upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja


Stan prawny nieaktualny do 24 marca 2020 r. Artykuł zostanie uaktualniony w najbliższym zasie.

Przebieg upadłości konsumenckiej można zasadniczo podzielić na trzy etapy: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej (rozpoznanie wniosku), właściwe postępowanie upadłościowe, wykonanie planu spłaty wierzycieli. Jednakże to jak dokładnie przebiegać będzie postępowanie w stosunku do danej osoby zależy od jej indywidulanej sytuacji prawnomajątkowej.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Postępowanie to inicjuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Na tym etapie sąd bada, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spełnia wszystkie wymogi formalne oraz dokonuje oceny, czy zostały spełnione przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i czy nie zachodzą okoliczności skutkujące jego oddalenie. Chociaż nie wymagają tego przepisy, sąd wyznacza rozprawę celem przesłuchania wnioskodawcy. Po jej przeprowadzeniu wydawane jest postanowienie, w którym sąd albo ogłasza upadłość konsumencką albo oddala wniosek. Na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje zażalenie.

Właściwe postępowanie upadłościowe
Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej inicjuje kolejny etap, tj. właściwe postępowanie upadłościowe, które prowadzone jest przez syndyka pod nadzorem sędziego-komisarza. W jego toku syndyk m.in.:
1.    ustala skład masy upadłości,
2.    sporządza listę wierzytelności;
3.    dokonuje sprzedaży składników masy upadłości i podziału uzyskanych w ten sposób środków między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności – oczywiście o ile upadły konsument posiada jakiś majątek.
W zależności od sytuacji majątkowej upadłego konsumenta zakończenie tego etapu następuje:
– przez wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości – jeżeli upadły konsument posiadał majątek,
lub
– przez zatwierdzenie listy wierzytelności – jeżeli upadły konsument nie posiada majątku.
Na tym etapie na wniosek upadłego może zostać jeszcze zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Przyjęcie układu przez wierzycieli, po jego zatwierdzeniu przez sąd skutkuje zakończeniem procedury upadłości konsumenckiej.

Ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli
Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli. Sąd działa tu z urzędu i nie jest potrzebny wniosek upadłego, czy też wierzycieli.
Plan Spłaty Wierzycieli ustalany jest w drodze postanowienia, które wydawane jest przez sąd po wysłuchaniu upadłego, syndyka oraz wierzycieli. W tym celu co do zasady zwoływana jest rozprawa. Jeżeli Plan Spłaty Wierzycieli odbiega od oczekiwań upadłego może on wnieść zażalenie.
W Palnie Spłaty Wierzycieli określa się w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły konsument jest obowiązany spłacać niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania uznane na liście wierzytelności oraz jaka część niespłaconych zobowiązań, a powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu rzeczonego planu.
Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli jeżeli osobista sytuacja  upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat. W takim przypadku Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta bez ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.


 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *