Jak już wskazywałem przy okazji wcześniejszych wpisów, ustalając treść planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu według stanu na dzień orzekania. Późniejsze zmiana powyższych okoliczności stanowi zaś nie tylko podstawę do zmiany planu spłaty wierzycieli, ale w pewnych przypadkach może również spowodować uchylenie plany spłaty wierzycieli z jednoczesnym umorzeniem zobowiązań dłużnika.

Całkowite uchylenie planu spłaty wierzycieli przy jednoczesnym umorzeniu zobowiązań upadłego dłużnika może nastąpić w razie całkowitej utraty przez niego zdolności wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Utrata możliwości dokonywania spłat musi mieć jednak charakter trwały (tj. obejmować cały okres pozostały do wykonania planu spłaty wierzycieli) i wynikać z obiektywnych okoliczności niezależnych od upadłego (np. stanu jego zdrowi).

Uchylenie planu spłaty wierzycieli może nastąpić wyłącznie na wniosek złożony przez dłużnika. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku sąd wysłuchuje wierzycieli, przy czym nie jest on związany ich stanowiskiem, tak samo jak nie wiąże go treść wniosku dłużnika.

Na postanowienie oddalające wniosek o uchylenie planu spłaty wierzycieli dłużnikowi przysługuje zażalenie, a na postanowienie sądu II instancji skarga kasacyjna. Natomiast na postanowienie uchylające plan spłaty wierzycieli zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli, w stosunku do których dłużnik był zobowiązany jeszcze do dokonywania spłat. Także wierzycielom przysługuje skarga kasacyjna na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcie sądu II instancji.

WZÓR WNIOSKU O UCHYLENIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI
do pobrania TUTAJ

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *