Już za kilka dni w senacie rozpoczynają się pracę nad przegłosowanym przez sejm projektem zmian do ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, który gruntownie modyfikuje upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka według nowych zasad nie podoba się jednak bankom.

upadłość konsumenckaW związku z przyjętym przez sejm projektem „nowej” upadłości konsumenckiej Związek Banków Polskich na stronie internetowej opublikował swoje stanowisko (link do jego treści TUTUAJ).

Co nie podoba się bankom?

Solą w oku bankowców jest przede wszystkim złagodzenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, polegająca na rezygnacji „z przesłanki niewypłacalności dłużnika powstałej wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, na rzecz badania przez sąd, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.” Zdaniem ZBP taki stan rzeczy może stanowić furtkę dla nadużyć, gdyż umożliwia ubieganie się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nierzetelnym dłużnikom.

Bankom nie odpowiada się również skrócenie okresu obowiązywania planu spłaty z 5 do 3 lat. Uważają, że „tak znaczne skrócenie wykonywania planu spłaty jest niezasadne. Jest to swoisty okres próby, podczas którego uczciwy i rzetelny dłużnik, wykazuje, że konieczność ogłoszenia względem niego upadłości stanowiła sytuację wyjątkową i przez niego niezawinioną. Upadły w okresie wykonywania planu spłaty, wywiązując się z określonych w nim obowiązków, przekonuje o swojej solidności, czego rezultatem jest umorzenie jego niewykonanych zobowiązań.”

Niechęć bankowców budzi także zwiększenie sumy środków, które mają zostać pozostawione upadłemu konsumentowi na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych w razie sprzedaży jego nieruchomości. ZBP „ opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego okresu 12 miesięcznego, jako adekwatnego do ustabilizowania sytuacji życiowej upadłego i zapewnienia odpowiednich warunków życiowych. Jedną ze zidentyfikowanych barier w dostępie do upadłości konsumenckiej jest skromność masy upadłości, tym bardziej niezasadnym jest uchwalanie przepisów pogłębiających ten stan rzeczy. Ponadto, uchwalone przepisy uprzywilejowują tych konsumentów, którzy są właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – tylko bowiem w tych, przypadkach jest możliwym wydzielenie upadłemu kwoty odpowiadającej czynszowi najmu lokalu mieszkalnego.”

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

3 Replies to “Upadłość konsumencka nie podoba się bankom”

  1. Oczywiście, że upadłość konsumencka według nowych zasad nie podoba się bankom – zdziwiłbym się gdyby było inaczej. Banki to by chciały żeby człowiek do końca życia harował na spłatę kredytu, który wcześniej już dwa razy spłacił przez zbójeckie odsetki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *