Lista wierzytelności to najważniejszy dokument sporządzany przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Nie tylko bowiem określa ona krąg uczestniczących w nim wierzycieli, a co za tym idzie uprawnionych do udziału w podziale środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości, ale co ważniejsze warunkuje możliwość skutecznego zakończenia procedury upadłościowej.

Termin sporządzenia listy wierzytelności

Syndyk powinien przystąpić do sporządzania listy wierzytelności niezwłocznie po sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności. Zgodnie z przepisami ustawy lista wierzytelności powinna być gotowa w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące licząc od daty upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. Jest to jednak tzw. termin instrukcyjny i dlatego też w praktyce często przekraczany.

Procedura sporządzania listy wierzytelności

Lista wierzytelności sporządzana jest przede wszystkim na podstawie zgłoszeń wierzytelności dokonywanych przez wierzycieli. Pisma zawierające zgłoszenie wierzytelności po wpłynięciu do sądu upadłościowego badane są przez sędziego-komisarza pod względem formalnym.

Jeżeli dane zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom formalnym, sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, przekazuje jego odpis syndykowi celem sprawdzenia zgłoszonej wierzytelności.

Następnie syndyk bada, czy zgłoszona wierzytelność istnieje i jaka jest jej wysokość. W tym celu powinien on sprawdzić czy znajduje ona potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy daną wierzytelność uznaje.

W przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Co istotne termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu, przy czym syndyk może uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

Ponadto istnieje kategoria wierzytelności uwzględnianych na liście również bez ich głoszenia. Dotyczy to przede wszystkim wierzytelności zabezpieczonych na majątku upadłego dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub przez inny wpis w księdze wieczystej. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi takich wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.

Lista wierzytelności sporządzana jest w każdym postępowaniu upadłościowym, niezależnie od tego, czy wierzyciele dokonali zgłoszenia swoich wierzytelności. W przypadku gdy żaden z wierzycieli nie zgłosi swojej wierzytelności:

„(…) lista wierzytelności winna obejmować stwierdzenie syndyka, że suma uznanych wierzytelności wynosi „zero złotych” ze względu na brak zgłoszeń wierzytelności, jak również brak podstaw do umieszczenia wierzytelności z urzędu.”
Więcej na ten temat TUTAJ

Zatwierdzenie listy wierzytelności

Sporządzona w powyższy sposób lista wierzytelności przekazywana jest następnie sędziemu-komisarzowi, który dokonuje jej zatwierdzenia w drodze stosownego postanowienia. Przy czym sędzia-komisarz może jeszcze uzupełniać lub zmieniać przekazaną mu przez syndyka listę.

Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności.

lista wierzytelności

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

8 Replies to “Lista wierzytelności – czym jest i jak powstaje?”

 1. Czy wierzyciele mogą zgłaszać tylko wierzytelności, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, czy również przedawnione lub z innych powodów pozbawione tytułów wykonawczych (np. z powodu oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego)?
  A jeśli mogą zgłaszać wszystkie, to jaki to ma sens, jeżeli w planie spłat i tak mogą być ujęte tylko wierzytelności, których można dochodzić na drodze sądowej?

 2. Witam,
  Jak można sprawdzić czy się jest na liście wierzycieli, jeżeli minął już dwutygodniowy okres po opublikowaniu obwieszczenia w M.S przez Sędziego Komisarza ?

 3. Panie Mecenasie, mam pytanie odnośnie pkt:
  „Jeżeli dane zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom formalnym, sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, przekazuje jego odpis syndykowi celem sprawdzenia zgłoszonej wierzytelności.”
  Czy termin dwóch tygodni na przekazanie odpisu zgłoszenia wierzytelności przez Sędziego Syndykowi jest obligatoryjny? Czy jeśli Sędziała działa opieszale i znacząco przekracza ten terminto czy isntnieje możliwość aby upadły podważył zgłoszoną wierzytelność tak, żeby nie została uznana na liście. W moim przypadku znalazły się zgłoszenia przekazane Syndykowi po ponad dwóch miesiącach od otrzymania oraz po ponad dwóch miesiącach od upłynięcia terminu na zgłoszenia wierzytelnosci.

  • W zasadzie wszystkie terminy przewidziane w prawie upadłościowym dla syndyków, sędziów-komisarzy i sądu mają charakter jedynie instrukcyjny. Oznacza to, że ich przekroczenie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *