Najważniejsze pojęcia

Czytając o upadłości konsumenckiej na pewno spotykasz się z wieloma, typowymi dla tego tematu, pojęciami. Żeby ułatwić Ci zrozumienie wszystkich zagadnień, o których piszę, przygotowałem najważniejsze definicje. Zajrzyj też do działu z Upadłość konsumencka w pytaniach i odpowiedziach

Sąd upadłościowy
organ rozpoznający wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Upadłość konsumencka
postępowaniem sądowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności.

Upadły
osoba w stosunku, do której zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Wierzyciel
osoba, która może żądać spełnienia świadczenia (określonego zachowania się) od innej osoby (dłużnika).

Masa upadłości
majątek Upadłego istniejący w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, który służy pokryciu kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojeniu Wierzycieli.

Sędzia-komisarz
organ postępowania upadłościowego powołany przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania upadłościowego oraz sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka.

Syndyk masy upadłości
pozasądowy organ postępowania upadłościowego powoływany przez sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Syndyk sprawuje zarząd masą upadłości, spienięża jej składniki i rozdziela uzyskane w ten sposób środki między Wierzycieli, którzy zostali ujęci na Liście wierzytelności.

Lista wierzytelności
dokument sporządzany przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, zawierający spis uznanych wierzytelności. Lista wierzytelności wyznacza krąg Wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym i uprawnionych do zaspokojenia z masy upadłości.

Plan podziału funduszów masy upadłości
dokument sporządzany przez syndyka w toku postępowania upadłościowego określający sposób oraz kolejność zaspokojenia Wierzycieli ujętych na Liście wierzytelności ze środków uzyskanych w wyniku likwidacji Masy upadłości.

Plan spłaty wierzycieli
ustalany przez są upadłościowy harmonogram spłat dokonywanych przez Upadłego na rzecz Wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego. Jego wykonanie warunkuje umorzenie pozostałych zobowiązań.