Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym co do zasady powinien w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Jednakże nawet znaczne przekroczenie powyższego terminu w większości przypadków nie będzie rodziło dla wierzyciela żadnych negatywnych skutków, a „spóźniona wierzytelność” i tak zostanie ujęta na liście wierzytelności.  

Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia bowiem listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności, celem łącznego ich rozpoznania z wierzytelnościami zgłoszonymi w terminie. Oznacza to, że zarówno terminowe, jak i spóźnione zgłoszenia wierzytelności co do zasady są ujmowane na jednej liście wierzytelności bez jakiegokolwiek rozróżnienia.

W przypadku zaś gdy zgłoszenia wierzytelności dokonano już po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełniająca listwa wierzytelności w swojej formie niczym nie różni się od właściwej listy wierzytelności. Jedynie w jej treści dodatkowo zaznacza się w jaki sposób będą zaspokajane „spóźnione wierzytelności”. Zaznaczenie sposobu zaspokajania „spóźnionych wierzytelności” sprowadza się do ujęcia w treści uzupełniającej listy wierzytelności informacji, czy zostaną one uwzględnione już w najbliższym podziale funduszów masy, czy też dopiero w dalszych podziałach tych funduszów.

Uzupełniająca listwa wierzytelności przygotowywana jest według tej samej procedury co właściwa lista wierzytelności (więcej na ten temat TUTAJ). Podlega ona obwieszczeniu i służy od niej sprzeciw, a następnie zażalenie. Po rozpoznaniu wszystkich sprzeciwów i zażaleń lub bezskutecznym upływie terminów do ich wniesienia podlega ona również zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza.

Należy zaznaczyć, że przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do liczby ewentualnych uzupełnień listy wierzytelności.

Na temat ewentualnych negatywnych skutków spóźnionego zgłoszenia wierzytelności można przeczytać TUTAJ.

Uzupełnienie listy wierzytelności

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *