Niewypłacalność stanowi zasadniczą przesłankę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość może bowiem zostać ogłoszona przez sąd wyłącznie w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. To co należy rozumieć przez pojęcie niewypłacalności określają natomiast przepisy Prawa upadłościowego.

Zgodnie z ustawową definicją niewypłacalności, za niewypłacalnego uważa się dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wprawdzie nie zostało to w przepisach wprost wyartykułowane, niemniej przyjmuje się, że niewypłacalność powinna mieć charakter trwały. Zatem krótkotrwałe i przejściowe wstrzymanie wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych nie stanowi jeszcze podstawy ogłoszenia upadłości. Aby ułatwić dokonanie oceny sytuacji dłużnika wprowadzono domniemanie, zgodnie z którym uważa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące

Bez znaczenia jest charakter nieregulowanych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność następuje zarówno gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym (np. nie płaci podatków). Nieistotny jest również rozmiar niewykonywanych zobowiązań, bowiem nawet niewykonywanie zobowiązań o stosunkowo niewielkiej wartości może oznaczać niewypłacalność. Wystarczające jest już niewykonywanie jednego wymagalnego zobowiązania, oczywiście pod warunkiem, że ma ono charakter pieniężny.

Wymagalność zobowiązania oznacza natomiast stan, w którym wierzyciel ma prawo żądać, aby dłużnik wykonał świadczenie objęte treścią zobowiązania – uiścił określoną kwotę pieniędzy. Przy czym prawo to nie musi być stwierdzone wyrokiem sądu. Termin, w którym dane świadczenie staje się wymagalne może być oznaczona przez strony w treści umowy, jak i wynikać z treści orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej albo z właściwości danego zobowiązania, czy też wezwania dłużnika do wykonania świadczenia.

niewypłacalność

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Niewypłacalność dłużnika”

  1. Spłacam swoje zobowiązania wobec wierzycieli ale narastają mi inne zaległości z tytułu opłat za media , przez co wpadam z drugiej strony w długi , czy w tej sytuacji mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *