Udostępnianie akt postępowania upadłościowego i zasady ich prowadzenia to niewątpliwie istotne zagadnienie dla każdego upadłego, jak i jego wierzycieli. Organy postępowania upadłościowego co do zasady nie informują bowiem jego uczestników o bieżącym stanie sprawy i wszystkich podejmowanych czynnościach. Dlatego też ten, kto chce trzymać rękę na pulsie musi co jakiś czas zaglądać do akt.

Zasady udostępniania i prowadzenia akt konsumenckiego postępowania upadłościowego zostały w sposób istotny zmienione ostatnią nowelizacją Prawa upadłościowego, która obowiązuje od 24 marca 2020 r. Zgodnie z treścią nowo wprowadzonego art. 491 24 ust. 1, po ogłoszeniu upadłości akta sprawy zakłada i prowadzi syndyk.

Gdy w trakcie postępowania dochodzi do odwołania lub zmiany syndyka, jak i wygaśnięcia jego funkcji, akta są przejmowane przez nowego syndyka. Przy czym przepisy nie określają już procedury takiego przekazania.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego akta sprawy przekazywane są do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące postępowanie i dołączane do akt sądowy.

Sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania akt konsumenckiego postępowania upadłościowego okresie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 18 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 506). Link do jego pobrania TUTAJ.

Zakładanie akt postępowania upadłościowego

W uproszczonym postępowaniu konsumenckim syndyk ma obowiązek założenia akt sprawy najpóźniej w dniu otrzymania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W przypadku postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych, tj. tak jak upadłość przedsiębiorcy, akta zakładane są jedynie dla otrzymywanych zgłoszeń wierzytelności. Powinno to nastąpić najpóźniej w dniu otrzymania pierwszego zgłoszenia.

O tym kiedy konsumenckie postępowanie upadłościowe jest prowadzone w sposób uproszczony, a kiedy na zasadach ogólnych przeczytasz TUTAJ.

Sposób prowadzenia akt postępowania upadłościowego

Co do zasady akta nadal prowadzone są w postaci papierowej. Niemniej równolegle mogą one być prowadzone w formie elektronicznej.

Do akt dołącza się wszelkie pisma dotyczące danej sprawy, w szczególności:

  1. oryginały pism lub dokumentów otrzymanych przez syndyka,
  2. odpisy pism wysłanych przez syndyka z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata,
  3. dokumenty wytworzone przez syndyka w toku postępowania.

Przy prowadzeniu akt przez syndyka obowiązują w zasadzie te same zasady co przy prowadzeniu akt sądowych. Oznacza to, że wszystkie poszczególne karty akt powinny być ponumerowane w kolejności ich załączania.

Pisma dołącza się do akt w kolejności ich wpływu. Do pisma otrzymanego drogą pocztową załącza się kopertę, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.

Akta powstępowania upadłościowego powinny być oczywiście prowadzone w sposób zapewniający ich trwałość, kompletność i integralność.

Udostępnianie akt postępowania upadłościowego

Akta konsumenckiego postępowania upadłościowego udostępniane są przede wszystkim jego uczestnikom. Uczestnikiem konsumenckiego postępowania upadłościowego jest natomiast sam upadły dłużni oraz każdy z jego wierzycieli.

Ponadto akta mogą zastać udostępnione każdej osobie, która potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Owe „dostateczne usprawiedliwienie” powinno nastąpić na piśmie.

Co do zasady udostępnienie akt może odbyć się wyłącznie w biurze syndyka, pod jego kontrolą albo upoważnionej przez niego osoby. Akta prowadzone w postaci elektronicznej udostępniane są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Osoby, którym udostępniane są akta mają prawo otrzymać odpisy poszczególnych dokumentów, jak i ich wyciągi. Ponadto mogą samodzielnie sporządzać ich fotokopie.

Udostępnianie akt postępowania upadłościowego

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *