Wynagrodzenie syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym to temat, który rozpala głowę niejednego upadłego dłużnika. Wokół jego wysokości i zasad ustalania narosło już sporo mitów, które nijak mają się do rzeczywistości. W przypadku upadłości konsumenckiej ustawodawca przewidział bowiem szczególne zasady, odbiegające od tych obowiązujących w postępowaniu upadłościowym dla przedsiębiorców.

Kto i kiedy ustala wynagrodzenie syndyka?

Wynagrodzenie przyznawane jest syndykowi dopiero po zakończeniu jego pracy, tj. po przeprowadzeniu wszystkich czynności, do których zobowiązują go przepisy ustawy. Nie otrzymuje on żadnego wynagrodzenia wstępnego czy też zaliczek na poczet wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia syndyka określa postanowieniem sąd upadłościowy w składzie jednoosobowym. Sąd nie działa tu jednak z urzędu. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia syndyka wydawane jest bowiem na jego wniosek złożony w terminie tygodnia licząc od dnia złożenia ostatecznego planu podziału, a w przypadku jego braku z powodu ubóstwa masy – od uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

Co sąd bierze pod uwagę?

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia syndyka brane jest pod uwagę:

– wysokość funduszów masy upadłości;
– stopień zaspokojenia wierzycieli;
– nakład pracy syndyka, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu upadłościowym przez syndyka i stopień ich trudności;
– czas trwania postępowania.

Jakie są granice wysokości wynagrodzenia syndyka?

Co do zasady wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. Zgodnie zaś z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z 20.1.2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4280,39 zł. Zatem wynagrodzenie netto syndyka w 2016 r. mieści się w przedziale od 1070,09 zł do 8.560,78 zł. Do ww. kwot należy doliczyć podatek VAT.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – czyli aktualnie do kwoty 17.121,56 zł netto. Przy czym musi to być uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli.

 

Wynagrodzenie syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

12 Replies to “Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej”

 1. Chciałabym dodać, że syndycy nie zawsze muszą czekać do zakończenia aby otrzymać wynagrodzenie.
  W naszym przypadku co miesiąc syndyk z pieniędzy które wpływają do masy (wynagrodzenie/emerytura) pobiera opłatę za prowadzenie swojego biura w wysokości 415,00 co m-c. Obecnie zostało już pobrane 3.735. Otrzymaliśmy też z sądu postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych syndyka uznających pobrane przez niego kwoty za zasadne. Ko0ta 415 zł będzie pobierana aż do momentu zatwierdzenia planu spłat więc jeszcze trochę. Z kontaktu z innymi upadłymi od tego syndyka wynika że każdy ma pobieraną tą kwotę, a tam gdzie nie starcza aby ją pobrać to otrzymali postanowienia, o zatwierdzeniu sprawozdań syndyka i informacji, że nie zaspokoił on swoich wydatków i jeśli nie zrobi tego z masy to pokryje to Państwo.

 2. witam. Panie Michale, chciałabym sie dowiedziec czy ma Pan już jakieś doświadczenie co do nieruchomośći tzw.”niesprzedawalnych”. Czy naprwde sąd zgadza się na to zeby upadłość trwała w nieskończonosc???Przecież to sie mija z celem upadłosci…..Nie wierze , ze w każdym przypadku udaje sie sprzeadac każdy składnik masy upadłościowej?Tym bardziej ,że 1 maja weszła w życie ustawa ,ze działkę rolną, moze zakupić tylko rolnik i to jeszcze zamieszkujący na terenie sprzedawaniej nieruchomosci( nie wiem czy dokładnie zrozumiałam tą ustawe) i tu się robi kolejny problem.

  • Niestety, chociaż może i stety, nie mam w tej materii żadnego doświadczenia. W prowadzonych przeze mnie postępowaniach o dziwo udaję się spieniężyć tego typu składniki majątku, a nawet znajdują się chętni na udziały w nieruchomościach. Dlatego też nie mogę tu podpowiedzieć nic ze swojej praktyki.

   • Można prosić o podanie jakiegoś źródła z informacjami o wynagrodzeniu syndyka przy upadłości przedsiębiorcy albo chociaż o informację czy w przypadku trwającego kilka lat, bezskutecznego postępowania, pobiera on miesięczne wynagrodzenie?

    • Źródło informacji to są przepisu ustawy – Prawo upadłościowe. Jak najbardziej w okresie prowadzenia postępowania syndyk ma prawo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w granicach przewidzianych przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *