Jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, to sąd upadłościowy w Warszawie ma opinię najbardziej liberalnego w kraju. Dotyczy to zwłaszcza podejścia do byłych przedsiębiorców, którzy nie składali wcześniej wniosku o upadłość gospodarczą. W sądzie tym na upadłość konsumencką mogą liczyć też osoby, które w stan niewypłacalności popadły na skutek wszelkiego rodzaju uzależnień – zwłaszcza osoby uzależnione od hazardu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przeprowadzeniu upadłości w sądzie upadłościowym w Warszawie istnieje możliwość zlecenia sprawy mojej kancelarii. W tym celu napisz do mnie na maila mh@kancelariamh.pl lub zadzwoń pod nr 601 153 747.

W związku z powyższym można już spotkać się ze zjawiskiem tzw. turystyki upadłościowej. Dłużnicy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej coraz częściej przeprowadzają się bowiem do Warszawy lub sąsiednich miejscowości, które podlegają pod właściwość Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Ponieważ sędziowie są już świadomi takich praktyk, po złożeniu wniosku możemy otrzymać wezwanie do przedłożenia umowy najmu mieszkania oraz zaświadczenia o zameldowaniu. Takiego wezwania należy spodziewać się zwłaszcza, jeżeli na dokumentach załączonych do wniosku (np. zaświadczeniach lekarskich, pismach od wierzycieli i komorników) widnieje inny adres zamieszkania niż w samym wniosku.

Poza tym sąd upadłościowy w Warszawie rzadko kiedy wzywa do przedłożenia dodatkowych dokumentów, czy też informacji. Oczywiście pod warunkiem, że dłużnik załączył do wniosku umowy zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pisma od wierzycieli lub komorników wskazujące na aktualny stan zadłużenia. Niemniej aby zniwelować prawdopodobieństwo otrzymania z sądu wezwania do uzupełnienia braków wniosku w jego treści należy zawsze zawrzeć:

– dokładny opis swojej sytuacji osobistej. Trzeba wskazać, czy pozostaje się w związku małżeńskim, czy też nie oraz czy posiada się na utrzymaniu dzieci;
– informację dotyczące miejsca pracy oraz wszelkich innych źródeł dochodu;
– zestawienie stałych miesięcznych wydatków;
– dokładne wyjaśnienie przyczyn powstania stanu niewypłacalności, tj. utraty zdolności do spłaty zaciągniętych pożyczek/ kredytów;
– informacje na jakiej podstawie zamieszkuje się pod wskazanym adresem (np. napisać, że mieszkanie jest wynajmowane, albo stanowi własność babci, która nam je nieodpłatnie użycza).

Czas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką w Warszawie

Aktualnie w większości spraw postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wydawane jest po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której sąd przesłuchuje dłużnika. Sporadycznie ma miejsce większa liczba rozprawa i dotyczy to bardziej skomplikowanych przypadków. Jeszcze rzadziej można spotkać się z wydaniem rozstrzygnięcia bez wcześniejszego przesłuchania dłużnika, tj. na posiedzeniu niejawnym.

Jeżeli po przesłuchaniu dłużnika sąd nie wyznaczy kolejnego terminu rozprawy, jeszcze tego samego dnia – po krótkiej przerwie – wydawane jest rozstrzygnięcie, tj. postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku. Niemniej jeżeli sąd będzie miał w danym dniu opóźnienie lub wątpliwości co do rozstrzygnięcie należy spodziewać się wyznaczenia dodatkowego terminu, w którym nastąpi już samo ogłoszenie postanowienia.

Średni czas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi jeszcze 2-3 miesiące. Jednakże zdarzają się już sprawy, w których na rozprawę czeka się znacznie dłużej – nawet pół roku.

Przebieg rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Warszawa

To jak będzie przebiegała rozprawa zależy od sędziego, na którego trafimy. W zależności od tego rozprawa może też trwać zarówno 10 minut, jak i godzinne lub dłużej.

Tak samo z pytaniami zadawanymi podczas przesłuchania. Mogą one być bardzo ogólne, np. „dlaczego złożył Pan/Pani wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej”, jak i bardzo szczegółowe. W tym drugim przypadku należy spodziewać się pytań dotyczących daty zaciągnięcia poszczególnych kredytów/pożyczek, ich pierwotnej kwoty, wysokości miesięcznej raty ich spłaty, celu na jaki zostały przeznaczone uzyskane w ten sposób środki, a przede wszystkim sytuacji finansowej dłużnika w momencie zaciągania zobowiązań oraz przyczyn i daty utraty zdolności do ich spłaty. Pytania takie mogą paść nawet jeżeli wszystkie wyżej wskazane informacje zostały już zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Niezależnie od powyższego sąd zawsze wypytuje o sytuację osobistą i rodzinną dłużnika, źródła dochodu oraz posiadany majątek.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy rozpoznaje sprawy upadłościowe z obszaru właściwości następujących sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie

Oznacza to, że dłużnik zamieszkujący w jednej z wyżej wskazanych miejscowości lub miejscowości podlegającej pod jeden z wyżej wskazanych sądów rejonowych swój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi złożyć bezpośrednio w :

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa (upadlosci-warszawa.pl)

Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd odwoławczy

Sąd Okręgowy w Warszawie jest sądem II instancji od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Oznacza to, że w razie wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zażalenie wnosi się do:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy ul. Czerniakowska 100; 00-454 Warszawa bip.warszawa.so.gov.pl,

Przy czym należy zaznaczyć, że zażalenie wnoszone jest za pośrednictwem sądu rejonowego, a co za tym idzie w nim należy je złożyć, a nie w sądzie okręgowym. Dopiero sąd rejonowy, jeżeli zażalenia spełnia wymogi formalne, przekazuje je sądu II instancji.

Forum upadłość konsumencka Warszawa

Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniami z postępowania upadłościowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy lub poznać opinie innych osób, które miały już styczność z tym sądem, to zapraszam na forum TUTAJ.

Upadłość konsumencka Warszawa

 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *