przebieg postępowania upadłościowegoZ dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje tzw. masa upadłości, z której pokrywane są koszty postępowania upadłościowego oraz zaspokajane zobowiązania upadłego konsumenta. Co do zasady w skład masy upadłości wchodzi cały majątek należący do upadłego konsumenta w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego. Przepisy przewidują jednak pewną kategorię rzeczy i praw wyłączonych z masy upadłości, a co za tym idzie pozostawionych upadłemu konsumentowi do swobodnej dyspozycji.

Mienie wyłączone od egzekucji

Do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksów postępowania cywilnego, tj. m.in.:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny;

8) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;

9) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że w postępowaniu upadłościowym dochodzone są roszczenia powstałe w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Do sum, tych zalicza się subwencje na cele oświatowe, kulturalne i artystyczne, stypendia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także pomoc pieniężną wypłaconą dla dziecka w rodzinie zastępczej. Nie należą do nich zasiłki dla bezrobotnych;

10) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;

11) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości. Bez względu na to, czy ubezpieczenia te mają charakter dobrowolny, czy przymusowy. Nie dotyczy to jednak przypadku dochodzonych w postępowaniu upadłościowym roszczeń z tytułu alimentów;

12) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;

13) należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów;

14) świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy społecznej;

15) zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia oraz dodatki szkoleniowe, wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

16) świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym w zakresie określonym w tych przepisach. To samo dotyczy rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wymienione w pkt 1-7 składniki majątku dłużnika nie wchodzą w skład masy upadłości, jeżeli w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej spełniają funkcję albo służą do realizacji celów, które ustawodawca uznał za wymagające ochrony – niezależnie od tego, czy są to składniki szczególnie wartościowe, czy też nie.

Wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu

Do masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego konsumenta w części niepodlegającej zajęciu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Należy zaznaczyć, że wyłączenie to nie obejmuje wynagrodzenia z tytułu innych umów, np. umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło.

Część wynagrodzenia niepodlegającą zajęciu określają przepisy art. 87 i 871 Kodeksu pracy. Uproszczając nie wchodzi do masy upadłości kwota stanowiąca połowę wynagrodzenia, przy czym upadłemu musi pozostać kwota nie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku gdy w toku upadłości zaspokajane są alimenty, upadłemu może zostać zabrane nawet 2/5 wynagrodzenia.

Powyższe ma zastosowanie również do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Jako „świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania” można potraktować wynagrodzenie z umowy zlecenia. Wynagrodzenie z umowy zlecenia można również podciągnąć pod pkt 5, z którego wynika obowiązek pozostawiania dłużnikowi pieniędzy niezbędnych dla niego i jego rodziny na utrzymanie.

Rozstrzyganie wątpliwości

Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

81 Replies to “Składniki majątku niewchodzące do masy upadłości”

 1. Dzień dobry. mam pytanie czy? Jeżeli dłużnik ma rentę w wysokości 852,90,- miesięcznie, natomiast po potrąceniach komornika dłużnik otrzymuje 422,23,- . Komornik potrąca dla funduszu alimentacyjnego bo gdy dłużnik się rozchorował w wyniku czego jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i otrzymuje rentę, zaprzestał płacenia alimentów z braku środków. Obecnie dziecko ma ponad 20 lat i jest na swoim utrzymaniu. W czasie niepłacenia była żona pobierała alimenty z funduszu alimentacyjnego. 1/ Czy przy takiej niskiej kwocie renty komornik może potrącać zaległe alimenty, 2/ Czy taki dług kwalifikuje się do wniosku o upadłość konsumencką, dodaję że jest też inne zobowiązanie, kredyt sprzed choroby tj przed 2005r.

 2. Witam,
  Mam pytanie, czy osoba, która nie posiada majątku tzn; mieszkania (ewentualnie rzeczy w mieszkaniu – mieszkanie wynajmowane) samochodu itp ale posiadająca stałą pracę może ogłosić upadłość konsumencką? Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Urszula

 3. Witam mam pytanie dotyczące sprecyzowania przedmiotów urządzenia domowego czy do masy upadłościowej wchodza takie przedmioty jak meblościanki, meble kuchenne, kuchenka gazowa, zmywarka, pralka, mikrofala. to jest cały majątek który posiadam a mam troje dzieci na utrzymaniu, kredyty i zobowiązania wobec wierzycieli to ponad 80 tyś złotych moje wynagrodzenie to po odliczeniu tego co pracodawca oddaje komornikowi to 1003 zł, w tej chwili zajęcia komornicze to ponad 80 tyś, za chwilę komornik zabierze mi także resztę pieniedzy bo zajął konto bankowe, mój mąż na utrzymanie dzieci przesyła mi 1500 zł miesięcznie ( pracuje za granicą i mamy rozdzielność majatkową ) aby trochę posklejać zadłużenia tak naprawdę okradam dzieci czy w tym wypadku ogłoszenie upadłości jest zasadne? dziękuję bardzo za odpowiedź

  • Do przedmiotów urządzenia domowego zalicza się pralkę, zmywarkę, radio, telewizor, czy lodówkę. Przedmioty te nie podlegają egzekucji, o ile są niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, z uwagi na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych i kulturalnych. Nie dotyczy to jednak wymienionych przedmiotów, jeżeli jest to sprzęt „luksusowy”, tj. nowy, o dużej wartości, będące atrybutem prestiżu i bogactwa.

   Dla oceny tego, czy są podstawy do ogłoszenia upadłości nie ma większego znaczenia ilość wierzycieli, kwota zadłużenia, czy prowadzenie lub nie egzekucji komorniczych, i związane z tym zajęcia rachunków, czy jakiegokolwiek składnika majątku. Decydujące jest to co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.

 4. Pingback: Ustalanie składu masy upadłości - Upadłość konsumencka

 5. Pingback: Konsekwencje upadłości konsumenckiej - Upadłość konsumencka

 6. Witam,
  Czy emeryt, który otrzymuje świadczenie w wysokości 480 zł (kwota po odjęciu alimentów oraz zajęcia komorniczego), nie posiadający żadnego majątku może ogłosić upadłość?
  Odsetki od zadłużenia są tak wysokie, że do końca życia nie będzie w stanie tego spłacić, a one nadal rosną.
  Będę wdzięczna za informację.

 7. Witam.Mam pytanie.Czy jeżeli ojciec będzie chciał złożyć wniosek o upadłość konsumencką a przykładowo komputer który posiadam jest mój,to czy syndyk będzie mógł mi go zająć?
  Pozdrawiam.Marcin.

  • Do masy upadłości mogą wejść jedynie składniki majątku upadłego. Jeżeli komputer stanowi Pana własność, to nie widzę możliwości włączenia go do masy upadłości. Przy czym należny mieć na uwadze, że obowiązuje domniemanie prawne zgodnie, z którym „rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego”. W związku z tym dużo zależny tu od postawy syndyka.

 8. Witam
  Na podstawie jakiego art. pracodawca potrąca wynagrodzenie na rzecz syndyka?
  Syndyk przesłał informację o przekazywaniu na jego konto wynagrodzenia (w granicach ustawowych). Zgodnie z kodeksem pracy można potrącać jak jest tytuł wykonawczy a komornicy wysłali uchylenia zajęć po ogłoszeniu upadłości przez sąd.
  Czy syndyk powinien wysłać pracodawcy tytuły wykonawcze?

  • Syndyk niczego nie potrąca. Wynagrodzenie upadłego wchodzi do majątku upadłego, który z kolei tworzy masę upadłości. Masą upadłości zarządza natomiast wyłącznie syndyk, z wyłączeniem upadłego. Upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Podstawę stanowi art. 61-63,75 p.u.n. Syndyk nie przesyła żadnego tytułu wykonawczego, bo takowy nie jest wydawany.

 9. Panie Mecenasie, czy może Pan przybliżyć o co chodzi w punkcie 5.?
  5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  Czy chodzi o to, ze upadłemu trzeba zostawić minimalne wynagrodzenie netto na przeżycie?

 10. Wiem, wiem jest forum, ale rejestrując się nie dostaję wiadomości na mail. Mam jeszcze jedno pytanie o upadłość konsumencką.. Czy po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez Sąd i zakończeniu spraw prowadzonych przez komornika i tak trzeba zapłacić koszty komornicze? Przyznam szczerze, że durne to trochę, bo jak nie posiadam środków to skąd niby mam to zapłacić.. Wychodzi na to, że mimo upadłości i tak komornik siądzie na mojej rencie, żeby odzyskać koszty egzekucji, które niejednokrotnie nie są małe i nieadekwatne do tego co zrobił.

  • Proszę zapoznać się z treścią wpisu dot. postępowań egzekucyjnych (dostępny TUTAJ). Upadłość konsumencka obejmuje natomiast wszelkie zobowiązania, które powstały przed datą ogłoszeni upadłości konsumenckie, w tym koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi.

   • Dziękuję Panie Michale za odpowiedzi. Niech mi Pan jeszcze odpowie tak na chłopski rozum, czy to oznacza, że po uzyskaniu upadłości konsumenckiej komornik z aktualnie prowadzonych spraw nie może nakazać mi zapłacenia kosztów egzekucji po zamknięciu tych spraw? Dodam, że we wniosku nie wyszczególniałem i nie podawałem, które sprawy i który komornik prowadzi aktualnie egzekucje, a jedynie wspomniałem, że są takowe prowadzone. Dodatkowe pytanie, czy jeśli w trakcie od momentu złożenia wniosku do momentu ogłoszenia upadłości jakaś kolejna sprawa trafia do komornika to co wtedy z tymi kosztami, które zostały mi zasądzone, a niestety nie zdążyłem ich uwzględnić we wniosku. Dodam, że ów sprawa prawdopodobnie trafi jeszcze do innego komornika, bo następuje tutaj zbieg egzekucji z innymi sprawami.

    • Nikt Panu nie może nic nakazać. Po ogłoszeniu upadłości Pan nie ma prawa nikomu nic zapłacić. Wszystko odbywa się jedynie w ramach postępowania upadłościowego. Tylko w jego ramach może nastąpić jakakolwiek spłata Pana zobowiązań.
     Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nikt nie ma prawa wszczynać postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, a co za tym idzie nikt nie ma Prawa obciążać upadłego kosztami takich postępowań. Przy czym samo złożenie wniosku nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a co za tym idzie w okresie między złożeniem wniosku, a ogłoszeniem upadłości mogą być wszczynane postępowania egzekucyjne (więcej na ten temat TUTAJ)

 11. Wczoraj dostałam informację z ZUS-u o potrącaniach z mojej emerytury (993 zł brutto) na rzecz syndyka kwoty 408,544 zł.Do wypłaty pozostanie kwota wolna od potrąceń tj,440,23 zł. Jak z takiej emerytury przeżyć miesiąc,czy trzeba na kolanach błagać ZUS czy Sąd o osąd ostateczny,po to żeby upadłość konsumencka,mniej bolała wrr

 12. Dzień dobry. Czy odszkodowanie za wypadek z ubezpieczenia osobowego oraz z OC sprawcy wchodzi w skład masy upadłościowej?
  Czy ulga prorodzinna (na dzieci) w podatku dochodowym wchodzi w skład masy upadłościowej?
  Proszę o wskazanie art. prawnych regulujących ten problem.

  • Do masy upadłości nie wchodzi świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów z 4.7.1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 26, poz. 128) Podstawa prawna: art. 831 § 1 pkt 5) k.p.c. w zw. z art. 63 ust. 1 pkt 1) pr. up.
   Ulga podatkowa wchodzi do masy upadłości ponieważ brak jest przepisów wyłączających z niej tego typu świadczenia.

   • Nie podlegają zajęciu sumy przyznawane przez Skarb Państwa na specjalne cele (stypendia, wsparcia). Ulga prorodzinna jest formą wsparcia Państwa z tytułu wychowywania dzieci. To nie jest zwrot nadpłaconego podatku. Gdybym nie miała dzieci nie otrzymałabym wsparcia z tytułu ulgi prorodzinnej. Jeśli zaliczka na podatek dochodowy nie starcza na odliczenie ulgi to różnica jest oddawana ze składek na świadczenia społeczne. To ja jestem dłużnikiem a nie moje dzieci.
    Nie jestem zmuszona do rozliczania się z dziećmi, mogę rozliczyć się samodzielnie, a w tym przypadku nie będę miała zwrotu z podatku.
    Następny problem z ulgą prorodzinną to to, że jest doliczana do dochodu branego pod uwagę przy kryterium do zasiłku rodzinnego czy alimentów z funduszu. W momencie, gdy ulga zostanie przeze mnie odliczona dzieci tracą dwukrotnie ( ulga zostanie zabrana, dochód przekroczy kryterium dochodowe do świadczenia rodzinnego).
    Nie odliczając ulgi prorodzinnej za ubiegły rok od września b.r. uzyskam świadczenie rodzinne.
    Nie mogę zrozumieć prawa. Ulga wynosi 1110,02 gr, jest wypłacana jednorazowo. Swiadczenie rodzinne wynosi 119 zł i wypłacane jest przez 12 miesięcy ( nie wlicza się do dochodu). Absurd.
    Pozdrawiam.

    • Najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie w takim razie wniosku do sędziego-komisarza o rozstrzygnięcie tej kwestii. Przepisy nie rozstrzygają tego jednoznacznie, a co za tym idzie istnieje możliwość, że Pani uzasadnienie przekona sędziego-komisarza.

     • @Alicja Jeżeli zdecyduje się Pani na złożenie wniosku w tej kwestii do sędziego-komisarza, bardzo proszę o informację jak została rozstrzygnięta. Również jestem w upadłości i w tym roku mam spory zwrot z tytułu ulgii prorodzinnej i rozliczenia jako samotny rodzić.

    • Ulga na dzieci nie podlega masie upadlosciowej.Nalezny nam podatek zostaje utracony na rzecz ulgi prorodzinnej a takowa nie wchodzi w skład masy upadlosciowej.Syndyk powinien o tym powiadomic odpowiedni Urząd Skarbowy.

     • Eee… chciałbym się mylić, ale jakoś NIE WYDAJE MI SIĘ. Według mojej wiedzy zwrot podatku to zwrot podatku – nieważne Z JAKIEGO TYTUŁU ten zwrot jest. Jak jest syndyk to syndyk bierze albo komornik (jeśli jest). Gdzie to wyczytałeś, że tak jest? Bo wydaje mi się, że mylisz pojęcia: to że rodzinne czy 500+ nie podlega zajęciu to jest całkowicie INNA sprawa, niż zwrot podatku… „messsenasie”…

     • ulga na dzieci podlega masie upadłości zapewniam cie , urząd skarbowy informuje syndyka, mówię z własnego doświadczenia

     • mam ogłoszona upadłość i niestety ale w zeszłym roku syndyk zabrał mi ulgę prorodzinną. rozliczałam sie jako samotna osoba wychowująca dziecko. Zabrał 2 tyś.

 13. Tak czytając o tych potrąceniach z świadczeń emerytalno-rentowych po ogłoszeniu upadłości widzę, że u wszystkich jest problem z kwotą przelewaną na konto syndyka. Potwierdzam, że w moim przypadku jest tak samo jak u innych, że pozostawiono mi tylko kwotę wolną od potrąceń. Do tego dość, że komornik tylko zawiesił egzekucję i dalej dostaje środki z ZUS to resztę środków do kwoty wolnej przelewa również na konto syndyka. Komornikowi 307zł, Syndykowi 290zł, a mnie zostaje ok.440zł wolnej kwoty. Człowiek chce wyjść z długów to już na początku musi zacząć na nowo się zadłużać, żeby mieć choćby na opłacenie podstawowych rachunków. Widzę, że jest gorzej niż przed uzyskaniem upadłości! Człowiek po chwili oddechu po samym ogłoszeniu upadłości na nowo musi się zacząć stresować i chodzić po wszystkich urzędach wyjaśniać jakieś chore decyzje urzędników. Podzielcie się waszymi doświadczeniami, czy po interwencji w takich sprawach kwota potrącana wróciła do tego pułapu 25%?

  • Tedi, jeśli chodzi o pieniądze które ZUS przelewa komornikowi po ogłoszeniu upadłości to jeśli syndyk zainterweniuje u komornika, to tak jak było u nas komornik po otrzymaniu od syndyka wyroku o upadłości napisał pismo do ZUS i wtedy ZUS przestał przelewać mu pieniądze, dodatkowo komornik napisał pismo do sędziego o zgodę na przelanie już pobranych kwot na konto syndyka a nie do wierzyciela i po jakimś czasie pieniądze te wróciły do syndyka a potem do mojej mamy (trwało to około 3 miesięcy). A jeśli chodzi o te 25% emerytury to my trafiliśmy pod tym względem na super syndyka, który jest też prawnikiem i zna się na przepisach, bo nasz syndyk od razu napisał do ZUS że mają potrącać 25% i mu przelewać i tyle od początku potrącają.

   • Dziękuję Patrycja za odniesienie się do mojej wypowiedzi. Mój komornik czeka na przesłanie prawomocnego wyroku od syndyka i wtedy pewno dopiero umorzy postępowania, a jak na razie tylko zawiesił i kasę pobiera i przetrzymuje. Trochę zmartwiłaś mnie, że po rozliczeniu tych spraw pieniądze nie trafią do mnie, ale na konto syndyka. Jak na razie to dla mnie to jest chore, że ściągana mi jest kwota na te same sprawy do komornika i syndyka. Syndyk powiedział mi, że wg niego to jest nieprawidłowe pobieranie więcej niż 25%, ale najpierw musi złożyć pismo do komisarza sądowego i on dopiero zadecyduje. Niestety jak widać to trwa miesiącami, a człowiek musi w tym czasie się zamartwiać i zadłużać na nowo.

 14. A czy jeśli dłużnik ma prawo do zachowku z tytułu domu, o który to zachowek jednak dotąd nie wystąpił, to czy syndyk ma prawo w jego imieniu złożyć takowy wniosek?

 15. Muj partner jest w z,k jest bezdomny bo go uzadzila byla zona po wyjsci zapewnie przygarnie go matka cz po upadlosc moga zajac zeczy jego mamy czy jej zeczy sa nietykalne

 16. rozliczyłam Pit dostałam zwrotu 2 tyś skorzystałam z ulgi rehabilitacyjnej i na dziecko czy 5to podlego do masy upadłościowej?

 17. Mam pytanie jeśli z. Żona ogłosiły upadłość mieszkamy u teściów gdzie 1/2 mieszkania należy do teściowej a druga połowa żony co z tą połówka cy w chodzi w upadłość oraz czy zdarzyło się że ktoś wykupił ta połówkę mieszkania mieszkanie

   • Czy można wnioskować o wyłączenie połowy nieruchomości będącej własnością upadłego z masy upadłościowej gdy mieszkanie jest w całości objęte zabezpieczeniem hipotecznym i kredyt jest spłacany tylko przez współwłaściciela – współkredytobiorcę. Drugim współkredytobiorcą jest właśnie osoba upadła.
    Sprzedaż udziału znacznie poniżej wartości połowy nieruchomości pozbawi połowy mieszkania współwłaściciela i zostawi go z pozostałą resztą długu pozostałą po odjęciu zaniżonej kwoty sprzedaży. To de facto będzie przerzuceniem części kredytu na niego i pozbawienie go połowy mieszkania.

 18. Witam, jestem zameldowana u wujka w mieszkaniu (on wraz z ciocią są współwłaścicielami mieszkania). W związku z zaległosciami powstałymi z prowadzenia mojej działalności gospodarczej, mamy spisaną umowę najmu jednego pokoju pod działalność gospodarczą (szafa, łożko) oraz mozliwość korzystania z kuchni i łazienki. Czy w przypadku ogłoszenia przeze mnie upadłości konsumenckiej wujostwo może mieć jakieś nieprzyjemności z tego tytułu?

 19. Jestem zawodowym muzykiem, kompozytorem i aranżerem. Mam mini studio nagrań i odpowiedni sprzęt muzyczny. Sam gram, aranżuje, i wszystko to nagrywam na komputer. Gotowe utwory wysyłam do Internetu, może ktoś kupi i wypromuje na rynku krajowym. Sam tego nie wypromuje po to kosztuje nawet miliony złotych. Dodatkowo dogadałem się ze sklepem RTV gratis. Ten sklep z kolei, płaci mi pralkami, lodówkami, i innym sprzętem do złomowania. To wszystko rozbieram i sprzedaję w punkcie skupu złomu. Z tego żyję. Miesięcznie z tego mam ok. 750 zł. Z tego żyję ponad 16 lat. Od 2000 roku do dzisiaj jestem zarejestrowany urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. To mam wykazywać jako składnik masy upadłościowej? To wygląda ładnie, ale jest to stary sprzęt ma ponad 10 i więcej lat. Czy ew. syndyk będzie mógł to zabrać?

 20. Witam. Mam zamiar w najbliższym czasie ogłosić upadłość konsumencka. I mam kilka pytań. Po 1. Mieszkam razem z mamą. Mama ma swój pokój i swoje mienie, ja mam swój pokój i swoje mienie. Czy syndyk włączy do zajęcia również mienie mojej mamy? Po 2. Ile trwa taka „opieka” syndyka nade mną i po 3, czy oprócz ewentualnego zajęcia mienia przez syndyka muszę jakoś inaczej „sie wysilac” aby spłacić wierzycieli, bo aktualnie jestem bezrobotny, i po 4 czy po zakończeniu takiego postępowania zostany wykreslony z rejestrów dłużników?

  • Odnosząc się kolejno do zadanych pytań:
   – syndyk może włączyć do masy upadłości jedynie to co stanowi majątek upadłego, przy czym domniemywa się, że to co znajduje się w jego miejscu zamieszkania upadłego stanowi jego własność. Syndyk nie może zajmować cudzego majątku.
   – „opieka” trwa przez cały okres trwania postępowania upadłościowego. Może to być kilka miesięcy, jak i kilka lat.
   – po głoszeniu upadłości upadły nie ma prawa w jakikolwiek inny sposób spłacać wierzycieli.
   – tak.

 21. Witam mam ogłoszona upadłosc konsumencką oraz mam syndka który w grudniu 2017 roku zabrał mi wypłate w całosci a pracuje o umowe zlecenie i za biera rownierze z emerytury prosze o rade

 22. Witam ogłoszono moją upadłość jako osoby fizycznej jednak mam wątpliwości czy np.Świadczenie z ZFŚS ,wynagrodzenie za urlop i chorobowe też wejdą w skład masy upadłościowej Innymi słowy czy syndyk mi to zabierze i ewentualnie jak się przed tym uchronić?

  • Świadczeń z ZFŚS świadczenia socjalne nie podlegają zajęciu, jeżeli dotyczy ona wyłącznie wynagrodzenia ze stosunku pracy.
   Wynagrodzenie za czas choroby jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za pracę, a co za tym idzie podlega potrąceniu tak jak i samo wynagrodzenie. Dotyczy to również ekwiwalentu za urlop. Nie ma przed tym żadnej obrony.

 23. Witam .. Zona bez mojej wiedzy nabrała około 150 tyś zł pożyczek większość to chwilówki.. spkacila może że 3 a teraz stwierdziła że ogłasza upadłość i się że mną rozwodzi .. Najgorsze jest to że Mamy dom w trakcje budowy oczywiście jestem jako inwestor co sie stanie z domem jesli to zrobi ? Pójdzie na poczet długów? Dom został budowany na działce która dostałem przed ślubem od Rodziców A budowę zaczęliśmy po ślubie Ale zaznaczam że jako inwestor jestem tylko ja wpisany.. bardzo proszę o odp

  • Jeżeli działka stanowi Pana majątek osobisty, to co do zasady jest bezpieczną. Niemniej pozostaje kwestia rozliczenia ewentualnych nakładów z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty. Może tego domagać się syndyk. Chodzi tu o środki, za które wznoszono dom. Niestety sprawa jest skomplikowana i bez dokładniejszej jej znajomości nie jestem w stanie nic konkretnego napisać. Leżałoby się już przygotowywać na ogłoszenie upadłości żony – zbierać dokumenty i uważać co się pisze i mówi w postępowaniu rozwodowym. Jeżeli potrzebowałby Pan pomocy prawnej, to proszę pisać na maila.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *