Czy można wnieść pozew o alimenty od upadłego? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej samo w sobie nie stanowi przeszkody dla dokonywania przez upadłego płatności jego bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Oczywiście od daty ogłoszenia upadłości konsumenckiej alimenty wypłacane są już nie przez samego upadłego, ale przez syndyka (więcej na ten temat TUTAJ). Jednakże aby móc skutecznie żądać ich wypłaty osoba uprawniona musi posiadać zasądzający je prawomocny wyrok sądu. W postępowaniu upadłościowym mogą być bowiem zaspokajane wyłącznie alimenty już ustalone w drodze właściwego postępowania sądowego. Zarówno sędzia-komisarz, jak i syndyk nie są władni ani ustalać istnienia obowiązku alimentacyjnego, ani zwiększać jego wysokość.

Czy można złożyć pozew o alimenty od upadłego?

 

Czy można zasądzić alimenty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie stanowi jednak przeszkody w uzyskaniu stosownego wyroku. Osoba uprawniona może w każdym czasie wytoczyć przeciwko upadłemu powództwo o alimenty, jak i o ich podwyższenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wyklucza jedynie możliwość dochodzenia zasądzonych alimentów na drodze postępowania egzekucyjnego.

Co do zasady po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe dotyczące masy upadłości mogą być wszczynane i prowadzone wyłącznie przeciwko syndykowi. Postępowania sądowe mające za przedmiot zobowiązania alimentacyjne stanowią jednak wyjątek od powyższej zasady. Występuje w nich bowiem wyłącznie sam upadły, bez jakiegokolwiek udziału syndyka.

Sędzia-komisarz, jak i syndyk nie są również władni samodzielnie uznać, że doszło do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, jak i zmniejszać jego wysokość. Powyższe zawsze musi wynikać z prawomocnego wyroku sądowego uzyskanego z inicjatywy samego upadłego. Zarówno powództwo o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, jak i obniżenie alimentów prowadzone jest bez jakiegokolwiek udziału syndyka.

Reasumując, w postępowaniach sądowych mających za przedmiot zobowiązania alimentacyjne występuje wyłącznie sam upadły i to bez względy na to czy jest pozywany, czy też osobą pozywaną. W sprawach o alimenty syndyk nie może pozywać, ani być pozywanym.

Niemniej należy mieć na uwadze, że w postępowaniach upadłościowych prowadzonych na nowych zasadach, tj. obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r. syndyk może wystąpić o zmianę zasądzonych alimentów. Więcej na ten temat TUTAJ.

Więcej skondensowanej wiedzy na temat zobowiązań alimentacyjnych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej znajdziesz w artykule:

Alimenty w upadłości konsumenckiejpozew o alimenty od upadłego

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *