Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy pokryciu kosztów postępowania oraz zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do niego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania upadłościowego, w tym zwłaszcza otrzymywane wynagrodzenia za pracę, które w wielu przypadkach stanowi jedyny składnika masy upadłości.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, do masy upadłości nie wchodzi jednak wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Zakres dopuszczalnego zajęcia określają zaś już przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z treścią których zajęcia wynagrodzenia za pracę można dokonać w następujących granicach:

 1. do wysokości trzech piątych wynagrodzenia – w przypadku gdy dłużnik posiada zobowiązani alimentacyjne,
 2. do wysokości połowy wynagrodzenia – w przypadku zobowiązań innych niż alimentacyjne.

Jeżeli dłużnik posiada zobowiązania alimentacyjne nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają zajęciu w pełnej wysokości.

W przypadku gdy składniki wynagrodzenia wypłacane są za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, zajęcia dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej już te składniki wynagrodzenia.

Przy obliczaniu wysokości kwoty wchodzącej do masy upadłości bierze się pod uwagę wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością otrzymywanych świadczeń w naturze (np. deputaty). Odliczeniu podlegają natomiast podatki (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz opłaty należne z mocy ustawy (np. składki emerytalne).

Świadczenia w naturze przelicza się na wartość pieniężną. W razie problemów z ustaleniem ich wartości syndyk powinien skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Jeżeli dłużnik otrzymuje kilka świadczeń z jednego źródła podlegają one sumowaniu.

Przy obliczaniu wysokości kwoty wchodzącej do masy upadłości nie bierze się natomiast pod uwagę tych wszystkich dodatków i świadczeń, które nie podlegają zającu:

1) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;

2) sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że dłużnik posiada zobowiązania powstałe w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źródeł (wynagrodzenie za pracę świadczoną na rzecz różnych pracodawców), podstawę obliczenia kwoty podlegającej zajęciu przez syndyka stanowi suma wszystkich dochodów. Zasady tej nie stosuje się jednak w sytuacji, gdy dłużnik otrzymuje z różnych źródeł dochody o różnym zakresie zwolnienia spod zajęcia, np. wynagrodzenie za pracę, którego zajęcie podlega ograniczeniom określonym przepisami Kodeksu pracy oraz emeryturę, której zakres zajęcia określają przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym. W takim przypadku zakres zajęcia należy określić osobno co do każdego z dochodu.

Wolna od zajęcia jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy czym dotyczy to jedyne sytuacji, gdy dłużnik  nie posiada zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyżej wskazana kwota ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

86 Replies to “Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk ?”

 1. Panie Mecenasie odnosząc się do akapitu „Jeżeli dłużnik posiada zobowiązania alimentacyjne…..to w całości” rozumiem że jeśli nie posiada takowych zobowiązań to tylko w połowie . Pytam o to juz kolejny raz ale mój syndyk sam sobie okreslił jak się wydaje co należy do masy upadłości a co nie . Pytałam juz raz o nagrodę dyrektora Pan Mecenas odpowiedział ze połowa on uwaza że całość. W tej chwili z funduszu socjalnego zakład pracy przyzna zapomogi świąteczne czy zakład pracy przekaże to świadczenie w całości do masy upadłości , jest to świadczenie o które pisze się wnioski jesli nie napiszę to nie dostanę.

  • Dokładnie tak. Dotyczy to jedynie zobowiązań alimentacyjnych. Jak już kiedyś wspominałem jeżeli jest spór co do tego co wchodzi do masy upadłości, to należny wystąpić o jego rozstrzygnięcie do sędziego-komisarza. Co do drugiego pytania, to są tu różne poglądy. Niemniej dominuje ten, zgodnie z którym przepisy nie chronią środków wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przed egzekucją, a co za tym idzie środki te wchodzą do masy upadłości.

   • Panie Mecenasie mam pytanie czy świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń podlega w całości zajęciu , syndyk uważa ,że tak gdyż nie ma związku ze stosunkiem pracy jak określił , co dla mnie jest niezrozumiałe, gdyż tak właściwie niejako z niego wynika a to ze jest uzależnione od dochodu to sprawa wewnętrzna wynikająca z regulaminu każdego zakładu pracy. Jest to świadczenie , które jest przyznane na święta i nie musiałam składać wniosku o nie . Syndyk przytacza tu art 895 i 896 kpc i chce całości świadczenia , czy ma rację . Nie zwrócę się do sędziego komisarza gdyż dał władzę absolutną syndykowi i to on decyduje o wszystkim jak się wydaje.

    • Tak, jak już wcześniej pisałem przepisy nie regulują tej kwestii bezpośrednio i dominuje pogląd, zgodnie z którym „przepisy nie chronią środków wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przed egzekucją, a co za tym idzie środki te wchodzą do masy upadłości.”

     • A jak jest ze środkami pochodzącymi z dodatkowego grupowego ubezpieczenia które sam opłacam? Uległem nieszczęśliwemu wypadkowi. Ubezpieczyciel wypłacił mi odszkodowanie i w ocenie syndyka 3/4 tej kwoty należy do mnie a 1/4 wchodzi w skład masy upadłości.

   • Poglądy? jak można różnie traktować różnych ludzi? dla mnie ta uznaniowość stosowana przez prawników, sądy itd to jakieś draństwo.

    • Szanowny Panie A, proszę mi wyjaśnić dlaczego obwinia pan sądy i prawników o to że ustawodawca jasno nie uregulował pewnych kwestii?

 2. Panie Mecenasie,
  To w końcu wolna od zajęcia jest płaca minimalna, czy połowa wynagrodzenia? Syndyk (jak również Sędzia Komisarz, bo prośbie o opinię) chce ode mnie wszystkie środki powyżej minimalnej płacy mimo że połowa to drugi raz tyle (pracuję zagranicą). Pozostawienie mi równowartości polskiej płacy minimalnej kompletnie mnie sparaliżuje i uniemożliwi regulowanie jakichkolwiek rachunków = zwiększy zadłużenie. Czy ja mam tę decyzję zaskarżać?
  Proszę o odpowiedź bo decydują się losy mojej upadłości właśnie.
  Pozdrawiam.

 3. Otrzymuję wynagrodzenie z dwóch źródeł – w jednej firmie minimalną krajową w ramach umowy o pracę i w innej – trochę większą kwotę na umowę zlecenie, którą w całości „zabiera” syndyk. W takim stanie rzeczy nie mam żadnej motywacji finansowej, aby świadczyć tę drugą pracę. Pisałem do sędziego komisarza, aby część tego wynagrodzenia nie była włączana do masy, ale nie rozpoznał wniosku. Czy jeżeli z własnej inicjatywy zrezygnowałbym z tej pracy (albo ją ograniczył), może być to powodem do umorzenia postępowania?

  • Jeżeli w ten sposób przedstawi Pan to syndykowi, to mogą być problemy. Co więcej, przy ustalaniu ewentualnego planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie aktualne dochody.

 4. Czy ja dobrze rozumię że po ogłoszeniu upadłości ja moje konto wpływa najniższa krajowa a do syndyka reszta? Czy całość wynagrodzenia do syndyka on dopiero mi przelewa najniższe. Chodzi mi o to czy może być taka sytuacja że np syndyk zablokuje mi całość i ja nie będe miała za co żyć

  • To zależny od tego ile Pan zarabia. Jeżeli Pan zarabia 5000 zł, to 2.500 trafia do Pana i 2.500 do masy upadłości. Jeżeli zarabia Pan 2.500, to nadwyżka ponad wynagrodzenie minimalne. Nikt nie może zabrać wynagrodzenie poniżej kwoty wynagrodzenia minimalnego.

  • Kolego syndyk to jak sąd wchodzi i blokuje ci wszystkie konta nieruchomości i wszystko co masz na siebie i sprzedaję bez twojej wiedzy. Nie zabierze ci tak: 500+ socjalne+ najniższą krajową.A resztę wszystko zabierze. Już to przerabiałem!!!!!!!

   • Jeszcze jedno masa upadłości jak jest ogłoszona.wlascicielem i żarzącą jest tylko syndyk. A ty nic nie masz dogadania!!! Taka jest prawda!!!

 5. Dzień dobry,
  mama pytanie jak wygląda kwestia zmiany przez Upadłego (po ogłoszeniu upadłości) pracy? Czy wymaga na jest zgoda syndyka/sędziego komisarza?

 6. W moim przypadku syndyk powołując się na artykuły 63 ust 1 pkt 2 wypłaca mi minimalna pensje (a nie 50% wynagrodzenia) i na moje prośby o wyjaśnienie przywołuję tylko zapis: otrzymuje pani wynagrodzenie w części niepodlegające jak zajęciu..
  Co mogę zrobić w tym przypadku?

  • Prosisz o precyzyjną odpowiedź, podczas gdy zadałaś zbyt ogólnikowe pytanie: tak się nie da! Jeśli (jeśli!!) masz pensję nie większą niż 2x pensji minimalnej – to syndyk robi dobrze.

    • Niemożliwe, żeby syndyk był aż tak niekompetentny: to działaj, wnoś skargi, prostestuj -> syndyk działa na podstawie k.p.c. i NIE MOŻE zająć więcej niż określają przepisy o egzekucji czyli 50% w Twoim przypadku (poza wyjątkami np. alimentami). Poczytaj k.p.c.

     • możliwe. Pani syndyk rozbrajająco twierdzi, że przecież składa sprawozdania do sądu i wszystko było ok, to znaczy, ze wszystko gra..
      napisałam do sądu pismo, podając odpowiednie przepisy.
      ale juz dwa razy na wniosek nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, wiec mogą i tym razem zrobic to samo

     • Nie wiem czy zarobki zagraniczne to inna bajka, ale mój syndyk zabierał wszystko powyżej polskiej minimalnej krajowej mimo że zarobki przekraczały 6000 netto. Po zwróceniu uwagi na przepisy syndyk przyznał mi rację i zwrócił się do sądu a ten podtrzymał pierwotna wersję że mam oddać wszystko powyżej minimalnej. W efekcie wycofałam wniosek bo nie byłam tego w stanie udźwignąć. Całe postępowanie sprawiało wrażenie bardzo chaotycznego i w efekcie zamiast rozwiązać sytuację spychało mnie w coraz gorszą sytuację. Nie mniej nauczyłam się dużo na przyszłość. Pozdrawiam.

     • Pismo z sądu zawierało taki akapit…”(…) poinformować upadłą, iż w skład mady upadłości wchodzą środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym upadłej w dniu ogłoszenia upadłości jak również środki z wynagrodzenia otrzymywanego przez upadłą w części przekraczającej wynagrodzenie minimalne za pracę w rozumieniu art. 87 par.1 pkt 1 kp, albowiem ta właśnie regulacja znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie nie zaś art 87 par 3 pkt 2 kp, zobowiązując syndyka do przedłożenia w terminie 1 m-ca informacji czy upadła wciąż uchyla się itd…” Koniec. Dalej była tylko informacja o ewentualnym wycofaniu wniosku co też uczyniłam bo sił brakło. Nie byłam w stanie wyegzekwować także środków na utrzymanie dziecka, którego ciężar spoczywa tylko i wyłącznie na mnie bo ojciec nie realizuje zobowiązań alimentacyjnych w najmniejszym nawet stopniu. Taki klops.
      Pozdrawiam

     • Dokładnie tak. Brak uzasadnienia bardzo mnie zaniepokoił. Tak jak napisałam wcześniej miałam wrażenie że całe postępowanie jest chaotyczne, a sędzia dosłownie boi się interpretować przepisy na korzyść upadłego, mimo posiadania podstaw prawnych i w pełni udokumentowanej sytuacji życiowo zawodowo rodzinnej. To wszystko jest bardzo trudne. Wniosek o wstrzymanie upadłości złożyłam w czerwcu, decyzję dostałam dwa tygodnie temu. :-))) Skończyłam z rachunkiem za usługi syndyka w wysokości 4 tys złotych i trudnymi decyzjami do podjęcia.

     • Nie, zostawia mi tylko minimalną i już. Jestem już prawie na końcu całej procedury. Ale czuję się pokrzywdzona i będę sie odwoływać. Gdyby nie rodzina, byłoby bardzo cieżko utrzymać siebie i dwoje dzieci.

     • Niestety syndycy, jak i sędziowie często zapominają, że nie mają do czynienia z jakąś spółką, a żywym człowiekiem, a postępowanie upadłościowe ma pomóc wyjść z zapaści finansowej,a nie jeszcze ją pogłębić.

 7. Panie Mecenasie,
  pracuję obecnie w Niemczech i zarabiam niecałe 2000 euro. Sąd ogłosił upadłość w Polsce, mam obciążoną nieruchomość i adwokat doradził mi ogłaszanie upadłości tutaj.
  Minimalne wynagrodzenie w Niemczech wynosi ok 1500 euro.
  Czy sydnyk zostawi mi minimalne niemieckie czy minimalne polskie?
  Polskie nie starczy nam z żoną i dziećmi na wynajem mieszkania. Żona nie pracuje obecnie.

  Michał Ka.

  • Witam.
   Jestem w podobnej sytuacji. I moj syndyk okreslil jasno ze jezeli pracuje w Holandii kwota wolna od zajecia to minimalne wynagrodzenie obowiazujace na terenie holanii.

    • Dokładnie mam podobny problem , panie Mecenasie ,jak to jest ,czy miał pan taka sprawę ? upadłość w Polsce – kredyt frankowy na nieruchomość .Pracuje i żyję w Niemczech ,czy syndyk nałoży egzekucje na pobory wg. przepisów polskich ,czyli zostawia 1300 zl ? lub 50 % Przecież to niemożliwe do pokonania

     • Czy prowadził pan może już taka sprawę ? Państwo niemieckie chroni obywatela , zapewnia każdemu minimum socjalne , czyli kwotę wolna od egzekucji , jest to ok.1080 Euro na jedna osobę , na każdą dodatkowa – niepracujący małżonek ,dzieci kwota odpowiednio zwiększa sie. Pracodawca stosuje się do tego ,wpłaca na konto dłużnika kwotę wolna od egzekucji, a konto bankowe można zamienić na konto P -czyli ta kwota jest nie naruszalna przez wierzyciela

     • Tak, mam takie sprawy.
      To wszystko co Pani piszę się zgadza. Niemniej przeważa pogląd, że mają zastosowanie polskie przepisy, w oparciu o które upadłość została ogłoszona i jest prowadzona, dotyczy to również przepisów określających co wchodzi, a co nie wchodzi do masy upadłości. Syndyk na siłę nic nie będzie zabierać, jeżeli będzie opór ze strony dłużnika, to spór rozstrzygać będzie sędzia-komisarza. Jeżeli dłużnik nadal będzie się upierać przy swoim i nie będzie przekazywał do masy upadłości stosowanej kwoty ze swojego wynagrodzenia, to sąd umorzy postępowanie upadłościowe.

     • Rozumiem , to bardzo niepokojące , w takim razie lepiej będzie złożyć wniosek w Niemczech

 8. Witam, mam pytanie odnośnie ogłoszenia upadłości. Sporo o tym czytałam ale nie znalazłam odpowiedzi na to co mnie interesuje w tym temacie. Pracuję na pół etatu i zarabiam niecałe 800 zł netto czy w tej sytuacji syndyk mógłby zabierać pieniądze z mojego wynagrodzenia?

 9. Witam, po ogłoszeniu upadłości pensja jest kierowana do syndyka, mam dwa pytania
  co w przypadku jeśli połowa wynagrodzenia jest zajeta przez komornika?
  co po zamknięciu i sprzedazy masy upałociowej, oraz ustalenia harmonogramu spłat? Czy pensja w całości jest wypłacaona nadal syndykowi przez okres 3 lat?

  • Tak jak już wielokrotnie piałem na blogu, z dniem ogłoszenia upadłości nie mogą być dalej prowadzone postępowania egzekucyjne.
   Drugie pytanie też było już wielokrotnie opisywane na blogu. Proszę zapoznać z wpisami dotyczącymi planu spłaty wierzycieli.

 10. Moje pytanie odnośnie wynagrodzenia.
  Syndyk ma prawo zająć przypadającą egzekucji kwotę wynagrodzenia. Zatem jeśli wynagrodzenie netto wynosi 1600 zaś kwota wolna od zajęć wynosi ok 1400 zł to czy syndyk zajmie połowę wynagrodzenia, czy tylko kwotę różnicy między wynagrodzeniem a kwotą wolną od zajęć?

 11. Mam ogłoszoną upadlosc konsumencka , a zus przekazal moja eneryture syndykowi. Nadmieniam, ze otrzymuje ok 2.100 zl emerytury z tego ponad 600 zl dotychczas potracal mi komornik. Dostawalam przez listonosza 1.440 zl. W tym miesiacu w ogole nie otrzymalam ani zlitowki. Jestem osoba bezdomna samotna i dotychczas wynajmowalam mieszanie i obecnie nie mam zadnych srodkow do życia. Co powinnam zrobic i czy to jest mozliwe zeby syndyk zabral mi emerytyre cala a komornik 1/3 ?

   • Dzień dobry, a ja mam pytanie dot. sytuacji małżonka osoby ogłaszającej upadłość , a mianowicie jej wynagrodzenia za pracę. Czy w przypadku ogłoszenia upadłości syndyk do masy upadłości będzie doliczał również wynagrodzenia za pracę małżonka upadłego – jako majątek wspólny?
    Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale dług powstał przed wstąpieniem w związek małżeński.

     • Witam mam duży problem ogłoszono mi już upadłość. Dostałem syndyka.
      Dostaje najniższą krajową a syndyk zabiera mi 60% wypłaty, tłumaczy tym że mam zasadzone alimenty. Tylko że ja alimenty opłacam sam w wysokości 700zł i nie mam żadnej zaległości. Syndyk mówi ze teraz on bedzie płacił alementy a reszte czyli 200zł wejdzie w skład masy upadłościowej ….. Czy to jest zgodne z prawem. Proszę o odpowiedz

 12. Witam
  mam Pytanie mam już ogłoszona upadłość konsumencką. Przed złożonym wnioskiem chwile pracowałem za granica. ale przed złożeniem wniosku już nie. teraz otrzymałem pit z pracy za granicą i moje pytanie czy to może wpłynąć jakoś negatywnie na postępowanie

 13. Witam, wszystko jest zrozumiałe natomiast ile wypłaty może zająć syndyk gdy upadły ma troje małoletnich dzieci? o tym nikt nie pisze.

 14. Bylem taksowkarzem zawiesilem dzialalnosc bo utracilem 90%zarobku.Znalazlem prace jako listonosz zarabiam 2500 brutto. Nie mam zadnego majatku na koncie 0 zlotych. A mieszkanie jezt spoldzielcze lokatorskie. Bylej zonie mam oddac 154 tys za polowe wartosci rynkowej tego mieszkania. Mam 2 kredyty konsolidacyjne na sume 60 tys zl i dlugi w zusie 15 tys. Czymimo braku majatku moge oglosic upadlosc?

   • Witam serdecznie! Sąd ogłosił moja upadłość konsumencka w sierpniu ja w tym czasie tz. od czerwca do końca września przebywam na L4. Moje pytanie dotyczy mojego wynagrodzenia ponieważ zakład pracy wysłał mi na konto 1600zl. Mam jeszcze na utrzymaniu chorego męża. Czy zakład pod wpływem mojego syndyka może mi nie wypłacić najniższej krajowej i od najniższej krajowej wyplaty25% na niepracującego chorego męża

    • Syndyk nie może zabrać całości wynagrodzenia. Obowiązują te same zasady co w postępowaniu egzekucyjnym. Czyli syndyk może tyle samo co komornik. Zakład pracy powinien też postępować tak jak w w przypadku potrąceń dokonywanych na rzec komornika. Co więcej, można nawet wystąpić o to aby do masy upadłości nie były potrącane jakiekolwiek kwoty.

     • W przepisach jest napisane że jeżeli prowadzisz działalność-nawet nierejestrowaną to nie można ogłosić upadłości. Dotyczy to całego roku w którym działalność nierejestrowa była prowadzona? Czy miesiąca w którym były dochody z jej tytułu? Dochody z nierejestrowanej działalności wykazuje się na picie rocznym. Jeśli w tum roku wystawiłem na siebie 4 faktury bez vat na łączną kwotę 1200pln to mogę ogłosić upadłość?-od ostatniej faktury minęło kilka miesięcy..

 15. Witam, mam pytanie w sprawie zaległych wynagrodzeń dla pracowników. Nie mam środków na dalsze prowadzenie firmy, jest to transport drogowy, zalegam razem okolo 450 tys zł (banki, ZUS, US, kontrahenci i pracownicy ). Pracownikom mam wypłacić jeszcze około 12000 zł. Jak zakończę działalność i zgłoszę wniosek o upadlosc konsumencką to w jakiej formie będzie to ustalana spłata tych zaległości ? Zmniejszą się czy będzie trzeba oplacic wszystko ( wyn. zasadnicze + diety ), czy to mam ustalić sam z pracwnikami czy zrobi to syndyk. Dzięki za odp

 16. Jestem osobą z orzeczeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i szukam pracy,czy tylko umowa o pracę i zarabianie najniższej krajowej jest wolne od potraceń syndyka?Jak to się ma gdybym przeszła na umowę zlecenie i byłoby to moje jedyne źródło dochodu?Syndyk miałby prawo zabrać mi całość i zostałabym bez grosza na utrzymanie?

 17. Od grudnia mam przyznaną upadłość konsumencką przez sąd. Do dnia dzisiejszego nie mam planu spłaty ponieważ syndyk jeszcze nie dogadał się z wierzycielami. Czy pieniądze które są teraz pobierane przez syndyka wliczają się już do planu spłaty czy dopiero od momentu dostania tego planu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *