Wniosek o upadłość konsumencką 2020 początkowo będzie składany na dotychczasowym formularzu, o czym już pisałem w ostatnim wpisie na blogu (link TUTAJ). Nie oznacza to jednak, że treść wniosku o upadłość składanego po 24 marca będzie identyczna z treścią dotychczas składanych wniosków. Zmiany wprawdzie są niewielkie, ale w pewnych przypadkach mogą poważnie utrudnić sporządzenie wniosku.

Numer NIP

We wniosku o upadłość 2020 poza numerem PESEL należy wskazać również numer NIP, jeżeli dłużnik posiadał go w ciągu ostatnich dziesięciu lat licząc do daty złożenia wniosku.

Informacje o przychodach i kosztach

Wniosek powinien zawierać dodatkowo informację o przychodach dłużnika oraz kosztach utrzymania dłużnika, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Powyższe informację już od dłuższego czasu są wymagane przez większość sądów upadłościowych (np. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII i XIX Wydział Gospodarczy) i można powiedzieć, że nowe przepisy usankcjonowały dotychczasową praktykę.

Informacje o czynnościach prawnych

Ponadto w treści wniosku należy zawrzeć informacje o czynnościach prawnych (sprzedaży, darowiźnie) dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed datą złożenia wniosku, jeżeli miały one za przedmiot:

– nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
– ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Powyższe informacje powinny sprowadzać się do wskazanie:
– daty dokonania czynności prawnej,
– danych drugiej strony,
– ceny, jeżeli była to sprzedaż.

Również aktualnie bardzo często można spotkać się z żądaniem przedłożenia powyższych informacji tytułem uzupełnienia treści wniosku i to za okres nawet ostatnich 5 lat. W większości przypadków nie nastręcza to większych problemów. Jednakże w przypadku byłych przedsiębiorców, którzy przed złożeniem wniosku imali się handlem i np. prowadzili hurtownię może stanowić to poważny problem.

Oświadczenie o prawdziwości danych

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku o upadłość dotychczas składane było jedynie w załączeniu do wniosku o upadłość gospodarcza. Niemniej niektóre sądy upadłościowe (np. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy) już teraz wzywają do uzupełnienia wniosku o upadłość konsumencką przez przedłożenie takiego oświadczenia.

Treść takiego oświadczenia zapewne będzie wpisana w treść nowego formularza wniosku, tak samo jak aktualnie ma to miejsce w przypadku oświadczenia co do przesłanek stanowiących podstawę oddalenia wniosku zamieszczonego w rubryce nr 10.

Do tego czasu można posiłkować się poniższym wzorem stosowanym przez wspomniany już sąd upadłościowy we Wrocławiu:

OŚWIADCZENIE

Ja, Jan Kowalski, numer PESEL 78071901387, zapewniam o prawdziwości oraz zupełności danych zawartych we wniosku o ogłoszenie mojej upadłości, w uzupełnieniu wniosku oraz w załączonych spisach, wykazach i zestawieniach.
Zapewnienie to składam, będąc świadoma odpowiedzialności karnej grożącej na podstawie art. 522 Prawa upadłościowego, który stanowi, że ten kto:
– będąc dłużnikiem, podaje we wniosku o ogłoszeniu upadłości nieprawdziwe dane,
– będąc dłużnikiem, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu swego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

…………………….
Jan Kowalski

Gdzie zamieszczać powyższe dodatkowe informacje oraz oświadczenie?

Nowy formularz wniosku o upadłość, który pojawi się dopiero wraz z wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zapewne będzie posiadał już nowy układ, a co za tym idzie osobne rubryki na wyżej wskazane dodatkowe informacje. Do tego czasy rzeczone dodatkowe informacje należałoby zamieszczać w uzasadnieniu dotychczasowego formularza wniosku, tj. w rubryce 7.

Oświadczenie o prawdziwości danych składałbym natomiast na osobnej kartce A4 załączanej do wniosku wraz z pozostałymi dokumentami.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej 2020

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu, które odnoszą się do zmian mających wejść w życie 24 marca 2020 r.:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?
Skarga na czynności syndyka
Pre-pack a upadłość konsumencka

Wniosek o upadłość konsumencką 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *