Przepisy odnoszące się bezpośrednio do upadłości konsumenckiej nie regulują w sposób odrębny wpływu jej ogłoszenia na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika. Kwestia ta została uregulować poprzez odesłanie do przepisów części ogólnej prawa upadłościowego, tj. przepisów regulujących skutki i przebieg upadłości gospodarczej, które należy „odpowiednio stosować” do upadłości konsumenckiej. Niestety owe „odpowiednie stosownie” przepisów w praktyce nastręcza wiele problemów i wątpliwości co do ich właściwej interpretacji.

Zgodnie z przepisami art. 124 Pr. up. jeżeli małżonkowie w dniu ogłoszenie upadłości pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, ich majątek wspólny co do zasady w całości wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest już niedopuszczalny. Małżonek upadłego może jedynie dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu „utraconego” udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Przy czym taka wierzytelność nie korzysta z jakiegokolwiek pierwszeństwa przed innymi wierzytelnościami zgłaszanymi w toku postępowania upadłościowego. W praktyce oznacza to, że małżonek upadłego najczęściej nie dostaje z masy upadłości ani złotówki.

Aktualnie dominuje pogląd, że powyższe przepisy przy upadłości konsumenckiej należy stosować wprost, tj. bez jakiejkolwiek modyfikacji. Ponieważ jednak ich bezpośrednie stosowanie wydaje się być nazbyt krzywdzące dla małżonka upadłego, coraz częściej dają się słyszeć głosy, że przywołane przepisy nie powinny w ogóle znajdować zastosowana przy upadłości konsumenckiej.

Możliwe, że wszelkie wątpliwości w tym zakresie w najbliższym czasie zostaną rozwiane przez Sąd Najwyższy. W dniu 09 lipca 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło bowiem zagadnienie prawne (sygn. akt III CZP 59/18) o następującej treści:

„Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w odniesieniu do postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej oznacza , iż z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny?” Źródło

 

Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia niewątpliwie będzie miało niezmiernie donośny wpływ na przebieg konsumenckich postępowań upadłościowych. Opowiedzenie się przez Sąd Najwyższy za wyłączeniem stosowania powyższych przepisów może spowodować, że postępowania upadłościowe będą ciągnęły się latami.

stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika”

  1. Panie Mecenasie, a jak wygląda sytuacja osób, które upadłość konsumencką mają już za sobą i realizują PSW. Chciałyby zawrzeć związek małżeński. Podpisanie intercyzy jest w takiej sytuacji niezbędne, ale czy wierzyciele nie będę mogli tego podważyć?

    • Zawieranie intercyzy nie jest niezbędne. Nie do końca wiem co miała Pani na myśli pytając „czy wierzyciele nie będę mogli tego podważyć”. Jeżeli PSW jest prawomocny i wykonywany, to wierzyciele nie mogą go „podważyć”.

  2. „…przywołane przepisy nie powinny w ogóle znajdować zastosowana przy podłości konsumenckiej.” Zgadza się – niektóre sytuacje w upadłości są „podłe”, ale nie skłaniałbym się ku stanowisku, że całe postępowanie upadłościowe to „podłość konsumencka” 😉 🙂 🙂
    Tak pół żartem – pół serio: wkradł się błąd 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *