W jednym ze wcześniejszych wpisów dotyczącym kwestii wpływu postępowania karnego na możliwość ogłoszenie upadłości konsumenckie (dostępny TUTAJ) wskazywałem, że prowadzenie w stosunku do dłużnika postępowania karnego, jak i karnoskarbowego, a nawet wydanie prawomocnego wyroku skazującego nie stanowi samo w sobie przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Taki stan rzeczy ma jednak ulec zmianie wraz z wejściem w życie kolejnej nowelizacji prawa upadłościowego.

Zgodnie z treścią projektu zmian sąd będzie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie wcześniej niż w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 300, art. 301 i art. 302 Kodeksu karnego lub art. 586 Kodeksu spółek handlowych.

Wyżej wskazane przepisy dotyczą następujących czynów:

Art. 300 [Niezaspokojenie roszczeń wierzyciela]

  • 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 301 [Pozorne bankructwo]

  • 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.
  • 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 302 [Faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo]

  • 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

Art. 586 [Niezgłoszenie upadłości] 

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Należy jednak zaznaczyć, że okoliczność popełnienia jednego z powyższych przestępstw nie będzie stanowiła bezwzględnej podstawy oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Sąd będzie mógł ogłosić upadłość pod warunkiem, że za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego będą przemawiały względy słuszności lub względy humanitarne.

Więcej na temat względów słuszności i względów humanitarnych można dowiedzieć się TUTAJ.

Projekt wniosku można pobrać TUTAJ.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2019

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *