Ustalając treść planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu według stanu na dzień orzekania. Ponieważ jednak w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli powyższe okoliczności mogą ulec zmianie, dopuszczalna jest późniejsza zmiana planu spłaty wierzycieli w przypadku utraty przez upadłego zdolności do jego wykonywania.

Podstawę zmiany treści planu spłaty wierzycieli mogą stanowić jedynie nowo zaistniałe okoliczności, ewentualnie okoliczności nieznane w chwili ustalania pierwotnej treści planu spłaty wierzycieli. Jako okoliczności uzasadniające zmianę planu spłaty wierzycieli można wskazać np. utratę dotychczasowej pracy, przewlekłą chorobę, kradzież narzędzi pracy.

Zmiana może polegać zarówno na zmniejszeniu poziomu spłat, jak i wydłużeniu termin ich płatności. Przy czym sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Zamiany planu spłaty wierzycieli mogę być dokonywane wielokrotnie, w miarę pojawiania się coraz to nowych okoliczności. Niemniej łączny okres przedłużenia terminu spłaty wierzycieli nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Aby sąd dokonał zmiany planu spłaty wierzycieli koniecznym jest złożenie stosowanego wniosku przez upadłego. Sąd bowiem nie działa tutaj z urzędu. Wniosek należy złożyć do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. We wniosku należy oczywiście wskazać okoliczności uzasadniające jego treść, jak i powołać dowody wskazujące na ich zaistnienie (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, przesłuchanie upadłego). Ponieważ uczestnikami postępowania w przedmiocie zmiany planu spłaty wierzycieli są również wierzyciel, do wniosku należy załączyć jego odpisy w ilości odpowiadającej liczbie wierzycieli objętych planem. Wniosek w przedmiocie zmiany planu spłaty wierzycieli jest wolny od opłaty sądowej.

Postanowienie w przedmiocie wniosku może zostać wydane dopiero po wsłuchaniu wierzycieli. Sąd wysłuchuje wierzycieli na posiedzeniu, bądź odbiera od nich oświadczenia na piśmie. Postanowienie w przedmiocie wniosku wydawane jest na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. Należy przy tym zaznaczyć, że Sąd nie jest związany ani treścią wniosku, ani stanowiskiem wierzycieli.

Zarówno upadłemu, jak i wierzycielom objętym planem spłaty wierzycieli służy zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku, a na postanowienie sądu II instancji skarga kasacyjna.

zmiana planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *