Zmiana planu spłaty wierzycieli może zostać dokonana przez sąd nie tylko na wniosek upadłego dłużnika, ale również na wniosek jego wierzyciela żądającego zwiększenia wysokości spłat lub skrócenia ich terminu. Przy czym taki wniosek wierzyciela będzie mógł zostać uwzględniony jedynie w przypadku nastąpienia istotnej poprawy sytuacji majątkowej dłużnika w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli.

Owa poprawa sytuacji majątkowej dłużnika powinna nastąpić już po prawomocnym ustaleniu planu spłaty wierzycieli i w sposób znaczący zwiększać jego zdolny do dokonywania spłat zobowiązań niezaspokojonych w toku właściwego postępowania upadłościowego. Podstawy zmiany planu spłaty wierzycieli nie może jednak stanowić jedynie poprawa sytuacji majątkowej dłużnika wynikająca ze wzrostu jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. W związku z powyższym podstawę zmiany planu spłaty wierzycieli na niekorzyść dłużnika mogą stanowić jedynie takie okoliczności jak np. nabycie przez dłużnika spadku, otrzymanie darowizny lub wygrana na loterii.

Wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli może składać każdy z wierzycieli objęty planem spłaty wierzycieli, a także wierzyciel, którego wierzytelność powstała przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli i po jego ustaleniu została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem, ugodą zawartą przed sądem lub ostateczną decyzją.

O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Wysłuchanie to może się odbyć na posiedzeniu, bądź też sprowadzać się do odebrania pisemnych oświadczeń. Niestawiennictwo na posiedzeniu lub niezłożenie oświadczenia na piśmie, nawet z przyczyn usprawiedliwionych, nie tamuje postępowania.

Postanowienie w przedmiocie wniosku wydawane jest na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. Przy czym sąd nie jest związany ani propozycjami zmiany zawartymi we wniosku, ani stanowiskiem wysłuchanych uczestników postępowania. Tak upadłemu, jak i wierzycielom na rzeczone postanowienie służy zażalenie, a na postanowienie sądu II instancji skarga kasacyjna.

Zmiana planu spłaty w tym trybie może mieć miejsce wielokrotnie. Zwiększenie ciężarów upadłego nie stoi jednak na przeszkodzie ich późniejszej redukcji – tj. złożeniu wniosku przez upadłego dłużnika o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Zmiana planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *