Upadłość konsumencka Wrocław dla przeciętnego dłużnika stanowi nie małe wyzwanie. Wrocławski sąd upadłościowy w mojej ocenie należy bowiem do najbardziej rygorystycznych sądów upadłościowych w kraju. Stopień trudności wzrasta zwłaszcza jeżeli dłużnik jest byłym przedsiębiorcą, który wcześniej w terminie nie złożył wniosku o upadłość gospodarczą. Nie łatwiej mają osoby, które popadły w stan niewypłacalności na skutek patologicznego uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień. Jednakże sąd upadłościowy we Wrocławiu wyróżnia się przede wszystkim indywidualnym podejściem co do wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o upadłość konsumencką.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej we Wrocławiu istnieje możliwość zlecenia sprawy mojej kancelarii. W tym celu napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747.

Po złożeniu wniosku sąd upadłościowy we Wrocławiu bardzo często wzywa do jego uzupełnienia. Nawet jeżeli dłużnik załączył do wniosku wszystkie umowy zaciągniętych pożyczek i kredytów, jaki i wyroki, pisma od wierzycieli lub komorników wskazujące na aktualne saldo zadłużenia, należy spodziewać się pisma z sądu zobowiązującego do przedłożenia dodatkowych dokumentów, informacji i oświadczeń. Treść takiego pisma może być bardzo różna i zależy przede wszystkim od okoliczności wskazanych w treści uzasadnienia wniosku. Niemniej do najczęstszych jego pozycji należy wezwanie do:

 1. dołączenia podpisanego przez dłużnika wykazu zbiorczego wystawionych przeciw dłużnikowi tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych (sądowych lub administracyjnych), jak również podpisanego przez dłużnika wykazu zbiorczego wszczętych wobec niego postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających,
 2. dołączenia odrębnego, podpisanego przez dłużnika aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników – co do rzeczy i należności o szacunkowej wartości jednostkowej przewyższającej 500 zł, względnie złożenie stanowczego, podpisanego przez dłużnika zapewnienia o braku takich przedmiotów,
 3. dołączenia własnego, odrębnego oświadczenia dłużnika na piśmie, czy w ciągu ostatnich 5 lat dłużnik był właścicielem nieruchomości lub ruchomości o wartości powyżej      5.000 zł, których własność przeniesiono na inne osoby (w razie odpowiedzi twierdzącej należy precyzyjnie określić te przedmioty, ich nabywców oraz tytuły przeniesienia własności),
 4. potwierdzenia tytułu (prawnego lub innego) dłużnika do zamieszkiwania w lokalu przy ul. XXXXX we Wrocławiu, względnie w innym lokalu we Wrocławiu lub okolicach,
 5. podanie informacji o wykształceniu dłużnika (podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe – kierunek, specjalizacja, stopień),
 6. dołączenie dostępnej dokumentacji na okoliczność aktualnie osiąganych przez dłużnika przychodów regularnych, względnie dokumentacji potwierdzającej, że wnioskodawca nadal jest osobą bezrobotną i aktywnie poszukuje zatrudnienia,
 7. dołączenie odpisów zgromadzonych przez dłużnika świadectw pracy i umów stałych zleceń, które zawierał jako zleceniobiorca,
 8. wskazanie wszystkich prowadzonych dla dłużnika rachunków bankowych – za okres od XXXX,
 9. wskazanie Urzędów Skarbowych właściwych dla dłużnika w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 10. dołączenie odpisów uzyskanych informacji (PIT – 11, PIT – 8C itp.) o osiągniętych przez dłużnika przychodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy w latach XXXX – XXXX,
 11. dołączenie odpisów (lub wydruków, łącznie z Urzędowymi Potwierdzeniami Odbioru) złożonych przez dłużnika zeznań podatkowych za lata XXXX – XXXX oraz prognozy zeznania za rok 2018,
 12. dołączenie własnego, odrębnego oświadczenia dłużnika na piśmie, na okoliczności:
  1. czy i kiedy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek (jako osoba fizyczna), względnie w ramach spółki cywilnej,
  2. czy i kiedy dłużnik pełnił funkcję reprezentanta osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  3. czy i kiedy dłużnik miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości – własnej lub reprezentowanego przez siebie podmiotu,
  4. czy i kiedy dłużnik wykonał w ustawowym terminie obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – własnej lub reprezentowanego przez siebie podmiotu,
  5. czy i kiedy czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, względnie prawomocnie stwierdzono, że czynność taka była dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli (w razie odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt i datę prawomocnego orzeczenia w tym przedmiocie),
  6. czy i kiedy wszczęto postępowanie sądowe zmierzające do uznania lub stwierdzenia, że czynność prawna dłużnika została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli (w razie odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt i rezultat lub aktualny stan postępowania),
  7. czy i kiedy w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe (jakiekolwiek, także według prawa obcego państwa; w razie odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt i rezultat postępowania),
  8. czy i kiedy złożony został (przez kogokolwiek) wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika (w razie odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt i rezultat postępowania prowadzonego na skutek wniosku),
  9. czy złożony został wniosek o pozbawienie dłużnika prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji określonych w art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego lub Prawa upadłościowego (w razie odpowiedzi twierdzącej proszę określić sąd, sygnaturę akt i rezultat lub aktualny stan postępowania prowadzonego na skutek wniosku),
  10. czy i kiedy dłużnik był skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,

Przykładowe wezwanie do uzupełnienia wniosku do pobrania TUTAJ.

Należy zaznaczyć, że konieczność załączania do wniosku wyżej wymienionych informacji, dokumentów i oświadczeń w żaden sposób nie wynika z przepisów prawa upadłościowego. Tym czasem sprostanie niektórym wymogom stawianym przez wrocławski sąd upadłościowy wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi – zwłaszcza jeżeli trzeba uzyskać z banków wyciągi ze wszystkich posiadanych rachunków bankowych za 6 lat wstecz. Problem ten został już dostrzeżony i  opisany na łamach Rzeczpospolitej w artykule „Co dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką” (link do artykułu TUTAJ).

Czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką we Wrocławiu

Od momentu złożenia wniosku do dnia wydania rozstrzygnięcia mijają średnio 2-3 miesiące. Niestety zdarzają się też postępowania, w których na rozpoznanie wniosku czeka się nawet pół rok. Wszystko zależy od tego, do którego sędziego wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Większość spraw kończy się już po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której sąd przesłuchuje dłużnika. Zazwyczaj też jeszcze tego samego dnia, po krótkiej przerwie, wydawanej jest rozstrzygnięcie, tj. postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub oddalaniu wniosku. Jednakże jeżeli sąd w danym dniu będzie miał już znaczne opóźnienie, albo po przesłuchaniu dłużnika powstaną wątpliwości co do sposobu rozpoznania wniosku, sąd może wyznaczyć dodatkowy termin posiedzenia na samo już ogłoszenie rozstrzygnięcia.

Ostatnio coraz częściej zdarza się, że postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości wydawane jest na poświadczeniu niejawnym, tj. bez wcześniejszego przeprowadzania rozprawy. W takim przypadku o ogłoszeniu upadłości dłużnik dowiaduje się albo po otrzymaniu z sądu postanowienia, albo już bezpośrednio od wyznaczonego dla niego syndyka.

Upadłość konsumencka Wrocław – przebieg rozprawy

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, rozprawa o ogłoszenie upadłości zazwyczaj trwa od 30 minut do godziny. Zawsze należy przygotować się na wnikliwe przesłuchanie i rozpytanie o okoliczności towarzyszące zaciąganiu/powstawaniu każdego z posiadanych zobowiązań.

Sąd będzie zadawał pytania mające na celu ustalić, czy w chwili zaciągania zobowiązań dłużnik posiadał zdolność do ich spłat. Dlatego też należy spodziewać się pytań dotyczących dat zaciągania poszczególnych kredytów/pożyczek, ich kwoty, wysokości miesięcznej raty spłaty, celu na jaki zostały spożytkowane otrzymane środki, a przede wszystkim dochodów osiąganych w czasie zaciągania poszczególnych zobowiązań. Sąd również będzie chciał dowiedzieć się kiedy dokładnie dłużnik zaprzestał terminowo regulować swoje zobowiązania oraz co się do tego przyczyniło.

Ponadto w każdej sprawie sąd wypytuje o aktualną sytuację osobistą i rodzinną dłużnika, źródła dochodu, posiadany majątek, a także jego stan zdrowia, jeżeli we wniosku były sygnalizowane jakieś problemy zdrowotne.

Upadłość konsumencka Wrocław – w jakim sądzie?

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej rozpoznaje sprawy upadłościowe z obszaru właściwości następujących sądów rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

W związku z powyższym każda osoba zamieszkująca we Wrocławiu lub w jednej z wyżej wskazanych miejscowości, jak i w miejscowości podlegającej pod jeden z wyżej wskazanych sądów rejonowych musi zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w :

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław (www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – sąd odwoławczy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu jest sądem II instancji od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Oznacza to, że w razie wydania postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zażalenie wnosi się do:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław www.wroclaw.so.gov.pl

Należy pamiętać, że zażalenie zawsze wnoszone jest za pośrednictwem sądu I instancji, tj. sądu, który wydał skarżone postanowienie. Dopiero sąd I instancji, po zbadaniu zażalenia pod kontem spełniania wymogów formalnych, przekazuje je do sądu II instancji – sądu odwoławczego.

Forum upadłość konsumencka Wrocław

Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami z postępowania upadłościowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej na forum TUTAJ.

Upadłość konsumencka Wrocław

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *