Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd określa w jakim określi upadły dłużnik ma go wykonać. Okres ten co do zasady wynosi maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Przy czym w wyjątkowych przypadkach może zostać ustalony nawet na okres 84 miesięcy (7 lat). Ponieważ są to stosunkowo długi okresy upadli często zastanawiają się nad wcześniejszym jego wykonaniem. Pokusa tak pojawia się zwłaszcza w sytuacji poprawy sytuacji finansowej na skutek wzrostu osiąganych dochodów. Stąd też coraz częściej otrzymuje pytanie: „Czy istnieje możliwość wcześniejszego wykonania planu spłaty wierzycieli”.

Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli – podstawa prawna

Niestety przepisy prawa upadłościowego nie reguluję w jakikolwiek sposób kwestii wcześniejszego wykonania planu spłaty wierzycieli. Nie ma ani przepisów pozwalających na przedterminowego jego wykonanie, ani przepisów, które by tego zabraniały. Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji.

Art. 49121 ust. 1 Pr. up. przewiduje jedynie, że:

„Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.”

Można, czy nie można wykonać plan spłaty wierzycieli przed terminem?

Samo wcześniejsze dokonanie cześć lub wszystkich spłat określonych w planie spłaty wierzycieli nie jest zabronione i nie powinno rodzić żadnych negatywnych konsekwencji dla upadłego. Nie narusza to bowiem w żaden sposób interesu wierzycieli.

Problem pojawia się dopiero przy odpowiedzi na pytanie: „ Czy wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli obliguje sąd do wydania postanowienia stwierdzającego wykonanie planu spłaty wierzycieli i umarzającego pozostałe zobowiązania.”

Stwierdzenie przez sąd wykonania planu spłaty wierzycieli przez terminem

Brak stosownych przepisów regulujących tę kwestię powoduje, że w sądach można spotkać się z dwoma przeciwnymi stanowiskami:

  • wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli stanowi podstawę do wydania przez sąd postanowienia stwierdzającego jego wykonanie i umorzenie pozostałych zobowiązań
  • wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli nie stanowi podstawy do wydania przez sąd postanowienia stwierdzającego jego wykonanie i umorzenie pozostałych zobowiązań

Pierwsze stanowisko opiera się na założeniu, że postanowienie wydawane na podstawie przepisów art. 49121 ust. 1 Pr. up. ma charakter deklaratoryjny, tj. potwierdza jedynie fakt wykonania planu spłaty wierzycieli i w związku z tym umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Drugie stanowisko opiera się na stwierdzeniu, że wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli może godzić w interes wierzycieli. Zgodnie bowiem z przepisami art. 49119 ust. 3 Pr. up.:

„W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.”

Tym samym stwierdzając wykonanie planu spłaty wierzycieli przed terminem zmniejsza się szanse wierzycieli na pojawienie się podstaw uzasadniających zwiększenia ustalonych dla nich spłat.

Co więcej wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli może być wykorzystywane przez upadłych dłużników do uniemożliwienia wierzycielom składania wniosku o jego zmianę. Przykładowo upadły przed przyjęciem spadku wcześniej wykonuje plan spłaty wierzycieli i wnioskuje o stwierdzenie tego faktu przez sąd, tak aby wierzyciele po jego przyjęciu nie mogli wnioskować o zwiększenie miesięcznych spłat w związku z istotną poprawą sytuacji majątkowej upadłego, która nastąpi po przyjęciu spadku.

Z mojej praktyki wynika, że dominuje pierwszy z ww. poglądów.

 

Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *