Wykonanie planu spłaty wierzycieli jest warunkiem umorzenia pozostałych jeszcze zobowiązań upadłego dłużnika. Należyte wypełnienie tego obowiązku jest zatem niezwykle istotne dla osiągnięcia celu upadłości konsumenckiej. Jego uchybienie może zniweczyć cały trud poniesiony w toku postępowania upadłościowego.

Temat stwierdzenia wykonania planu spłaty wierzycieli był już poruszany przeze mnie na blogu w zeszłym roku (wpis dostępny TUTAJ). Ponieważ od tego czasu nic się nie zmieniło w przepisach, treść ostatniego wpisu nadal jest w pełni aktualna.

Niemniej z tego co widzę na prowadzonym przeze mnie forum pojawiło się wiele wątpliwości co do tego jak wygląda procedura w przedmiocie rozpoznawania przez sąd wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenia pozostałych zobowiązań oraz co powinien zawierać taki wniosek. Link do wątku na forum poruszającego te kwestie TUTAJ.

W związku z powyższym postanowiłem ponownie omówić ten temat, tak aby rozwiać wszelkie narosłe wątpliwości. 

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenia zobowiązań

Zgodnie z przepisami Art. 49121 ust 1 Pr. up.:

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie w przedmiocie wydania rzeczonego postanowienia prowadzone jest w repertorium „GUu”. Nie jest ono częścią postępowania upadłościowego (prowadzonego w repertorium „GUp”), które formalnie kończy się wraz z wydaniem postanowienia ustalającego plan spłaty wierzycieli.

Postępowanie „GUu” inicjowane jest co do zasady przez samego zainteresowanego, czyli byłego już upadłego, w drodze stosownego wniosku. Przepisy nie wykluczają jednak wszczęcia takiego postępowania z urzędu. Niemniej nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem.

Wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań

Wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań składa się w sądzie upadłościowym, w który ustalił wykonany plan spłaty wierzycieli. W jego treści należy jeszcze powołać się na sygnaturę „GUp”, tak jak przy sprawozdaniach z wykonywania planu spłaty wierzycieli (na ich temat pisałem TUTAJ).

Wiosek ten składa się wraz z odpisami (dodatkowymi egzemplarzami), które następnie sąd doręcza wierzycielom ujętym w wykonanym planu spłaty wierzycieli. Dlatego też ilość odpisów wniosku powinna odpowiadać ilości wierzycielom, na rzecz których były dokonywane spłaty.

Powyższe oznacza, że wierzyciele są uczestnikami tego postępowania. Tym samym mają możliwość odniesienia się do treści wniosku, a zwłaszcza zakwestionować pełne wykonanie planu spłaty wierzycieli.

Informacje na temat treści wniosku oraz jego wzór znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli nie nadszedł jeszcze termin składania kolejnego rocznego sprawozdania z wykonywania planu spłaty wierzycieli, to nie trzeba już go składać. Do wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli należy jedynie dołączyć potwierdzenia płatności kolejnych spłat nie ujętych we wcześniejszych sprawozdaniach. 

Opłata sądowa od wniosku

Żaden przepis nie wymaga uiszczania od takiego wniosku opłaty sądowej. Niemniej niektóre sądy, jak np. sąd upadłościowy w Łodzi potrafi wezwać do uiszczenia opłaty podstawowej w kwocie 30 zł.

Rozpoznanie wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli

Postanowienie stwierdzające wykonanie planu spłaty wierzycieli i umarzające pozostałe zobowiązania lub oddalające wniosek wydawane jest w większości przypadków na posiedzeniu niejawnym. W takim przypadku sąd od razu z urzędu sporządza jego uzasadnienie.

Sąd może jednak wysłuchać upadłego, jak i wierzycieli jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, a zwłaszcza spór o to, czy wszystkie spłaty zostały faktycznie dokonane.

Doręczenie postanowienia stwierdzającego wykonanie planu spłat

Odpis postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym dorzeczny jest z urzędu wraz z uzasadnieniem upadłemu oraz syndykowi, ale jedynie do wiadomości. Syndyk nie ma bowiem możliwości wniesienia zażalenia.

Odpis postanowią wraz z uzasadnieniem nie jest doręczany z urzędu wierzycielom. Jest on jedynie wykładany dla nich do wglądu w sekretariacie wydziału z pouczeniem o możliwości wniesienia zażalenia. Postanowienie to jako dotyczące ogółu wierzycieli nie podlega bowiem odrębnemu doręczeniu poszczególnym wierzycielom (art. 220 ust. 1 Pr. up. w zw. z art. 4912 ust. 1 Pr. up.)

Przykładowe postanowienie stwierdzające wykonanie planu spłaty wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ.

Po uprawomocnieniu się postanowienia

Po uprawomocnieniu się postanowienia jego odpis wysyłany jest do KRS w celu wykreślenia byłego upadłego z rejestru dłużników niewypłacanych.

Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli

Jeżeli zastanawiasz się nad wcześniejszym wykonaniem planu spłaty wierzycieli zajrzyj TUTAJ.

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *