upadłość konsumenckaJak już wskazywałem w jednym ze wcześniejszych wpisów, nie da się precyzyjnie określić długości trwania postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do konsumenta. Przepisy regulujące upadłość konsumencką nie zakreślają bowiem żadnych ram czasowych, w których postępowaniu to powinno zostać zakończone.

Czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego zależy każdorazowo od indywidualnej sytuacji prawno-majątkowej danego konsumenta, która to determinuje zakres czynności, do przeprowadzenia których zobowiązany będzie syndyk celem spieniężenia składników masy upadłości i rozdysponowania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych pomiędzy wierzycieli. Co więcej, na czas trwania postępowania upadłościowego wpływ mają również działania podejmowane przez samych wierzycieli. W związku z powyższym, w przypadku skomplikowanej sytuacji prawno-majątkowej trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować nawet na wieloletnie postępowanie. Niestety, na skutek „niedopatrzenia” ustawodawcy, w pewnych przypadkach może okazać się, że konsumenckie postępowanie upadłościowe nie będzie miało końca.

Niebezpieczeństwo takie wynika z faktu, że postępowanie upadłościowe zasadniczo nie może zostać zakończone przed spieniężeniem całego majątku upadłego (masy upadłości). Czynności podejmowane w tym celu przez syndyka niekoniecznie zaś muszą okazać się skuteczne. Przewidując możliwość wystąpienia takiej sytuacji, ustawodawca zamieścił w prawie upadłościowym i naprawczym art. 315, zgodnie z treścią którego „jeżeli w skład masy upadłości wchodzą rzeczy ruchome, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy, sędzia-komisarz może postanowić o ich wyłączeniu z masy upadłości albo zezwolić na ich zniszczenie.” W związku z art. 334 ust. 1 p.u.n. powyższe dotyczy również wierzytelności oraz praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Niestety w prawie upadłościowym i naprawczym brak jest przepisów, które w podobny sposób rozwiązywałyby problem ze zbyciem nieruchomości.

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasadach ogólnych (tj. dla przedsiębiorców), problem ze sprzedażą nieruchomości niejako rozwiązywał art. 361 ust 1 pkt 1 p.u.n., zgodnie z którym postępowanie upadłościowe umarza się „jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.” W związku z powyższym, gdy po pewnym czasie prowadzenia postępowania upadłościowego w składzie masy upadłości przedsiębiorcy pozostawała już tylko mało atrakcyjna nieruchomość, na którą nie można było znaleźć kupca, postępowanie było umarzane z uwagi na brak środków potrzebnych na pokrycia jego kosztów.

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do konsumentów, podobnie jak w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy, problem ze sprzedażą ruchomości, wierzytelności oraz praw majątkowych rozwiązują przepisy art. 315 p.u.n. oraz 334 ust. 1 p.u.n. Jeżeli chodzi natomiast o problem ze sprzedażą nieruchomości, to niestety ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji pozwalających na jego rozwiązanie bez negatywnych konsekwencji dla konsument lub zgody wierzycieli. Samo umorzenie postępowania upadłościowego nie rozwiązuje problemu, gdyż uniemożliwia ono umorzenie niezaspokojonych zobowiązań konsumenta. Co więcej możliwość umorzenia postępowania upadłościowego na podstawie art. 361 ust. 1 pkt 1 p.u.n. została przez ustawodawcę wyraźnie wyłączona przepisami art. 4912 ust. 1 p,u.n. W trybie upadłości konsumenckiej, jeżeli konsument rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, umorzenie postępowania może nastąpić jedynie na wniosek samego konsumenta.

W związku z powyższym, w przypadku trudności ze sprzedażą nieruchomości, konsument będzie musiał dokonać wyboru pomiędzy dalszym trwaniem postępowania upadłościowego i znoszeniem jego „niedogodności”, a złożeniem wniosku o jego umorzeniem i dalszym samodzielnym radzeniem sobie z niezaspokojonymi wierzycielami.

Jeżeli chodzi drugi wariant, to należy zaznaczyć, że umorzenie postępowania upadłościowego w wniosek konsumenta nie stanowi przeszkody do ponownego złożenia wniosku o upadłość konsumencką, nawet jeżeli nastąpi to przed upływem 10 lat od daty umorzenia.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Czy konsumenckie postępowanie upadłościowe może trwać w nieskończoność?”

 1. Panie Mecenasie a co w przypadku kiedy jestem właścicielem 1/8 nieruchomości , jasne jest , że nikt tego nie kupi , czy mogę zaproponować aby tę część odkupili pozostali współwłaściciele nawet za przysłowiową złotówkę , wiem , że za normalną cenę tego nie odkupią. A poza tym czy ustawodawca przewidział gdzie upadły pozbawiony nieruchomości w której mieszka ma mieszkać . Mam dwoje dzieci 1/8 nieruchomości jeśli pozbędę się tego co mam zrobić , gdzie mieszkać , tak samo jest z majątkiem w moim przypadku to pralka , lodówka itp. mam to sprzedać i żyć 3 lata z małym chorym dzieckiem bez pralki , lodówki , jak interpretować te przepisy , są duże nieścisłości w tej ustawie. Świetny blog , gratuluję aczkolwiek z każdym wpisem coraz więcej niewiadomych i strach , że zostanę z małym chorym dzieckiem bez podstawowych sprzętów i bezdomna bo tak to wygląda.

  • Udziały w nieruchomości jak najbardziej mogą nabyć pozostali współwłaścicieli. Niemniej muszą wyrazić taką wolę i dogadać się co do ceny z syndykiem i to na takich warunkach, żeby sędzia-komisarz wyraził na to zgodę.
   To gdzie dokładnie będzie mieszkał konsument po sprzedażny nieruchomości ustawodawcy nie interesuje. Niemniej z ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości konsumentowi przysługuje kwota równa czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Więcej na ten temat TUTAJ.
   Rzeczywiście jest wiele kwestii, które wymagałby większego doprecyzowania, a które przepisy traktują zbyt ogólnikowo. Budzą one wątpliwości nie tylko wśród samych zainteresowanych, ale również wśród osób, które procedurę upadłości konsumenckiej będą stosować w praktyce (syndyków i sędziów) .

 2. Jeśli nie uda się zbyć udziałów w nieruchomości jak bedzie wyglądała moja sytuacja po trzech latach? Czy procedura sprzedaży nieruchomości będzie się toczyć niezależnie od reszty? Chodzi mi o to czy pomimo tego, że nie zostanie sprzedana, moje długi zostaną umorzone i będę już mógł „zapomnieć” o starych wierzytelnościach czy ciągle będzie można zabierać mi np część dochodów?

  • „W związku z powyższym, w przypadku trudności ze sprzedażą nieruchomości, konsument będzie musiał dokonać wyboru pomiędzy dalszym trwaniem postępowania upadłościowego i znoszeniem jego „niedogodności”, a złożeniem wniosku o jego umorzeniem i dalszym samodzielnym radzeniem sobie z niezaspokojonymi wierzycielami.” Tak długo jak nie nastąpi całkowite spieniężenie masy upadłości, tak długo nie zostanie zakończone postępowanie upadłościowe, a co za tym idzie nie zostaną umorzone zobowiązania.

 3. Witam

  Mam pytanie czy osoba która nie ma majtek możne tez ubiegać o upadłości konsumencka i czy upadłości tez ,można zrobić ZUS I US

  Pozdrawiam

  p.s dług ok 200 tys

 4. Panie Mecenasie,
  a czy w przypadku udziałów w spółce z. o.o. jest podobnie jak przy nieruchomości ?
  jeżeli nie znajdzie się nabywca to mam to wyboru albo czekać aż ktoś kupi albo złożyć wniosek o umorzenie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *