to, że nie mam majątku jest problemem w ogłoszeniu upadłości? Czy w takim wniosku trzeba napisać wszystkie długi firmowe jak i prywatne ? Przeważnie wszystko jest poprostu na moje nazwisko? Ile kosztuje zlożenie takiego wniosku?

    Czy brak majątku jest dla mnie niekorzysty? Czy mozna wnosic o zawarcie układu i zaproponować miesięczne raty?

    • To bardzo dobre pytanie. Czy w takim wniosku w spisie wierzycieli zawrzeć tylko firmowe długi czy również długi prywatne. Zwłaszcza, że to jednoosobowa działalność i i tak odpowiada się całym majątkiem.

    • Jeżeli po złożeniu wniosku, a przed jego rozpoznanie zostanie wyrejestrowana działalność gospodarcza, to utraci Pani zdolność do ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorców. Nie będzie bowiem Pani już przedsiębiorcą. Liczy się stan na dzień rozpoznawania wniosku, a nie jego złożenia.

     Brak majątku nie stanowi problemu przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przy upadłości dla przedsiębiorców już tak.

     We wniosku o upadłość dla przedsiębiorcy należy wskazać wszystkie długi – zarówno „firmowe”, jak i „prywatne”.

     Opłata sądowa od wniosku o upadłość dla przedsiębiorców wynosi 1.000 zł. Do tego dochodzi zaliczka na wydatki w toku postępowania w kwocie 4.080,90 zł.

     Tak, po ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość zawarcia z wierzycielami układu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *