Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack jest instytucją bardzo rzadko stosowaną w upadłości konsumenckiej. Wynika to nie tylko z braku wiedzy o jej istnieniu, ale również wyrażanych powszechnie wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji w ramach upadłości konsumenckiej w oparciu o obowiązujące jeszcze przepisy. Taki stan rzeczy może jednak ulec zmianie wraz z wejściem w życie najnowszej nowelizacji prawa upadłościowego – Upadłości konsumenckiej 2020.

Czym jest pre-pack?

Instytucją przygotowanej likwidacji została wprowadzona do prawa upadłościowego 01 stycznia 2016 r. W swym założeniu miała ona służyć przyśpieszeniu i usprawnieniu upadłości gospodarczej.

Pre-pack polega bowiem na szybkiej sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa zainteresowanemu nabywcy (inwestorowi), na warunkach ustalonych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Nie jest tu przeprowadzana czasochłonna procedura ustalania i szacowania masy upadłości oraz jej spieniężania w ramach przetargów.

Cena – znajdująca odzwierciedlenie w opisie i oszacowaniu przedmiotu sprzedaży przygotowanym przez biegłego – jest wskazywana przez samego dłużnika we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który stanowił integralną część wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Brak popularności przygotowanej likwidacji wynika głównie z braku precyzyjnych przepisów, które wprost dopuszczałyby możliwość skorzystania z takiej instytucji w ramach upadłości konsumenckiej.

Na chwile obecną art. 56a Prawa upadłościowego przewiduje bowiem, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć:

przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części
albo
składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

Przepisy powyższego artykułu wyraźnie odwołują się do „przedsiębiorstwa dłużnika”. Zdaniem wielu ma to świadczyć o niedopuszczalności stosowania pre-packu w upadłości konsumenckiej, czyli upadłości osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą.

Przepisy regulujące upadłość konsumencką wprawdzie nie wyłączają wprost stosowania przepisów powyższego artykułu, niemniej wprowadzają zasadę odpowiedniego stosowania do upadłości konsumenckiej przepisów regulujących upadłość gospodarczą. „Odpowiednie stosowanie” oznacza natomiast, że w zależności od wyników interpretacji dany przepis:

– stosuje się wprost, bez jakiejkolwiek modyfikacji,
– stosuje się w zmodyfikowanej formie,
– nie stosuje się ich wcale.

Związku z powyższym, celem rozwiania wszelkich wątpliwości, ustawodawca dodał do przepisów regulujących upadłość konsumencką art. 4912 ust. 1a, zgodnie z treścią którego:

„W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a–56h stosuje się odpowiednio.”

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu, które odnoszą się do zmian mających wejść w życie 24 marca 2020 r.:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?
Skarga na czynności syndyka

pre-pack

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *