Wycofanie się z upadłości konsumenckiej, tj. zrezygnowanie z dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego i jego umorzenie jest jak najbardziej możliwe. Niestety po ostatniej nowelizacji prawa upadłościowego decyzja w tej kwestii nie należy wyłącznie do upadłego dłużnika. Z tego też względu w pewnych sytuacjach upadłość konsumencka może być prowadzona dalej wbrew jego woli.

Upadłość konsumencka jest prawem, nie obowiązkiem

Co do zasady to sam dłużnik decyduje o tym, czy chce przeprowadzać postępowanie upadłościowe. On decyduje czy i kiedy będzie składał wniosek o upadłość konsumencką. Równie dobrze może go złożyć zaraz po zaistnieniu stanu niewypłacalności, jak i za rok, czy też po trzech latach i później.

W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą ogłoszenie upadłości jest bowiem wyłącznie prawem dłużnik, a nie jego obowiązkiem.

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W związku z powyższym dłużnik może w każdym czasie cofnąć złożony przez siebie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście do czasu jego prawomocnego rozpoznania. Sąd upadłościowy jest związany cofnięciem wniosku na każdym etapie postępowania i po otrzymaniu takiego żądania nie pozostaje mu nic innego jak wydać postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Przy czym jeszcze raz podkreślam, że powyższe dotyczy jedynie postępowania w przedmiocie rozpoznania samego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek upadłego

Po ogłoszeniu upadłości sytuacja wygląda już inaczej. Wprawdzie istnieje możliwość złożenia przez upadłego dłużnika wniosku o umorzenie wszczętego postępowania upadłościowego, jednakże sąd nie jest już związany takim żądaniem i może zdecydować o dalszym jego prowadzeniu wbrew woli upadłego.

Zgodnie z przepisami art. 49110 ust. 3 Pr. up. sąd odmówi umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli uzna, że mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

Przepisy nie określają kiedy dokładnie mogłoby dojść do pokrzywdzenia wierzycieli na skutek umorzenia postępowania upadłościowego. Wszystko zależy od okoliczności towarzyszących złożeniu takiego wniosku w danej sprawie. Dlatego też, aby dokładniej rozeznać się w sytuacji, przed podjęciem decyzji sąd może wyznaczyć rozprawę celem wysłuchania upadłego dłużnika. Może przy tym zwrócić się do syndyka o informacje dotyczące przebiegu postępowania upadłościowego, a zwłaszcza stanu masy upadłości i przebiegu likwidacji majątku dłużnika.

Przykładowo umorzenie postępowania upadłościowego mogłoby krzywdzić wierzycieli w następujących sytuacjach:

  • dłużnik złożył wniosek o upadłość w trakcie postępowań egzekucyjnych. Po ich umorzeniu na skutek ogłoszenia upadłości i przekazaniu syndykowi przez komorników wyegzekwowanych dotychczas środków dłużnik składa wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. Umorzenie postępowania upadłościowego w takiej sytuacji skutkowałoby przekazaniem środków wyegzekwowanych przez komorników nie wierzycielom, a dłużnikowi.
  • syndyk sprzedał dom należący do upadłego dłużnika, a cena została już uiszczona przez nabywcę do masy upadłości. Umorzenie postępowania upadłościowego spowodowałoby tym, że całość uzyskanych w ten sposób środków zostałaby wypłacona upadłemu, a do wierzycieli nie trafiłaby ani złotówka.
  • syndyk odkrywa, że upadły przed złożeniem wniosku o upadłość darował córce mieszkanie. Postanawia więc złożyć tzw. skargę pauliańską celem spieniężenia darowanej nieruchomości i przekazania uzyskanych w ten sposób środków wierzycielom. Aby temu zapobiec upadły składa wniosek o umorzenie upadłości konsumenckiej.

Oczywiście upadły dłużnik może nie zgodzić się z oceną sądu upadłościowego i przekazać sprawę pod ostateczne rozstrzygniecie do sądu odwoławczego. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje bowiem zażalenie.

Ponowne ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i umorzenie wszczętego już postępowania upadłościowego nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej w późniejszym czasie.

Nie ma też żadnego okresu jaki trzeba odczekać przed ponownym składaniem wniosku o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencką wszczęta przed 24 marca 2020 r.

Powyższe dotyczy wyłącznie postępowań upadłościowych wszczętych na skutek wniosków złożonych po wejściu w życie ostatniej dużej nowelizacji prawa upadłościowego z dnia 24 marca 2020 r.

W przypadku postępowania upadłościowego prowadzonego na skutek wniosku złożonego jeszcze na starych zasadach sąd jest związany żądaniem upadłego dłużnika. Tym samym po otrzymaniu od niego wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego sąd musi wydać postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, czyli definitywnie zakończyć upadłość konsumencką.

wycofanie się z upadłości konsumenckiej

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *