Upadłość konsumencka w 2020 r. może obowiązywać już na nowych zasadach. W dniu 07 marca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się bowiem nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która przemodelowuje konsumenckie postępowanie upadłościowe .

Podstawowe zmiany

Projekt zakłada wprowadzenie trzech trybów postępowania:

  1. tryb zwykły – prowadzony z zastosowaniem zasad ogólnych dotyczących przedsiębiorców z możliwością wykorzystania procedury przygotowanej likwidacji. Postępowanie będzie prowadzone w tym trybie w bardziej skomplikowanych sprawach, złuszcza jeżeli posiadany przed dłużnika majątek będzie znacznych rozmiarów oraz będzie on posiadał znaczną liczbę wierzycieli. 
  2. tryb układowy bez ogłaszania upadłości – oddłużenie ma nastąpić w drodze układu zawartego z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli. Porozumienie z wierzycielami ma być zawierane przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Warunkiem zakwalifikowania dłużnika do tego tryby będzie dysponowanie przezeń odpowiednimi możliwościami zarobkowymi i złożenie zaliczki na pokrycie kosztów postępowania w kwocie odpowiadającej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rozwianie to ma pozwolić dłużnikowi na zachowanie swojego majątku. Maksymalny okres układu będzie wynosił 5 lat (więcej na temat układu z wierzycielami TUTAJ).
  3. tryb uproszczony – dotychczasowe, ale uproszczone konsumenckie postępowanie upadłościowego. Będzie to podstawowy tryb właściwy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Postępowanie to zostanie ograniczone do dokonania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygotowania projektu planu spłaty wierzycieli.

Oddłużenia będzie następowało w trojaki sposób, poprzez:

  1. ustalenie planu spłaty na wniosek upadłego. Przy czym w razie ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, okres plany spłaty wierzycieli będzie wynosił nawet 7 lat.
  2. umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli upadły okaże się trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat.
  3. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania spłat nie jest trwała.

Przy czym przewiduje się:

  1. wyłączenie możliwości oddłużenia w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy.
  2. skrócenie planu spłaty wierzycieli w przypadku aktywnej postawy dłużnika i pokrycia przez niego co najmniej 50% zadłużenia oraz w przypadku gdy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia złożenia wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Podstawowym warunkiem skorzystania z procedury oddłużeniowej będzie pozostawanie w stanie niewypłacalności. Podobnie jak w przypadku pierwszego projektu, wina i rażące niedbalstwo będą miały wpływ już jedynie na długość okresu wykonywania planu spłaty wierzycieli.

W kolejnych wpisach na blogu będę przedstawiał i omawiał bardziej szczegółowo poszczególne zmiany zawarte w przedmiotowym projekcie.

Projekt nowelizacji można pobrać TUTAJ.

Upadłość konsumencka 2020 ?

Oczywiście nie wiadomo jak długo będą trwały prace nad nowym projektem nowelizacji upadłości konsumenckiej. Niemniej biorąc pod uwagę zbliżające się wybory parlamentarne możliwe, że wszystko będzie się toczyło w ekspresowym tępię, tak aby było czym pochwalić się przed wyborcami.

Przy czym okres vacatio legis wynosi aż 6 miesięcy. Oznacza to, że między okresem publikacji ustawy nowelizującej upadłość konsumencką a jej wejście w życie musi upłynąć 6 miesięcy. Jeżeli zatem zmiany miałby zacząć obowiązywać z początkiem 2020 roku, to publikacja musiałaby mieć miejsce do końca czerwca.

Wprawdzie nie wiadomo do końca w jakim kształcie projekt zostanie ostatecznie przyjęty. Jednakże wydaje mi się, że to już ostateczna wersja. Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło bowiem jedynie 7 dni na przesłanie ewentualnych uwag do projektu. Skrócony termin opiniowania ma być „związany z harmonogramem prac legislacyjnych”. Zaznaczono przy tym, że nowy projekt uwzględnia „ustalenia dokonane na konferencji uzgodnieniowej oraz kluczowe postulaty zgłaszane w trakcie konsultacji publicznych”.

Treść przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego do pobrania TUTAJ.
Postępy prac nad projektem można śledzić TUTAJ.
Więcej na temat planowanych zmian pod poniższymi linkami:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego

Upadłość konsumencka 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *