Układ z wierzycielami ma stanowić jeden z trzech trybów oddłużenia przewidzianych w upadłości konsumenckiej 2020 (o pozostałych dwóch można przeczytać TUTAJ). Wprawdzie możliwość zawarcia układu z wierzycielami istnieje również w obecnym stanie prawnym, jednakże może to nastąpić dopiero po ogłoszeniu upadłości. Co więcej po wejściu w życie nowych przepisów, sam sąd upadłościowy działając z urzędu będzie mógł skierować sprawę dłużnika do tego trybu.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Postępowanie układowe co do zasady będzie wszczynane na wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Sąd upadłościowy będzie mógł jednak skierować do tego trybu również dłużnika, który nie składając wniosku o postępowanie układowe złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, chyba że dłużnik w swym wniosku oświadczy, że nie wyraża zgody na tryb układowy.

O wszczęciu postępowania układowego będzie decydowała ocena możliwości zarobkowych dłużenia oraz jego sytuacji zawodowej. Sąd będzie bowiem badał czy dłużnik jest w stanie pokryć koszty postępowania, jak i wykonać układ zawarty z wierzycielami.

Co do zasady układ z wierzycielami będzie zawierany na okres nieprzekraczający 5 lat, chyba że dotyczy wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Układ z wierzycielami będzie wykonywany za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Wniosek o otwarcie postępowania układowego

Wniosek o otwarcie postępowania układowego, podobnie jak wniosek o upadłość konsumencką, będzie składany na urzędowym formularzu, którego wzór ma zostać określony przez Ministra Sprawiedliwości.

Wniosek o układ z wierzycielami ma być w swej treści zbliżony do wniosku o upadłość konsumencką, przy czym dodatkowo ma on zawierać wstępne propozycje układowe.

Koszty postępowania układowego

Wraz ze złożeniem wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik zobowiązany będzie do uiszczenia zaliczki na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pod rygorem zwrotu wniosku. Aktualnie jest to kwota 4.821,80 zł (źródło TUTAJ). 

Jeżeli to sąd działając z urzędu skieruje dłużnika do tryby układowego, rzeczoną zaliczkę będzie trzeba uiścić nadzorcy sądowemu w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania pod rygorem umorzenia postępowania i rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nadzorca sądowy

Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania układowego lub kierując dłużnika do tego trybu z urzędu, sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, w którym wyznaczy nadzorcę sądowego.

Do zadań nadzorcy sądowego będzie należało m.in. sporządzenie w terminie 30 dni:
1)     w porozumieniu z dłużnikiem, propozycji układowych;
2)     spisu wierzytelności;
3)     spisu wierzytelności spornych;
oraz zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie wierzycieli

Termin zgromadzenia wierzycieli ma być wyznaczany przez nadzorcę sądowego w porozumieniu z dłużnikiem. Przy czym musi się ono odbyć nie później niż w przeciągu trzech miesiące licząc od dnia otwarcia postępowania pod rygorem umorzenia postępowania. Jeżeli to sąd skierował dłużnika do tego trybu, to powyższy termin wynosi cztery miesiące licząc od dnia otwarcia postępowania.

Po odbyciu zgromadzenia wierzycieli w terminie 21 dnia, w zależności od wyniku głosowania, nadzorca sądowy przedstawia sądowi upadłościowemu odpowiednio wniosek o zatwierdzenie układu albo o umorzenie postępowania.

Układ z wierzycielami 2020
układ z wierzycielami

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *