Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi liczyć się z tym, że w razie jego uwzględnienia niektóre z wcześniej dokonanych przezeń czynności prawnych staną się bezskuteczne. Dotyczy to opisywanych TUTAJ czynności prawnych dokonanych na krótko przed złożeniem wniosku i skutkujących uszczupleniem majątku dłużnika, a co za tym idzie masy upadłości. Zainteresowanych tym, co dokładnie oznacza owa bezskuteczność i z czym się wiąże zapraszam do dalszej lektury.

Bezskuteczność rzeczonych czynności prawnych następuje z dniem ogłoszenia upadłości, a dokładniej z początkiem tego dnia. Ów skutek upadłości powstaje z mocy samego prawa, w związku z czym co do zasady nie jest wydawane żadne dodatkowe orzeczenie sądu stwierdzające jego zaistnienie.

Przy czym jest to tzw. bezskuteczność względna, a co z tym idzie wywołuje ona skutek wyłącznie w relacjach pomiędzy nabywcą przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej a syndykiem (wierzycielami upadłego dłużnika). Co istotne bezskuteczność ta nie wywołuje skutków rzeczowych, tj. nie skutkuje automatycznie zwrotnym przeniesieniem prawa własności rzeczy lub cesji prawa.

Na potrzeby prowadzonego postępowania upadłościowego przyjmuje się, że dana rzecz lub prawo (przedmiot bezskutecznej czynności prawnej) nigdy nie wyszło z majątku upadłego dłużnika. Oznacza to, że syndyk będzie żądać niezwłocznego zwrotu w naturze danego składnika majątku do masy upadłości (ewentualnie jego równowartości w pieniądzu) od jego nabywcy.

Jeżeli osoba wezwana przez syndyka nie spełni powyższego żądania, syndyk zawiadomi o tym sędziego-komisarz. Sędzia-komisarza po stwierdzeniu ku temu podstaw wyda zaś postanowienie nakładające obowiązek zwrotu danego składnika majątku do masy upadłości. Postanowienie to jest zaskarżalne.

Jeżeli osoba wskazana przez sędziego-komisarza w postanowieniu nadal będzie odmawiała wykonania żądania syndyka, to musi się liczyć z wizytą komornika. Powyższe postanowienie po uprawomocnieniu się ma bowiem moc tytułu wykonawczego, a co za tym idzie uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego celem jego przymusowego wykonania.

Bezskuteczność czynności prawnych

 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *