Upadłość konsumencka 2020 to nie tylko kolejna liberalizacja podstaw ogłoszenia upadłości, ale również samej procedury postępowania upadłościowego, która ma być mniej uciążliwa i dotkliwa dla upadłego. Służyć ma temu m.in. możliwość dostosowania do indywidualnej sytuacji dłużnika wysokości potrąceń dokonywanych do masy upadłości z jego wynagrodzenia.

Dotychczasowe zasady ustalania wysokości potrąceń

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami po ogłoszeniu upadłości syndyk, podobnie jak i komornik, dokonuje potrąceń z wynagrodzenia otrzymywanego przez upadłego dłużnika. Przy czym, identycznie jak w postępowaniu egzekucyjnym, wysokość dokonywanych potrąceń ustalona jest „na sztywno” i zależy jedynie od kwoty otrzymywanego wynagrodzenia (więcej na temat aktualnych zasad TUTAJ i TUTAJ). To samo dotyczy innych źródeł dochodu jak emerytura, czy renta (więcej na ten temat TUTAJ). 

Upadłość konsumencka 2020 – nowe zasady ustalania wysokości potrąceń

Upadłość konsumencka 2020 ma wprowadzić zamiany w art. 63 Prawa upadłościowego dotyczące zakresu wyłączenia z masy upadłości składników majątku upadłego dłużnika, a dokładniej określające jaka część jego dochodu nie wchodzi do masy upadłości.

Co istotne, sędzia-komisarz będzie mógł w sposób indywidualny określić zakres wyłączenia z masy upadłości części dochodu upadłego, biorąc pod uwagę jego rzeczywiste potrzeby, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, a w szczególności stan zdrowi i potrzeby mieszkaniowe. 

Poniżej treść planowanych przepisów:

Art. 63 Prawa upadłościowego

1a. W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada kwocie stanowiącej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm. )).

1b. W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości na podstawie ust. 1 odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego, w tym upadłego, i 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1c. Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości zgodnie z ust. 1a lub 1b, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom.

1d. Część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości zgodnie z ust. 1a–1c, nie podlega egzekucji.

Powyższe zmiany należy ocenić niewątpliwe bardzo pozytywnie. Dają one bowiem możliwość pozostawienie upadłemu takich środków finansowych, które umożliwią mu samodzielne i godne utrzymanie przez okres prowadzenia postępowania upadłościowego. Aktualnie zdarza się, że po ogłoszeniu upadłości upadły dłużnik rezygnuje z dalszego prowadzenia postępowania, albowiem pozostawione mu środki nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Treść przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego do pobrania TUTAJ.
Postępy prac nad projektem można śledzić TUTAJ.
Więcej na temat planowanych zmian pod poniższymi linkami:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich 

Upadłość konsumencka 2020   

 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *