Skarga na czynności syndyka to nowa instytucja wprowadzona do prawa upadłościowego przepisami ostatniej nowelizacji. Do tej pory ani upadły, ani wierzyciele w zasadzie nie posiadali żadnego formalnego instrumentu, który dawałby możliwość zwrócenia sądowi uwagi na uchybienia popełniane przez syndyka.

Komu przysługuje skarga na czynności syndyka

Skarga na syndyka może zostać złożona nie tylko przez samego upadłego dłużnik, ale również przez wierzyciela, jak i każdą inną osobę, która uważa, że dana czynność lub zaniechanie syndyka narusza albo zagraża jej prawom.

W dalszej części artykułu podmioty, którym przysługuje prawo wniesienia skargi na czynność syndyka będę określał mianem „uprawnionych”.

Termin na wniesienie skargi na syndyka

Skarga na syndyka powinna zostać wniesiona w terminie siedmiu dni.

Jeżeli uprawniony był obecny przy kwestionowanej czynności lub został zawiadomiona o dacie jej podjęcia, to powyższy termin liczony jest od dnia jej dokonania.

W pozostałych przypadkach termin na wniesienie skargi biegnie:
– od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności;
– od dnia powzięcia wiadomości o dokonanej czynności, jeżeli nie było zawiadomienia.

W sytuacji gdy skarga dotyczy zaniechania przez syndyka dokonania czynności, to powyższy termin należy liczyć od dnia, w którym uprawniony dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Forma skargi na syndyka

Skargę składa się na piśmie i poza zwykłymi wymogami pisma wnoszonego do sądu powinna ona zawierać dokładne określenia skarżonej czynności, tj. czynności którą syndyk podjął lub zaniechał. Oczywiście skarga musi posiadać uzasadnienie. Ponadto należy zawrzeć w niej również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie skarżonej czynności.

Tryb wnoszenia i rozpoznawania skargi

Skargę wnosi się bezpośrednio do syndyka, którego ona dotyczy.

Po otrzymaniu skargi syndyk ma trzy dni na sporządzenie uzasadnienia zaskarżonej czynności, albo przyczyn zaniechania, o ile nie zostało ono wcześniej sporządzone.

Syndyk może uwzględnić skargę i tym sposobem zakończyć dalsze postępowanie. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jeżeli natomiast syndyk nie uwzględni skargi, to przekazuję ją wraz z uzasadnieniem do właściwego sądu upadłościowego. Sąd upadłościowy powinien rozpoznać skargę w terminie siedmiu dni od dnia jej wpływu. Niemniej należy mieć na uwadze, że jest to jedynie termin instrukcyjny, a co za tym idzie jego przekroczenie nie wywołuje żadnych konsekwencji prawny.

Sąd odrzuca skargę:
– wniesioną po upływie przepisanego terminu,
– nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną;
– nieuzupełnioną w terminie.

Na postanowienie sąd odrzuceniu skargi przysługuje zażalenie.

Pomimo odrzucenia skargi sąd z urzędu bierze pod uwagę wskazane w niej okoliczności i w razie potrzeby wydaje syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności lub zakazuje syndykowi dokonania określonych czynności. Oznacza to, że skargę na czynności syndyka warto wnieść nawet gdy upłynął już termin.

Skutki wniesienia skargi na czynność syndyka

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności.

Niemniej sąd rozpoznający skargę może wstrzymać dokonanie skarżonej czynności.

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?

skarga na czynności syndyka

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *