Z dniem ogłoszenia upadłości co do zasady cały majątek upadłego dłużnika tworzy masę upadłości, która jest następnie likwidowana przez syndyka w toku postępowania upadłościowego i służy zaspokojeniu wierzycieli. Przepisy oczywiście przewidują wyjątki od powyższej zasady i wskazują jakie składniku majątku nie wchodzą do masy upadłości. Niestety przepisy te są bardzo nieostre, przez co w praktyce często dochodzi do sporu między upadłym dłużnikiem a syndykiem o to co wchodzi, a co nie wchodzi w skład masy upadłości.

W przypadku zaistnienia sporu o skład masy upadłości właściwym do jego rozstrzygnięcia w upadłości konsumenckiej jest sędzia-komisarz. Sędzia-komisarz działa przy tym wyłącznie na wniosek, który może zostać złożony zarówno przez syndyka, jak i upadłego dłużnika.

Wątpliwości czy dana rzecz (prawo, środki pieniężne) wchodzi, czy nie wchodzi do masy upadłości rozstrzygane są przez sędziego-komisarza w drodze postanowienia, które z urzędu doręcza się wierzycielom.

Postanowienie to jest zaskarżalne. Zażalenie przysługuje syndykowi, upadłemu, jak i wierzycielowi. Bez znaczenia jest przy tym to, na czyj wniosek sędzia-komisarza wydał postanowienie. Zażalenie, rozpoznaje sąd upadłościowy orzekający w składzie trzyosobowym.

Należy zaznaczyć, że do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości przez sędziego-komisarza upadły dłużnik zobowiązany jest do wydania syndykowi całości posiadanego majątku, także tego składnika , który jest przedmiotem sporu.

Rozstrzyganie sporu o skład masy upadłości

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

8 Replies to “Rozstrzyganie sporu o skład masy upadłości”

      • Rozdzielność majątkową ustaliliśmy przed notariuszem 27.03.2017 i brzmi następująco:Stawiający powołując się na okazany do niniejszego aktu odpis skrócony aktu zawarcia przez nich małżeństwa,wyłączają dotychczas obowiązującą w ich małżeństwie wspólność ustawową i postanawiają,że każdy z nich zachowa zarówno majątek nabyty przed zawarciem niniejszej umowy jak i majątek nabyty później,że będzie zarządzał i rozporządzał całym swoim majątkiem samodzielnie i że na skutek zawarcia niniejszej umowy powstanie między nimi ustrój rozdzielności majątkowej.
        Dodam że mieszkanie mąż kupił po podpisaniu rozdzielności.Więc pytanie do Pana czy na podstawie takiego aktu syndyk może zająć mieszkanie.

  1. Panie Mecenasie a co z utrzymaniem majątku? Np ubezpieczenie czy przegląd samochodu. Na forum dostałam już odp ale chciałabym w piśmie do syndyka podać jakąś podstawę prawną że to on jest za to odpowiedzialny. Niestety ale u mnie muszę mieć wszystko na piśmie i potwierdzony odbiór pisma przez Panie z Kancelarii, dlatego że brzydko mówiąc już raz przyjechałam się. Jedna Pani powiedziała tak a druga inaczej i potem był problem dlatego też wszystko teraz na piśmie z podpisem. 🙂

    • Nie ma szczególnego przepisu, który w sposób enumeratywny wskazuje co syndyk pokrwaw z masy. Są tylko ogólne przepisy (art. 230 Pr. up.). Syndyk ma pokrywać koszty z wiązane z zabezpieczeniem i utrzymaniem majątku w niepogorszonym stanie. Oczywiście pokrywa to środkami z masy, a nie z własnej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *